Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí MInh

Được đăng lên bởi Tạ Tâm
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 11064 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
----  * ----

THS HOÀNG NGỌC VĨNH

GIÁO TRÌNH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

HUẾ - 2008

1

MỤC LỤC
Tên bài
Lời nói đầu
Chương 1: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát
triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh .
Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách
mạng giải phóng dân tộc.
Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc;
kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam,
về Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn và văn
hóa.
Chương 7: Một số vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí
Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Chương tham khảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

2

Trang
02
04
27
46
71
99
120
149
160

LỜI NÓI ĐẦU
-***Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho
việc học tập và ôn thi hết học phần và thi tốt nghiệp môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của
sinh viên không chuyên ngành lý luận Mác-Lênin và sinh viên ngành Giáo dục Chính trị
của Trung tâm Đào tạo Đại học Từ xa thuộc Đại học Huế, cùng những bạn đọc xa gần
có quan tâm đến môn học này, chúng tôi biên tập và cho ra mắt cuốn "Tập bài giảng Tư
tưởng Hồ Chí Minh".
Cuốn sách được hoàn thành chủ yếu dựa vào nội dung cuốn “Giáo trình Tư tưởng
Hồ Chí Minh” của Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc
gia ấn hành năm 2003; cuốn “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,
Hà Nội, 2005; đồng thời tham khảo thêm cuốn "Những bài giảng về môn Tư tưởng Hồ
Chí Minh" do PGS. Nguyễn Khánh Bật chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Hà
Nội ấn hành 1999.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng biên soạn theo Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT
ngày 31/7/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ("Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí
Minh" do Thứ trưởng Trần Văn Nhung ký), song cuốn sách cũng không tránh khỏi những
thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp, đọc giả xa gần
để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.
Chân thành cảm ơn!
Huế, tháng 09 năm 2006
Th.s Hoàng Ngọc Vĩnh

3

CHƯƠNG 1: NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH
I.
Khái niệm, đối...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
---- * ----
THS HOÀNG NGỌC VĨNH
GIÁO TRÌNH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
HUẾ - 2008
1
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí MInh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí MInh - Người đăng: Tạ Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí MInh 9 10 345