Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tin học đại cương ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Được đăng lên bởi duytoan-mk
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 3830 lần   |   Lượt tải: 3 lần
2010
TRƢỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ
THÔNG
TIN
VÀ
TRUYỀN THÔNG

[BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI
CƢƠNG - IT1110]
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the
document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the
contents of the document.]

THÔNG TIN MÔN HỌC
Trình độ:
Sinh viên đại học các ngành
Khối lƣợng:

4(3-1-1-8)



Lý thuyết: 45 tiết



Bài tập/BTL:

15 tiết (bài tập, thảo luận)



Thí nghiệm:

5 bài (x 3 tiết) (thực hành)

Mô tả vắn tắt nội dung:
Khái niệm thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính. Hệ thống máy tính: phần cứng, phần
mềm, hệ điều hành, mạng máy tính. Giải quyết bài toán bằng máy tính. Các cấu trúc lập trình cơ
bản..

2

MỤC LỤC

PHẦN 1. TIN HỌC CĂN BẢN .............................................................................. 8
I.1. Thông tin và biểu diễn thông tin (5T lý thuyết)............................................. 8
I.1.1. Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học (1T lý thuyết) ............................................8
I.1.1.1. Thông tin và xử lý thông tin.......................................................................................8
a. Thông tin - Dữ liệu – Tri thức.......................................................................................8
b. Qui trình xử lý thông tin ...............................................................................................9
I.1.1.2. Máy tính điện tử và phân loại ....................................................................................9
a. Lịch sử phát triển của máy tính điện tử ........................................................................9
b. Phân loại máy tính điện tử ..........................................................................................10
I.1.1.3. Tin học và các ngành công nghệ liên quan ..............................................................10
a. Tin học ........................................................................................................................10
b. Công nghệ thông tin (Information Technology - IT)..................................................11
c. Công nghệ thông tin và truyền thông ..........................................................................11
I.1.2. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính (4T lý thuyết) .............................................................11
I.1.2.1. Biểu diễn số trong các hệ đếm ......................................
2010
TRƢỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
[BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI
CƢƠNG - IT1110]
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the
document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the
contents of the document.]
Giáo trình tin học đại cương ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tin học đại cương ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Người đăng: duytoan-mk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Giáo trình tin học đại cương ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 9 10 503