Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình xác suất thống kê Cao Hào Thi

Được đăng lên bởi khanhmy2904
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 1677 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1

XÁC SUẤT
(Probability)
1.1. THÍ NGHIỆM NGẪU NHIÊN, KHÔNG GIAN MẪU, BIẾN CỐ:
1.1.1. Thí nghiệm ngẫu nhiên (Random Experiment)
Thí nghiệm ngẫu nhiên là một thí nghiệm có hai đặc tính :
-

Không biết chắc hậu quả nào sẽ xảy ra.

-

Nhưng biết được các hậu quả có thể xảy ra

Ví dụ:
Tung một con xúc sắc là một thí nghiệm ngẫu nhiên vì :
-

Ta không biết chắc mặt nào sẽ xuất hiện

-

Nhưng biết được có 6 trường hợp xảy ra (xúc sắc có 6 mặt 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Ràng buộc:
-

Con xúc sắc đồng chất để 6 mặt đều có thể xuất hiện như nhau.

-

Cách tung xúc sắc không cố ý thiên vị cho mặt nào hiện ra.

1.1.2. Không gian mẫu (Sample Space)
Tập hợp các hậu quả có thể xảy ra trong thí nghiệm ngẫu nhiên gọi là không gian mẫu của
thí nghiệm đó.
Ví dụ:
Không gian mẫu của thí nghiệm thảy một con xúc xắc là: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Không gian mẫu của thí nghiệm thảy cùng một lúc hai đồng xu là:
E = {SS, SN, NS, NN} với S: Sấp, N: Ngửa
1.1.3. Biến cố (Event)
a) Biến cố
-

Mỗi tập hợp con của không gian mẫu là một biến cố

-

Biến cố chứa một phần tử gọi là biến cố sơ đẳng

Ví dụ:
Trong thí nghiệm thảy 1 con xúc sắc :
-

Biến cố các mặt chẵn là : {2, 4, 6}. Biến cố các mặt lẻ: {1, 3, 5}

-

Các biến cố sơ đẳng là : {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}

Cao Hào Thi

1

b) Biến cố xảy ra (hay thực hiện)
Gọi r là một hậu quả xảy ra và A là một biến cố
-

nếu r ∈ A ta nói biến cố A xảy ra

-

nếu r ∉ A ta nói biến cố A không xảy ra

Ví dụ:
Trong thí nghiệm thảy một con xúc sắc nếu mặt 4 xuất hiện thì:
-

Biến cố {2,4,6} xảy ra vì 4 ∈ {2, 4, 6}

-

Biến cố {1,3,5} không xảy ra vì 4 ∉ {1, 3, 5}

Ghi chú:
-

φ ⊂ E => φ là một biến cố
∀ r, r ∉ φ => φ là một biến cố vô phương (biến cố không)

-

E ⊂ E => E là một biến cố
∀ r, r ∈ E => E là một biến cố chắc chắn

1.1.4. Các phép tính về biến cố
Cho 2 biến cố A, B với A ⊂ E và B ⊂ E
a)

Biến cố hội A ∪ B (Union)

Biến cố hội của 2 biến cố A và B được ký hiệu là A ∪ B:
A ∪ B xảy ra Ù (A xảy ra HAY B xảy ra)
E
A
B
A∪B
b) Biến cố giao A ∩ B (Intersection)
A ∩ B xảy ra Ù (A xảy ra VÀ B xảy ra)
E
A
B
A∩B

Cao Hào Thi

2

c) Biến cố phụ A (Biến cố đối lập, Component of A)
A xảy ra Ù A không xảy ra
A

E
A

d) Biến cố cách biệt ( biến cố xung khắc, mutually exclusive event)
A cách biệt với B Ù A ∩ B = φ
A cách biệt với B Ù A với B không cùng xảy ra
E
A

A∩B=φ

B

Ví dụ:
Trong thí nghiệm thảy một con xúc sắc, ta có không gian mẫu: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
-

Gọi A là biến cố mặt lẻ xuất hiện => A = {1, 3, 5}

-

Gọi B là biến cố khi bội số của 3 x...
Cao Hào Thi 1
Chương 1
XÁC SUT
(Probability)
1.1. THÍ NGHIM NGU NHIÊN, KHÔNG GIAN MU, BIN C:
1.1.1. Thí nghim ngu nhiên (Random Experiment)
Thí nghim ngu nhiên là mt thí nghim có hai đặc tính :
- Không biết chc hu qu nào s xy ra.
- Nhưng biết được các hu qu có th xy ra
Ví d:
Tung mt con xúc sc là mt thí nghim ngu nhiên vì :
- Ta không biết chc mt nào s xut hin
- Nhưng biết được có 6 trường hp xy ra (xúc sc có 6 mt 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Ràng buc:
- Con xúc sc đồng cht để 6 mt đều có th xut hin như nhau.
- Cách tung xúc sc không c ý thiên v cho mt nào hin ra.
1.1.2. Không gian mu (Sample Space)
Tp hp các hu qu có th xy ra trong thí nghim ngu nhiên gi là không gian mu ca
thí nghim đó.
Ví d:
Không gian mu ca thí nghim thy mt con xúc xc là: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Không gian mu ca thí nghim thy cùng mt lúc hai đồng xu là:
E = {SS, SN, NS, NN} vi S: Sp, N: Nga
1.1.3. Biến c (Event)
a) Biến c
- Mi tp hp con ca không gian mu là mt biến c
- Biến c cha mt phn t gi là biến c sơ đẳng
Ví d:
Trong thí nghim thy 1 con xúc sc :
- Biến c các mt chn là : {2, 4, 6}. Biến c các mt l: {1, 3, 5}
- Các biến c sơ đẳng là : {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}
Giáo trình xác suất thống kê Cao Hào Thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình xác suất thống kê Cao Hào Thi - Người đăng: khanhmy2904
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Giáo trình xác suất thống kê Cao Hào Thi 9 10 575