Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG 2

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH XÂY
DỰNG 2

CHƢƠNG I: MỞ ĐẦU
BÀI 1: NHIỆM VỤ VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC
1.1

Nhiệm vụ chủ yếu của môn học:

Là 1 môn học khoa học chuyên nghiên cứu về nguyên lý và phương pháp tính toán
nội lực (ứng lực) và chuyển vị trong công trình. Độ bền, độ cứng và độ ổn định của công
trình có liên quan đến tính chất cơ học của vật liệu, hình dạng và kích thước của cấu kiện,
nội lực phát sinh và phát triển công trình.
- Âiãöu kiãûn vãö âäü bãön: Âaím baío cho cäng trçnh khäng bë phaï hoaûi dæåïi taïc duûng
cuía caïc nguyãn nhán bãn ngoaìi
- Âiãöu kiãûn vãö âäü cæïng: Âaím baío cho cäng trçnh khäng coï chuyãøn vë vaì biãún daûng
væåüt quaï giåïi haûn cho pheïp nhàòm âaím baío sæû laìm viãûc bçnh thæåìng cuía cäng trçnh.
- Âiãöu kiãûn vãö äøn âënh: Âaím baío cho cäng trçnh coï khaí nàng baío toaìn vë trê vaì hçnh
daûng ban âáöu cuía noï dæåïi daûng cán bàòng trong traûng thaïi biãún daûng.
Våïi yãu cáöu vãö âäü bãön, cáön âi xaïc âënh näüi læûc; våïi yãu cáöu vãö âäü cæïng, cáön âi xaïc
âënh chuyãøn vë; våïi yãu cáöu vãö äøn âënh, cáön âi xaïc âënh læûc giåïi haûn maì kãút cáúu coï thể chëu
âæåüc.
Hơn nữa kích thước của cấu kiện lại phụ thuộc nội lực trong cấu kiện đó. Do vậy,
công việc đầu tiên khi tính công trình là xác định trạng thái nội lực và biến dạng phân bố
trong công trình dưới các tác động bên ngoài.
1.2

Đối tƣợng nghiên cứu:

Cơ học kết cấu là môn khoa học thực nghiệm, trình bày các phép tính để kiểm tra độ
bền, độ cứng và độ ổn định của công trình, đồng thời là một tổ hợp do một hay nhiều cấu
kiện được nối với nhau theo một quy luật nhất định, chịu sự tác dụng của các nhân tố bên
ngoài như: các ngoại lực, các tác nhân gây chuyển vị cưỡng bức,…. Đối với ngành xây
dựng công trình nói chung đối tượng nghiên cứu là kết cấu hệ thanh và hệ khung.
Do vậy đối tượng nghiên cứu dựa vào 3 đối tượng sau đây:
1.2.1 Tính công trình về độ bền:
- Nhằm bảo đảm cho công trình có khả năng chịu tác dụng của tải trọng cũng như các
nguyên nhân khác mà không bị phá hoại.
1.2.2 Tính công trình về độ cứng:
- Nhằm đảm bảo cho công trình không có chuyển vị lớn và rung động lớn có thể làm
cho công trình mất trạng thái làm việc bình thường ngay cả khi điều kiện bền vẫn bảo đảm.
1.2.3 Tính công trình về mặt ổn định:
- Là tìm hiểu khả năng bảo toàn vị trí và hình dạng ban đầu của công trình dưới dạng
cân bằng trong trạng thái biến dạng.

Trang 1

BÀI 2: SƠ ĐỒ CÔNG TRÌNH- CÁC GIẢ THUYẾT TÍNH TOÁN
2.1 Định nghĩa:
Là hình ảnh đơn giản hóa mà vẫn đảm bảo phản ánh được ...
GIÁO TRÌNH XÂY
DNG 2
GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG 2 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG 2 9 10 962