Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Ativ Evol
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 2601 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – THS HOÀNG NGỌC VĨNH – ĐHKH HUẾ, 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
----  * ----

TH.S HOÀNG NGỌC VĨNH

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

@♫

♫

1

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – THS HOÀNG NGỌC VĨNH – ĐHKH HUẾ, 2009

HUẾ, 9-2009

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................................3
Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC
TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH...........................................................................4
Chương 1: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ
CHÍ MINH...........................................................................................................................9
Chương 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC.................................................................................................20
Chương 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.....................................................35
Chương 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM..............44
Chương 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN
KẾT QUỐC TẾ.................................................................................................................54
Chương 6: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC
CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN........................................................................................66
Chương 7: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG
CON NGƯỜI MỚI............................................................................................................77

2

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – THS HOÀNG NGỌC VĨNH – ĐHKH HUẾ, 2009

LỜI NÓI ĐẦU

-***Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi
cho việc học tập và ôn thi hết học phần môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của sinh
viên không chuyên ngành lý luận Mác-Lênin của các trường Đại học thuộc Đại
học Huế, cùng những bạn đọc xa gần có quan tâm đến môn học này, chúng tôi
biên tập và cho ra mắt cuốn "Bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh".
Cuốn sách được hoàn thành chủ yếu dựa vào nội dung cuốn “Giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn, Nhà xuất
bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2003 (Dùng trong các trường đại học, cao
đẳ...

 !"
"
#$"%

&
'

()(
*
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Ativ Evol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 180