Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thuỷ văn công trình - Tính toán dòng chảy lũ thiết kế

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 31959 lần   |   Lượt tải: 55 lần
gi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh

CHƯƠNG VI

TÝNH TO¸N DßNG CH¶Y Lò THIÕT KÕ
6.1. Kh¸i niÖm chung
6.1.1. Lũ và các đặc trưng về lũ
Khi có mưa lớn dòng chảy trong sông có sự thay đổi đột biến so với bình thường, mực
nước và lưu lượng nước tăng nhanh cho đến khi đạt giá trị lớn nhất sau đó lại giảm nhanh
về trạng thái bình thường. Quá trình thay đổi mực nước và lưu lượng từ trạng thái bình
thường cho đến khi đạt giá trị lớn nhất rồi lại trở về trạng thái bình thường là một trận lũ
(hình 6-1).
Các đặc trưng lũ của một trận lũ bao gồm đường quá trình lũ Q~t; đỉnh lũ Q max ,
tổng lượng lũ Wmax; thời gian lũ T, thời gian lũ lên và lũ xuống T L, TX được mô tả trên
hình (6-1).

Q(m3/s)

7800

Qmax

6800
5800
4800
3800
2800
1800
800
-200

t1

t

2

TL

TX

t(h)

T
Hình 6-1: Đường quá trình lũ (Q~t)

192

gi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh

* Đường quá trình lũ là sự thay đổi của lưu lượng theo thời gian của một trận lũ (Q~t),
bao gồm nhánh nước lên và nhánh nước xuống. Tương ứng với quá trình thay đổi lưu
lượng là quá trình thay đổi mực nước trong sông (H~t).
* Đỉnh lũ ký hiệu là Qmax: là giá trị lớn nhất của một trận lũ.
* Cường suất lũ: là sự biến thiên của lưu lượng hoặc mực nước lũ trong một đơn vị
thời gian. Gradien về mực nước (dH/dt) gọi là cường suất mực nước lũ. Tương tự ta có
cường suất lưu lượng lũ (dQ/dt). Dạng sai phân của cường suất lũ (∆H/∆t hoặc ∆Q/∆t) gọi
là cường suất lũ bình quân trong thời đoạn ∆t. Trong một quá trình lũ, cường suất lũ biến
đổi theo thời gian, cường suất lũ lên thường lớn hơn cường suất lũ xuống.
* Thời gian lũ ký hiệu T (giờ, ngày): Thời gian lũ là khoảng thời gian kể từ thời điểm
bắt đầu có lũ t1 đến khi kết thúc lũ t2.
* Tổng lượng lũ ký hiệu là Wmax: là tổng lượng dòng chảy của một trận lũ. Tổng lượng
lũ theo định nghĩa tính theo công thức:
t2

Wmax = ∫ Qdt

(6-1)

t1

Trong đó Q là lưu lượng tại các thời điểm khác nhau của quá trình lũ.
Nếu chia đường quá trình lũ ra n thời đoạn bằng nhau ∆t. Khi đó, dưới dạng sai phân
công thức (6-1) có thể viết dưới dạng công thức (6-1a):
n

W max = ∑Q i ∆t

(6-1a)

i =1

Trong đó Qi là trị số bình quân của mỗi thời đoạn: Q i = 0,5(Qi-1+Qi). Nếu ∆t lấy bằng 1
ngày (bằng 86400 s) thì (6-1a) viết như sau:
n

W max = 86400∑ Q i

(6-1b)

i =1

* Lớp dòng chảy lũ Y (mm): là lớp dòng chảy của một trận lũ đơn vị là mm được tính
theo công thức:
Y =

W max
10 3 F

(6-1c)

* Thời gian lũ lên (ký hiệu T L) là thời gian kể từ khi bắt đầu của lũ đến thời điểm xuất
hiện đỉnh lũ Qmax.
* Thời gian lũ xuống (k...
gi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh
CHƯƠNG VI
TÝNH TO¸N DßNG CH¶Y Lò THIÕT KÕ
6.1. Kh¸i niÖm chung
6.1.1. Lũ và các đặc trưng về lũ
Khi có mưa lớn dòng chảy trong sông có sự thay đổi đột biến so với bình thường, mực
nước lưu lượng nước tăng nhanh cho đến khi đạt giá trị lớn nhất sau đó lại giảm nhanh
về trạng thái bình thường. Q trình thay đổi mực nước lưu lượng t trạng thái nh
thường cho đến khi đạt giá trị lớn nhất rồi lại trở về trạng thái nh thường là một trận lũ
(hình 6-1).
c đặc trưng của một trận bao gồm đường quá trình Q~t; đỉnh Q
max
,
tổng lượng lũ W
max
; thời gian T, thời gian lũ lên và lũ xuống T
L
, T
X
được mô tả trên
nh (6-1).
Hình 6-1: Đường quá trình lũ (Q~t)
192
T
X
T
Q
max
-200
800
1800
2800
3800
4800
5800
6800
7800
T
L
Q(m
3
/s)
t(h)
t
1
t
2
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Tính toán dòng chảy lũ thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Tính toán dòng chảy lũ thiết kế - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Tính toán dòng chảy lũ thiết kế 9 10 138