Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thiết kế web

Được đăng lên bởi Marl Boro
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ Web : NguyÔn H÷u TuÊn Email: prohuutuan@yahoo.com -0912378211

PhÇn I
Giíi thiÖu ng«n ng÷ Html
I. C¸c thÎ ®Þnh cÊu tróc tµi liÖu
1.1 HTML
CÆp thÎ nµy ®îc sö dông ®Ó x¸c nhËn mét tµi liÖu lµ tµi liÖu HTML, tøc lµ nã cã sö dông
c¸c thÎ HTML ®Ó tr×nh bµy. Toµn bé néi dung cña tµi liÖu ®îc ®Æt gi÷a cÆp thÎ nµy.
<HTML>

Có ph¸p:

... Toµn bé néi cña tµi liÖu ®îc ®Æt ë ®©y
</HTML>

Tr×nh duyÖt sÏ xem c¸c tµi liÖu kh«ng sö dông thÎ <HTML> nh nh÷ng tÖp tin v¨n b¶n
b×nh thêng.
1.2 HEAD
ThÎ HEAD ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh phÇn më ®Çu cho tµi liÖu.
Có ph¸p:
<HEAD>

... PhÇn më ®Çu (HEADER) cña tµi liÖu ®îc ®Æt ë ®©y
</HEAD>

1.3 TITLE
CÆp thÎ nµy chØ cã thÓ sö dông trong phÇn më ®Çu cña tµi liÖu, tøc lµ nã ph¶i n»m trong thÎ
ph¹m vi giíi h¹n bëi cÆp thÎ <HEAD>.
Có ph¸p:
<TITLE>Tiªu ®Ò cña tµi liÖu</TITLE>

1.4 BODY
ThÎ nµy ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh phÇn néi dung chÝnh cña tµi liÖu - phÇn th©n (body) cña
tµi liÖu. Trong phÇn th©n cã thÓ chøa c¸c th«ng tin ®Þnh d¹ng nhÊt ®Þnh ®Ó ®Æt ¶nh nÒn cho
tµi liÖu, mµu nÒn, mµu v¨n b¶n siªu liªn kÕt, ®Æt lÒ cho trang tµi liÖu... Nh÷ng th«ng tin nµy
®îc ®Æt ë phÇn tham sè cña thÎ.

Gi¸o tr×nh thiÕt kÕ Web

1

Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ Web : NguyÔn H÷u TuÊn Email: prohuutuan@yahoo.com -0912378211
<BODY>
.... phÇn néi dung cña tµi liÖu ®îc ®Æt ë ®©y
</BODY>

Có ph¸p:
Trªn ®©y lµ có ph¸p c¬ b¶n cña thÎ BODY, tuy nhiªn b¾t ®Çu tõ HTML 3.2 th× cã nhiÒu
thuéc tÝnh ®îc sö dông trong thÎ BODY. Sau ®©y lµ c¸c thuéc tÝnh chÝnh:
BACKGROUND=

BGCOLOR=

TEXT=
ALINK=,VLINK=,LINK
=

§Æt mét ¶nh nµo ®ã lµm ¶nh nÒn (background) cho v¨n
b¶n. Gi¸ trÞ cña tham sè nµy (phÇn sau dÊu b»ng) lµ URL
cña file ¶nh. NÕu kÝch thíc ¶nh nhá h¬n cöa sæ tr×nh duyÖt
th× toµn bé mµn h×nh cöa sæ tr×nh duyÖt sÏ ®îc l¸t kÝn b»ng
nhiÒu ¶nh.
§Æt mÇu nÒn cho trang khi hiÓn thÞ. NÕu c¶ hai tham sè
BACKGROUND vµ BGCOLOR cïng cã gi¸ trÞ th× tr×nh
duyÖt sÏ hiÓn thÞ mÇu nÒn tríc, sau ®ã míi t¶i ¶nh lªn phÝa
trªn.
X¸c ®Þnh mµu ch÷ cña v¨n b¶n, kÓ c¶ c¸c ®Ò môc.
X¸c ®Þnh mµu s¾c cho c¸c siªu liªn kÕt trong v¨n b¶n. T¬ng øng, alink (active link) lµ liªn kÕt ®ang ®îc kÝch ho¹t tøc lµ khi ®· ®îc kÝch chuét lªn; vlink (visited link) chØ
liªn kÕt ®· tõng ®îc kÝch ho¹t;

Nh vËy mét tµi liÖu HTML c¬ b¶n cã cÊu tróc nh sau:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Tiªu ®Ò cña tµi liÖu</TITLE>
</HEAD>
<BODY C¸c tham sè nÕu cã>
... Néi dung cña tµi liÖu
</BODY>
</HTML>

II. C¸c thÎ ®Þnh d¹ng khèi
2.1. thÎ P
ThÎ <P> ®îc sö dông ®Ó ®Þnh d¹ng mét ®o¹n v¨n b¶n.
Có ph¸p:
<P>Néi dung ®o¹n v¨n b¶n</P>

Gi¸o ...
<HTML>
... Toµn bé néi cña tµi liÖu ®îc ®Æt ë ®©y
</HTML>
<TITLE>Tiªu ®Ò cña tµi liÖu</TITLE>
Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ Web : NguyÔn H÷u TuÊn Email: prohuutuan@yahoo.com -0912378211
PhÇn I
Giíi thiÖu ng«n ng÷ Html
I. C¸c thÎ ®Þnh cÊu tróc tµi liÖu
1.1 HTML
CÆp thÎ nµy ®îc dông ®Ó x¸c nhËn t tµi liÖu tµi liÖu HTML, tøc dông
c¸c thÎ HTML ®Ó tr×nh bµy. Toµn bé néi dung cña tµi liÖu ®îc ®Æt gi÷a cÆp thÎ nµy.
Có ph¸p:
Tr×nh duyÖt sÏ xem c¸c tµi liÖu kh«ng sö dông thÎ <HTML> nh nh÷ng tÖp tin v¨n b¶n
b×nh thêng.
1.2 HEAD
ThÎ HEAD ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh phÇn më ®Çu cho tµi liÖu.
Có ph¸p:
1.3 TITLE
CÆp thÎ nµy chØ cã thÓ sö dông trong phÇn më ®Çu cña tµi liÖu, tøc lµ nã ph¶i n»m trong thÎ
ph¹m vi giíi h¹n bëi cÆp thÎ <HEAD>.
Có ph¸p:
1.4 BODY
ThÎ nµy ®îc dông ®Ó x¸c ®Þnh phÇn néi dung chÝnh a tµi liÖu - phÇn th©n (body) a
tµi liÖu. Trong phÇn th©n thÓ chøa c¸c th«ng tin ®Þnh d¹ng nhÊt ®Þnh ®Ó ®Æt ¶nh nÒn cho
tµi liÖu, mµu nÒn, mµu v¨n b¶n siªu liªn kÕt, ®Æt lÒ cho trang tµi liÖu... Nh÷ng th«ng tin nµy
®îc ®Æt ë phÇn tham sè cña thÎ.
Gi¸o tr×nh thiÕt kÕ Web
1
<HEAD>
... PhÇn më ®Çu (HEADER) cña tµi liÖu ®îc ®Æt ë ®©y
</HEAD>
giáo trình thiết kế web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thiết kế web - Người đăng: Marl Boro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
giáo trình thiết kế web 9 10 12