Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thủy khí kỹ thuật ứng dụng

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuyí khê kyî thuáût æïng duûng
Huyình Vàn Hoaìng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Låìi tæûa
Giaïo trçnh "Thuyí khê kyî thuáût æïng duûng" âæåüc biãn soaûn theo âãö cæång giaíng daûy
cho sinh viãn caïc ngaình kyî thuáût cuía træåìng âaûi hoüc Baïch khoa Âaì Nàông nhàòm muûc âêch
giuïp cho sinh viãn coï taìi liãûu tham khaío trong hoüc táûp cuîng nhæ trong tênh toaïn thiãút kãú caïc
hãû thäúng thuyí - khê.
Taìi liãûu âæåüc biãn soaûn khäng thãø traïnh khoíi sai soït trãn moüi phæång diãûn.
Ráút mong âäüc giaí vui loìng goïp yï kiãún xáy dæûng âãø taìi liãûu âæåüc hoaìn chènh.
Xin chán thaình caím ån.
Âaì nàông 8 - 2005
Taïc giaí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuyí khê kyî thuáût æïng duûng
Huyình Vàn Hoaìng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chæång 1

Måí âáöu
$1 - Muûc âêch, âäúi tæåüng vaì phæång phaïp nghiãn cæïu
Thuyí khi kyî thuûát æïng duûng nghiãn cæïu caïc qui luáût cán bàòng vaì chuyãøn âäüng cuía doìng cháút
loíng, nghiãn cæïu læc taïc duûng cuía cháút loíng lãn váût ngáûp trong cháút loíng ténh hay chuyãøn âäüng vaì
nghiãn cæïu æïng duûng caïc kãút quaí trãn vaìo saín xuáút vaì âåìi säúng.
Âäúi tæåüng nghiãn cæïu laì cháút loíng coìn goüi laì cháút næåïc. Caïc kãút quaí nhiãn cæïu âæåüc aïp duûng
cho cháút khê. kim loaûi noïng chaíy vaì häùn håüp thuyí læûc, âæåüc goüi chung laì cháút loíng Nui-tån. Caïc baìi
toaïn cuía cháút loíng åí traûng thaïi ténh âæåüc trçnh baìy trong pháön ténh hoüc cháút loíng, caïc baìi toaïn
chuyãøn âäng cuía cháút loíng âæåüc giåïi thiãûu trong pháön âäüng læûc hoüc cháút loíng.
Trong quaï trçnh nghiãn cæïu thuyí khê æïng duûng phaíi kãút håüp chàût cheî giæîa nghiãn cæïu lyï
thuyãút vaì thæûc nghiãûm.
Viãûc nghiãn cæïu lyï thuyãút bàõt âáöu tæì quan saït hiãûn tæåüng vaì mä taí bàòng mä hçnh cå hoüc, váût
lyï vaì toaïn hoüc. Khi nghiãn cæïu mäüt váún âãö, chuïng ta phaíi váûn duûng caïc nguyãn lyï cå baín cuía cå
hoüc vaì váût lyï, ngoaìi ra phaíi kãút håüp chàût cheî kiãún thæïc toaïn hoüc, cå lyï thuyãút, váût lyï vaì nhiãût âäüng
kyî thuáût ... . Âäi khi phaíi kiãøm tra kãút quaí nghiãn cæïu lyï thuyãút bàòng thæûc nghiãûm trãn mä hçnh.
Viãûc nghiãn cæïu bàòng thæûc nghiãûm âoïng vai troì hãút sæïc quan troüng vç noï bäø sung cho lyï
thuyãút.Trong mäüt säú l...
Thuyí khê kyî thuáût æïng duûng Huyình Vàn Hoaìng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ìi tæûa
Giaïo trçnh "Thuyí khê kyî thuáût æïng duûng" âæåüc biãn soaûn theo âãö cæång giaíng daûy
cho sinh viãn caïc ngaình kyî thuáût cuía træåìng âaûi hoüc Baïch khoa Âaìông nhàòm muûc âêch
giuïp cho sinh viãn coï taìi liãûu tham khaío trong hoüc táûp cuîng nhæ trong tênh toaïn thiãút kãú caïc
û thäúng thuyí - khê.
Taìi liãûu âæåüc biãn soaûn khäng thãø traïnh khoíi sai soït trãn moüi phæång diãûn.
út mong âäüc giaí vui loìng goïp yï kiãún xáy dæûng âãø taìi liãûu âæåüc hoaìn chènh.
Xin chán thaình caím ån.
Âaìông 8 - 2005
Taïc giaí
Giáo trình thủy khí kỹ thuật ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thủy khí kỹ thuật ứng dụng - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Giáo trình thủy khí kỹ thuật ứng dụng 9 10 620