Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật

Được đăng lên bởi lovely7777
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHAN-1
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
I. Đối tượng nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của kỹ thuật xây dựng văn bản là những hoạt động liên quan
đến việc xây dựng các văn bản Qui phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật.
- Những hoạt động này rất đa dạng, được tiến hành bởi nhi ều chủ thể khác nhau nh ư: Qu ốc
hội, UBTVQH, Chính phủ, UBND các cấp...
- Chính vì vậy việc nghiên cứu một cách toàn diện hoạt động XDVB góp phần tăng c ường
chất lượng văn bản, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước.
• Những nội dung cơ bản mà kỹ thuật xây dựng văn bản đề cập đến là:
+ Thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật
+ Hình thức văn bản.
+ Nội dung văn bản.
+ Trình tự thủ tục XDVB.
Khi nghiên cứu những nội dung này cần dựa trên c ơ sở các qui định c ủa nhà n ước v ề
soạn thảo văn bản; lý thuyết về soạn thảo văn bản, mặt khác phải dự vào kinh nghi ệm th ực
tế để bổ sung cho lý luận.
* Khi tiến hành soạn thảo văn bản cần đáp ứng những nhu cầu sau:
1- Các yêu cầu đối với việc nghiên cứu kỹ thuật XDVB.
+ Nắm vững những qui định hiện hành của nhà nước về kỹ thuật xây dựng văn bản.
+ Nắm vững lý thuyết về kỹ thuật xây dựng văn bản.
+ Nắm vững các loại văn bản hiện hành.
+ Qua nghiên cứu cần đối chiếu so sánh giữa lý luận và thực ti ển, đ ề xu ất các m ẫu văn b ản
phù hợp.
2-Các yêu cầu đối với người làm công tác soạn thảo văn bản
+ Phải nắm vững đương lối chủ trương của Đảng, pháp luật c ủa nhà n ước, đ ể th ể ch ế hóa
thành đường lối của Đảng thành pháp luật, để áp dụng đúng đắn pháp luật.
+ Phải nắm vững khoa học pháp lý.
+ Phải có tri thức về các khoa học pháp lý khác như: Ngôn ngữ học, lôgíc, tâm lý học...
+ Cần có kiến thức thực tế phong phú.
II. Khái niệm văn bản QPPL và văn bản bản áp dụng pháp luật.
1. Khái niệm chung về văn bản.
Văn bản là hình thức thể hiện và truyền đạt bằng ngôn ngữ viết trên các ch ất li ệu
chuyên môn, ý chí của một cá nhân hay tổ chức, tới các cá nhân hay các t ổ ch ức khác nh ằm
mục đích thông báo hay đòi hỏi đối tượng tiếp nhận phải thực hiên một hành vi nhất định đáp
ứng nhu cầu của người soạn thảo.
Như vậy theo khái niệm này thì văn bản được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm nhiều
loại văn bản như: Văn bản văn học, văn bản sử học, văn bản luật học...
2. Khái niệm văn bản pháp luật.
a. Văn bản qui phạm pháp luật.
Khái niệm: Theo quy định tại điều 1 luật ban hành văn bản Qui phạm pháp luật
(12/11/96)-Văn bản Qui phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành t...
PHAN-1
CH NG IƯƠ
NH NG V N Đ CHUNG V K THU T XÂY D NG
VĂN B N PHÁP LU T
I. Đ i t ng nghiên c u. ư
Đ i t ng nghiên c u c a k thu t xây d ng văn b n nh ng ho t đ ng liên quan ượ
đ n vi c xây d ng các văn b n Qui ph m pháp lu t và các văn b n áp d ng pháp lu t.ế
- Nh ng ho t đ ng này r t đa d ng, đ c ti n hành b i nhi u ch th khác nhau nh : Qu c ượ ế ư
h i, UBTVQH, Chính ph , UBND các c p...
- Chính v y vi c nghiên c u m t cách toàn di n ho t đ ng XDVB góp ph n tăng c ng ườ
ch t l ng văn b n, tăng c ng hi u l c, hi u qu c a ho t đ ng qu n lý nhà n c. ượ ườ ướ
Nh ng n i dung c b n mà k thu t xây d ng văn b n đ c p đ n là: ơ ế
+ Th m quy n ban hành văn b n qui ph m pháp lu t
+ Hình th c văn b n.
+ N i dung văn b n.
+ Trình t th t c XDVB.
Khi nghiên c u nh ng n i dung này c n d a trên c s các qui đ nh c a nhà n c v ơ ướ
so n th o văn b n; lý thuy t v so n th o n b n, m t khác ph i d vào kinh nghi m th c ế
t đ b sung cho lý lu n.ế
* Khi ti n hành so n th o văn b n c n đáp ng nh ng nhu c u sau:ế
1- Các yêu c u đ i v i vi c nghiên c u k thu t XDVB.
+ N m v ng nh ng qui đ nh hi n hành c a nhà n c v k thu t xây d ng văn b n. ướ
+ N m v ng lý thuy t v k thu t xây d ng văn b n. ế
+ N m v ng các lo i văn b n hi n hành.
+ Qua nghiên c u c n đ i chi u so sánh gi a lu n th c ti n, đ xu t các m u văn b n ế
phù h p.
2-Các yêu c u đ i v i ng i làm công tác so n th o văn b n ư
+ Ph i n m v ng đ ng l i ch tr ng c a Đ ng, pháp lu t c a nhà n c, đ th ch hóa ươ ươ ướ ế
thành đ ng l i c a Đ ng thành pháp lu t, đ áp d ng đúng đ n pháp lu t.ườ
+ Ph i n m v ng khoa h c pháp lý.
+ Ph i có tri th c v các khoa h c pháp lý khác nh : Ngôn ng h c, lôgíc, tâm lý h c... ư
+ C n có ki n th c th c t phong phú. ế ế
II. Khái ni m văn b n QPPL và văn b n b n áp d ng pháp lu t.
1. Khái ni m chung v văn b n.
Văn b n hình th c th hi n truy n đ t b ng ngôn ng vi t trên các ch t li u ế
chuyên môn, ý chí c a m t nhân hay t ch c, t i các nhân hay các t ch c khác nh m
m c đích thông báo hay đòi h i đ i t ng ti p nh n ph i th c hiên m t hành vi nh t đ nh đáp ượ ế
ng nhu c u c a ng i so n th o. ườ
Nh v y theo khái ni m này thì văn b n đ c hi u theo nghĩa r ng, bao g m nhi uư ượ
lo i văn b n nh : Văn b n văn h c, văn b n s h c, văn b n lu t h c... ư
2. Khái ni m văn b n pháp lu t.
a. Văn b n qui ph m pháp lu t.
Khái ni m: Theo quy đ nh t i đi u 1 lu t ban hành văn b n Qui ph m pháp lu t
(12/11/96)-Văn b n Qui ph m pháp lu tvăn b n do c quan nhà n c có th m quy n ban ơ ướ
hành theo th t c trình t lu t đ nh, trong đó các qui t c x s chung đ c nhà n c b oủ ụ ượ ướ
đ m th c hi n, nh m đi u ch nh các quan h xã h i theo đ nh h ng xã h i ch nghĩa. ướ
T khái ni m trên th rút ra m t s đ c đi m c a văn b n Qui ph m pháp lu t đ
phân bi t v i các lo i văn b n khác.
- 1 -
Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật - Người đăng: lovely7777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật 9 10 784