Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thuỷ văn công trình - Sông ngòi

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 9975 lần   |   Lượt tải: 7 lần
gi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh

Ch¬ng II

s«ng ngßi vµ sù h×nh thµnh
dßng ch¶y s«ng ngßi
2.1. HÖ thèng s«ng ngßi - Lu vùc
2.1.1. Hệ thống sông ngòi
Sông ngòi là sản phẩm của khí hậu. Hệ thống sông ngòi được hình thành dưới tác
động bào mòn của dòng chảy do nước mưa hoặc tuyết tan. Nước mưa rơi xuống đất, một
phần bị tổn thất do bốc hơi, đọng vào các chỗ trũng và ngấm xuống đất, một phần dưới tác
dụng của trọng lực chảy dọc theo sườn dốc tập trung tạo thành các lạch nước rồi sau đó tạo
thành các khe suối hợp lưu với nhau tạo thành mạng lưới sông ngòi.
Các sông trực tiếp đổ ra biển hoặc vào các hồ trong nội địa gọi là sông chính. Các
sông đổ vào sông chính gọi là sông nhánh cấp I, các sông đổ vào sông nhánh cấp I gọi là
sông nhánh cấp II, cứ như thế mà suy ra các sông nhánh cấp tiếp theo.

Sông chính cùng với các sông nhánh của nó hợp thành hệ thống sông ngòi. Tên của hệ
thống sông thường lấy theo tên của sông chính, chẳng hạn như hệ thống sông Hồng gồm
sông Hồng và các nhánh sông Đà, sông Thao, sông Lô - Gâm hợp thành; hệ thống sông
Thái Bình gồm sông Thái Bình, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam; hệ thống sông
Mã gồm sông Mã, sông Chu, sông Âm, sông Bưởi,...
Sự phân bố của các sông nhánh dọc theo sông chính quyết định sự hình thành dòng
chảy trên hệ thống sông. Có thể phân ra các loại: sông nhánh phân bố theo hình nan quạt,
trong đó các cửa sông nhánh lớn ở gần nhau (hình 2-1a), sông dạng hình lông chim trong
đó các sông nhánh phân bố tương đối đều đặn dọc theo sông chính (hình 2-1b), sông nhánh
phân bố theo hình cành cây (hình 2-1c), sông nhánh phân bố song song (hình 2-1d),... Nói
chung, các sông Cửa thường có sự phân bố các sông nhánh dạng hỗn hợp giữa hai hoặc ba
lớn sông
Cửa sông
hình thức trên. Chẳng hạn như hệ thống sông Hồng có sự phân bố sông nhánh dạng song song,
Hình 2-1a: Sông hình nan quạt
nhưng trên các sông nhánh lại có kiểu phân bố dạng cành cây Hình 2-1b: Sông hình lông chim
hoặc lông chim.

16

gi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh

Một con sông phát triển đầy đủ thường có thể phân chia làm 5 đoạn có tính chất khác
nhau: nguồn sông, thượng lưu, trung lưu, hạ lưu và cửa sông.

2.1.2. Lưu vực sông
1. Lưu vực sông và tuyến khống chế

Sông Đà

Lưu vực của một con sông (gọi tắt lưu vực sông) là phần mặt đất mà nước trên đó sẽ
chảy ra sông (kể cả nước mặt và nước ngầm). Nói cách khác, lưu vực sông là khu vực tập
trung nước của một con sông.
Nước trên lưu vực chảy theo hệ thống sông suối tập trung vào lòng chính, mặt cắt
sông tại đó nước trên lưu vực...
gi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh
Ch¬ng II
s«ng ngßi vµ sù h×nh thµnh
dßng ch¶y s«ng ngßi
2.1. HÖ thèng s«ng ngßi - Lu vùc
2.1.1. Hệ thống sông ngòi
Sông ngòi sản phẩm của khí hậu. H thống sông ngòi được hình thành dưới tác
động bào mòn của dòng chảy do ớc mưa hoặc tuyết tan. Nước mưa rơi xuống đất, một
phần bị tổn thất do bốc i, đọng o các chỗ trũng và ngấm xuống đất, một phần dưới tác
dụng của trọng lực chảy dọc theo sườn dốc tập trung tạo thành các lạch nưc rồi sau đó tạo
thành các khe suối hợp lưu với nhau tạo thành mạng lưới sông ngòi.
Các sông trực tiếp đ ra biển hoặc vào các hồ trong nội địa gọi sông chính. Các
sông đổ vào sông chính gọi sông nhánh cấp I, các sông đ vào sông nhánh cấp I gọi
sông nhánh cấp II, cứ như thế mà suy ra các sông nhánh cấp tiếp theo.
Sông chính cùng với các sông nhánh của nó hợp thành hệ thống sông ngòi. n của hệ
thống sông thường lấy theo tên của sông chính, chẳng hạn như hệ thống sông Hồng gồm
sông Hồng các nhánh sông Đà, sông Thao, sông - Gâm hợp thành; hệ thống sông
Thái nh gồm sông Thái nh, sông Cầu, sông Thương, ng Lục Nam; hệ thống sông
Mã gồm sông Mã, sông Chu, sông Âm, sông Bưởi,...
Sự phân bố của các sông nhánh dọc theo sông chính quyết định s nh thành dòng
chảy trên hệ thống sông. thể phân ra các loại: sông nhánh phân bố theo hình nan quạt,
trong đó các cửa sông nhánh lớn gần nhau (hình 2-1a), sông dạng hình lông chim trong
đó các sông nhánh phân bố tương đối đều đặn dọc theo sông chính (hình 2-1b), sông nhánh
phân bố theonh cành cây (hình 2-1c), sông nhánh phân bố song song (hình 2-1d),... Nói
chung, các sông lớn thường có sự phân bố các sông nhánh dạng hỗn hợp giữa hai hoặc ba
nh thức trên. Chẳng hạn như hệ thng sông Hồng sphân bố sông nhánh dạng song song,
nhưng trên các sông nhánh lại có kiu phân bdạng cành cây hoặc lông chim.
16
Hình 2-1a: Sông hình nan quạt
Cửa sông
Hình 2-1b: Sông hình lông chim
Cửa sông
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Sông ngòi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Sông ngòi - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Sông ngòi 9 10 159