Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ giáo dục và đào tạo
_______________________

Giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) 
(Tái bản lần thứ nhất)

Chủ biên
PGS, TS. Mạch Quang Thắng
Tập thể tác giả
- PGS. Lê Mậu Hãn Chương I
- TS. Vũ Quang Hiển Chương II
- TS. Phạm Ngọc Anh Chương III
- PGS, TS. Ngô Đăng Tri Chương IV
- PGS, TS. Mạch Quang Thắng Chương V, VII
- PGS, TS. Bùi Đình Phong Chương VI
- TS. Ngô Văn Thạo Chương tham khảo
Cộng tác viên
Vũ Thanh Bình

Chương I
Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư
tưởng Hồ Chí Minh
Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt Nam gắn liền v ới
quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử.
Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược n ước ta, đánh s ập thành trì ch ế đ ộ phong
kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành thuộc địa của Pháp, nhân dân Vi ệt
Nam bị sống trong kiếp đọa đày nô lệ.
Bắt đầu từ mùa xuân năm 1930, dưới ngọn cờ độc lập, tự do của Hồ Chí Minh, dân t ộc Việt Nam
đã đoàn kết thành một khối, kiên cường chiến đấu và dựng xây đất nước, giành được những thắng
lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và có tính thời đại sâu s ắc. Có đ ược nh ững th ắng l ợi vĩ đ ại đó là nh ờ
Đảng và nhân dân ta được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin và t ư t ưởng H ồ Chí Minh.
Trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khoá III lúc Ch ủ t ịch
Hồ Chí Minh qua đời có viết: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đ ất n ước ta đã sinh ra H ồ Ch ủ
tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân t ộc ta, nhân dân ta và non
sông đất nước ta"1.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu rõ: Hồ Chí Minh đã đề xướng đường lối độc lập dân t ộc g ắn
liền với chủ nghĩa xã hội. Sau này được đúc k ết lại trong kh ẩu hi ệu n ổi ti ếng: Không có gì quý
hơn độc lập, tự do2.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp khái quát: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận về đường lối
chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam ... Đó là tư tưởng cách mạng không ngừng, từ cách
mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cốt lõi là giải phóng dân t ộc, gi ải phóng
xã hội (giai cấp), giải phóng con người. Nói ngắn gọn là độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã
hội; hay nói gọn hơn: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"3.
Chủ tịch Phiđen Caxtrô Rudơ (Cuba) cho rằng: Hồ Chí Minh đã k ết h ợp m ột cách thiên tài cu ộc
đấu tranh giành độc lập dân tộc và cuộc đấu tranh vì quyền lợi qu ần chúng bị b ọn p...
B giáo d c và đào t o
_______________________
Giáo trình
T t ng H Chí Minh ư ưở
(Dùng trong các trường đại hc, cao đẳng)
(Tái b n l n th nh t)
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 421