Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tiếng việt thực hành

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 8743 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN BẢN

CHƯƠNG 2

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT CÂU

CHƯƠNG 3

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DÙNG TỪ

CHƯƠNG 4

RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

http://tieulun.hopto.org

CHƯƠNG 1 : RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN BẢN
I.
II.
III.
IV.

KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN
ĐOẠN VĂN - ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH VÀ CƠ SỞ CỦA VĂN BẢN
QUI TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN
LỖI LIÊN KẾT VĂN BẢN VÀ CÁCH SỬA CHỮA

TOP
I. KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN (NGÔN BẢN)
1- Khái niệm về văn bản.
Văn bản (tiếng Anh: text; tiếng Pháp: texte) là sản phẩm hoàn chỉnh của một hành vi tạo lời (hay hành vi phát
ngôn), mang một nội dung giao tiếp cụ thể, gắn liền với một đối tượng giao tiếp, mục đích giao tiếp và hoàn cảnh
giao tiếp xác định, thể hiện dưới dạng âm thanh hay chữ viết.
Bên cạnh khái niệm văn bản, trong một số tài liệu giáo khoa, các chuyên luận về Ngữ pháp văn bản, còn xuất
hiện khái niệm ngôn bản (dịch từ tiếng Pháp: discours, hay tiếng Anh: discourse). Khái niệm ngôn bản được hiểu
theo hai nghĩa cơ bản: Thứ nhất, nó được hiểu đồng nhất với khái niệm văn bản. Thứ hai, nó được hiểu trong mối
quan hệ đối lập với văn bản. Theo cách hiểu thứ hai, ngôn bản là sản phẩm hoàn chỉnh của hành vi phát ngôn, thể
hiện dưới dạng âm thanh. Còn văn bản là sản phẩm hoàn chỉnh của hành vi phát ngôn, thể hiện dưới dạng chữ viết. Ở
đây, khái niệm văn bản được quan niệm đồng nhất với khái niệm ngôn bản.
Theo quan niệm vừa nêu thì văn bản có thể là một câu nói như câu khẩu hiệu (ví dụ: Không có gì quý hơn độc
lập tự do), câu tục ngữ (ví dụ: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng), một tin vắn gồm vài ba câu, một bài thơ, một
truyện ngắn, một bài nghiên cứu, một quyển sách v.v...
2- Khái niệm về nội dung và cấu trúc của văn bản.
2.1- Nội dung của văn bản.
Văn bản dù ngắn hay dài đều đề cập đến một hay một vài đối tượng nào đó trong hiện thực khách quan hay
trong hiện thực tâm lí, tình cảm của con người. Ðối tượng này chính là đề tài của văn bản (tiếng Anh: subject-matter).
Gắn liền với đề tài là sự triển khai của người viết/nói về đề tài, tức sự miêu tả, trần thuật hay bàn luận về đề tài. Nội
dung miêu tả, trần thuật hay bàn luận cơ bản, bao trùm lên toàn văn bản là chủ đề của đề tài.
Ví dụ:
Thằng Bờm
Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.
Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng bờm chẳng lấy mè,
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi ...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT
TING VIT THC HÀNH
CHƯƠNG 1 N LUYN K NĂNG XÂY DNG VĂN BN
CHƯƠNG 2 N LUYN K NĂNG VIT CÂU
CHƯƠNG 3 N LUYN K NĂNG DÙNG T
CHƯƠNG 4 N LUYN CHÍNH T
I LIU THAM KHO
htt
p
://tieulun.ho
p
to.or
g
Giáo trình tiếng việt thực hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tiếng việt thực hành - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Giáo trình tiếng việt thực hành 9 10 189