Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình trí tuệ nhân tạo _ Tổng quan

Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

TỔNG QUAN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Môn Lập Trình Căn Bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền tảng để tiếp thu hầu hết
các môn học khác trong chương trình đào tạo. Mặt khác, nắm vững ngôn ngữ C là cơ
sở để phát triển các ứng dụng.
Học xong môn này, sinh viên phải nắm được các vấn đề sau:
- Khái niệm về ngôn ngữ lập trình.
- Khái niệm về kiểu dữ liệu
- Kiểu dữ liệu có cấu trúc (cấu trúc dữ liệu).
- Khái niệm về giải thuật
- Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật.
- Ngôn ngữ sơ đồ (lưu đồ), sử dụng lưu đồ để biểu diễn các giải thuật.
- Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C.
- Các kiểu dữ liệu trong C.
- Các lệnh có cấu trúc.
- Cách thiết kế và sử dụng các hàm trong C.
- Một số cấu trúc dữ liệu trong C.

II. ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC
Môn học lập trình căn bản được dùng để giảng dạy cho các sinh viên sau:
- Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Tin học, Toán Tin, Lý Tin.
- Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Điện tử (Viễn thông, Tự động hóa…)

III. NỘI DUNG CỐT LÕI
Trong khuôn khổ 45 tiết, giáo trình được cấu trúc thành 2 phần: Phần 1 giới
thiệu về lập trình cấu trúc, các khái niệm về lập trình, giải thuật… Phần 2 trình bày có
hệ thống về ngôn ngữ lập trình C, các câu lệnh, các kiểu dữ liệu…
PHẦN 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật
PHẦN 2: Giới thiệu về một ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình C
Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường lập trình Turbo C
Chương 2: Các thành phần của ngôn ngữ C
Chương 3: Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn
Chương 4: Các lệnh có cấu trúc
Chương 5: Chương trình con
Chương 6: Kiểu mảng
Chương 7: Kiểu con trỏ
Chương 8: Kiểu chuỗi ký tự
Chương 9: Kiểu cấu trúc
Trang 1

Lập trình căn bản

Chương 10: Kiểu tập tin

IV. KIẾN THỨC LIÊN QUAN
Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A, sinh viên cần phải có các kiến thức nền
tảng sau:
- Kiến thức toán học.
- Kiến thức và kỹ năng thao tác trên máy tính.
V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Tin Học Đại Cương A, Khoa Công Nghệ Thông Tin,
Đại học Cần Thơ, 1991.
[2] Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải , Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C;
Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.
[3] Nguyễn Cẩn, C – Tham khảo toàn diện, Nhà xuất bản Đồng Nai, 1996.
[4] Võ Văn Viện, Giúp tự học Lập Trình với ngôn ngữ C, Nhà xuất bản Đồng Nai,
2002.
[5] Brain W. Kernighan & Dennis Ritchie, The C Programming Language, Prentice
Hall Publisher, 1988.
VI. TỪ KHÓA

Bài toán, chương trình, giải thuật, ngôn ngữ giả, lưu đồ, ...
Lp trình căn bn
TNG QUAN
I. MC ĐÍCH YÊU CU
Môn Lp Trình Căn Bn A cung cp cho sinh viên nhng kiến thc cơ bn v
lp trình thông qua ngôn ng lp trình C. Môn hc này là nn tng để tiếp thu hu hết
các môn hc khác trong chương trình đào to. Mt khác, nm vng ngôn ng C là cơ
s để phát trin các ng dng.
Hc xong môn này, sinh viên phi nm được các vn đề sau:
- Khái nim v ngôn ng lp trình.
- Khái nim v kiu d
liu
- Kiu d liu có cu trúc (cu trúc d liu).
- Khái nim v gii thut
- Ngôn ng biu din gii thut.
- Ngôn ng sơ đồ (lưu đồ), s dng lưu đồ để biu din các gii thut.
- Tng quan v Ngôn ng lp trình C.
- Các kiu d liu trong C.
- Các lnh có cu trúc.
- Cách thiết kế và s dng các hàm trong C.
- Mt s
cu trúc d liu trong C.
II. ĐỐI TƯỢNG MÔN HC
Môn hc lp trình căn bn đưc dùng để ging dy cho các sinh viên sau:
- Sinh viên năm th 2 chuyên ngành Tin hc, Toán Tin, Lý Tin.
- Sinh viên năm th 2 chuyên ngành Đin t (Vin thông, T động hóa…)
III. NI DUNG CT LÕI
Trong khuôn kh 45 tiết, giáo trình đưc cu trúc thành 2 phn: Phn 1 gii
thiu v lp trình cu trúc, các khái nim v lp trình, gii thut… Phn 2 trình bày có
h thng v ngôn ng lp trình C, các câu lnh, các kiu d liu…
PHN 1: Gii thiu cu trúc d liu và gii thut
PHN 2: Gii thiu v mt ngôn ng lp trình - Ngôn ng lp trình C
Chương 1: Gii thiu v ngôn ng
C & môi trường lp trình Turbo C
Chương 2: Các thành phn ca ngôn ng C
Chương 3: Các kiu d liu sơ cp chun và các lnh đơn
Chương 4: Các lnh có cu trúc
Chương 5: Chương trình con
Chương 6: Kiu mng
Chương 7: Kiu con tr
Chương 8: Kiu chui ký t
Chương 9: Kiu cu trúc
Trang 1
Giáo trình trí tuệ nhân tạo _ Tổng quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình trí tuệ nhân tạo _ Tổng quan - Người đăng: Tớyêuấy Tớnóithậtđấy Ứđùađâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo trình trí tuệ nhân tạo _ Tổng quan 9 10 194