Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thuỷ văn công trình (P4)

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng III
§O §¹C Vµ CHØNH Lý sè liÖu thuû v¨n
ViÖc thu thËp sè liÖu quan tr¾c c¸c ®Æc trng khÝ tîng vµ thñy v¨n lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt khi lËp c¸c
quy ho¹ch sö dông nguån níc vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thñy lîi. Møc ®é quan tr¾c vµ chÊt lîng tµi liÖu khÝ
tîng thñy v¨n sÏ quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña c¸c ph¬ng ¸n quy ho¹ch vµ ®é tin cËy khi lùa chän quy m«
kÝch thíc c¸c c«ng tr×nh trong c«ng t¸c thiÕt kÕ.
§Ó cã c¸c sè liÖu khÝ tîng thuû v¨n cÇn thiÕt lËp hÖ thèng c¸c tr¹m ®o (tr¹m quan tr¾c) gäi lµ m¹ng
líi tr¹m khÝ tîng vµ thuû v¨n.

3.1. Ph©n lo¹i tr¹m quan tr¾c
1. Tr¹m quan tr¾c c¸c yÕu tè khÝ tîng
Tr¹m khÝ tîng: lµ lo¹i tr¹m ®o t¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè khÝ tîng c¶ vÒ sè lîng c¸c yÕu tè ®îc quan tr¾c vµ møc ®é chi tiÕt cña c¸c yÕu tè nµy. C¸c yÕu tè ®îc quan tr¾c bao gåm ma, giã (tèc ®é
giã vµ híng giã), nhiÖt ®é kh«ng khÝ, bèc h¬i mÆt níc, bèc h¬i mÆt ®Êt, ®é Èm kh«ng khÝ, ®é Èm ®Êt,
nhiÖt ®é ®iÓm s¬ng v..v. Thêng c¸c yÕu khÝ tîng ®îc ®o c¸ch nhau 6 giê (1h, 7h, 13h, 19h). Mét sè yÕu
tè khÝ tîng chÝnh ®îc ®o víi thêi ®o¹n ng¾n h¬n (phót, giê hoÆc 3 giê v..v).
Ngoµi ra, c¸c yÕu tè khÝ tîng trªn cao (giã, m©y, nhiÖt ®é v..v) ®îc quan tr¾c ë mét sè tr¹m lín víi
c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh ra ®a, bãng th¸m kh«ng vµ c¸c vÖ tinh ®Þa tÜnh.
ViÖc thiÕt lËp vµ duy tr× c¸c tr¹m khÝ tîng cÇn nhiÒu thiÕt bÞ, nh©n lùc vµ chi lín nªn mËt ®é líi
tr¹m khÝ tîng thêng kh«ng ®ñ dµy ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt, nhu cÇu x· héi, vµ nghiªn cøu khoa häc. Do
vËy, c¸c ®iÓm ®o ma ®îc l¾p ®Æt bæ sung nhiÒu h¬n tïy theo c¸c yªu cÇu cña tõng c«ng viÖc cô thÓ. C¸c
®iÓm ®o ma thêng ®îc l¾p ®Æt ®¬n gi¶n víi mét thïng ®o ma vµ dông cô ®äc ghi sè liÖu ma ®Ó thuËn lîi
cho quan tr¾c.
2. Tr¹m quan tr¾c c¸c yÕu tè thñy v¨n
Tr¹m thñy v¨n lµ tr¹m ®o c¸c yÕu tè thñy v¨n: Mùc níc, lu lîng níc, tèc ®é dßng ch¶y vµ híng
ch¶y, lu lîng bïn c¸t vµ lîng ngËm c¸t, nhiÖt ®é níc, thµnh phÇn ho¸ häc cña níc. Ngoµi ra t¹i c¸c tr¹m
thñy v¨n cã kÕt hîp ®o mét sè yÕu tè khÝ tîng chÝnh nh ma, tèc ®é giã, nhiÖt ®é kh«ng khÝ.
a. Ph©n lo¹i tr¹m thñy v¨n
Tïy theo môc ®Ých quan tr¾c, sè yÕu tè quan tr¾c, møc ®é chi tiÕt cña c¸c yÕu tè quan tr¾c ng êi ta
ph©n lo¹i c¸c tr¹m quan tr¾c thñy v¨n nh sau:
- Tr¹m Thuû v¨n c¬ b¶n: Tr¹m c¬ b¶n cã nhiÖm vô ®o ®¹c thêng xuyªn vµ liªn tôc trong nhiÒu
n¨m. HÖ thèng c¸c tr¹m thñy v¨n c¬ b¶n ®îc quy ho¹ch sao cho ph¶n ¸nh qui luËt h×nh thµnh dßng ch¶y
cña hÖ thèng s«ng vµ ph¶n ¸nh tÝnh chÊt ‘vïng’ cña dßng ch¶y s«ng ngßi. Tµi liÖu ®o ®¹c cña c¸c tr¹m
thñy v¨n c¬ b¶n phôc vô cho môc ®Ých nghiªn...
Ch¬ng III
§O §¹C Vµ CHØNH Lý sè liÖu thuû v¨n
 !
"#$%&'(!!)*+,-./
0!1/2"#.345)
()*")!!+
6789:!#5";#5<45#
(#59+
3.1. Ph©n lo¹i tr¹m quan tr¾c
1. Tr¹m quan tr¾c c¸c yÕu tè khÝ tîng
= Tr¹m khÝ tîng:"##5"2:!>!=
5-.!!+?!@"'55A8;.
8(8<A.)A@25(A@25/A.B5)A.B5/A
.752+++CD!"ED;FAGAFHAFI<+,.!
"(D"#2;JAD"HD++<+
K"A! ";8A5LA.++<M5.#5((
!@1#A@85)1N+
!%*#5:!@1AL3( 5.(
#5D)%7&&">O/A:OP.A -"4+Q"
A75"5@R2ST" :U)&7+?
75"5D2>(5.S"5%&&457
"+
2. Tr¹m quan tr¾c c¸c yÕu tè thñy v¨n
C#5#5"!V,3(A(A.%W>(
>A@S5A.(A:"4(+K"##5
8!"5.!5A.8A.)+
a. Ph©n lo¹i tr¹m thñy v¨n
CST"5&A!A5-.!! D
L"##5V
= Tr¹m Thuû v¨n b¶n:C#52@>85&"#DO  &"
5+X#52@>"#"">*%W>
)>/YSZ%W>)W+C"##5
2@>&&"5& -L%!. )A@M
8)#!D!!"[+
= Tr¹m Thuû v¨n chuyªn dïng: C#5 %S;W4#5%S <7
"#!9\5&&: ""#"!!)*
A")+++5#52@>)- :"
!!+X:!#5%S ]"5.5/1(
2"#"!!3+
= Tr¹m Thuû v¨n thùc nghiÖm: ^"##5OL%3\55& - L
; -> D%A -3*%W>%"5"L 
_H
Giáo trình Thuỷ văn công trình (P4) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thuỷ văn công trình (P4) - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo trình Thuỷ văn công trình (P4) 9 10 8