Ktl-icon-tai-lieu

giao ước thi đua

Được đăng lên bởi dinh-kien-tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HĐĐ HUYỆN HÒN ĐẤT
LIÊN ĐỘI TH. BÌNH SƠN 3

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

GIAO ƯỚC THI ĐUA
CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI
Năm học : 2012 – 2013
Bình Sơn 3, ngày … tháng… năm 2012
-

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của HĐĐ huyện Hòn Đất, Xã
Bình Sơn, Liên Đội nhà trường năm học 2012 – 2013.
Để có cơ sở đánh giá thực chất, khách quan, công bằng trong công tác khen thưởng cuối năm
công tác Đội của các Chi Đội (lớp)trong Liên Đội. Nay Liên Đội căn cứ vào chương trình công
tác đội năm học 2012-2013 soạn thảo nội dung giao ước thi đua giữa các Chi Đội (lớp) với
những nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG GIAO ƯỚC THI ĐUA:
TT
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THI ĐUA
01 Có xây dựng và triển khai chương trình công tác Đội và phong trào
thiếu nhi năm học, bám sát theo chương trình hoạt động của Liên Đội
đề ra
02 BCH Chi Đội, anh(chị) phụ trách tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các
cuộc họp do Liên Đội triệu tập và tổ chức
03

Tham gia đầy đủ, có kết quả cao các phong trào, cuộc thi do Liên Đội,
các cấp phát động, tổ chức

04

Tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Chi Đội mình
nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đội viên, thiếu niên nhân
các ngày lễ lớn trong năm như : 20/11; 22/12; 26/3; 30/4; 1/5; 15/5;
19/5;…
Thực hiện tốt cuộc vận động “ Thiếu nhi Hòn Đất thi đua thực hiện tốt
5 điều bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng” bằng nhiều hoạt động thiết
thực, cụ thể như: Tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa,uống nước nhớ
nguồn, thăm hỏi tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính
sách, gia đình có công với cách mạng, các đơn vị bộ đội…
Tổ chức và tham gia tốt phong trào “ Kế hoạch nhỏ”; “ Vòng tay bè
bạn” và tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện khác do cấp trên phát
động.( đạt đủ chỉ tiêu đề ra)
- Tham gia đạt trên 50% chỉ tiêu trở lên
- Tham gia dưới 50% chỉ tiêu
- Không tham gia
Tổ chức họp Ban chỉ huy Chi Đội đúng thường kỳ , 1 tháng 1 lần.
( có biên bản họp )
Triển khai thực hiện đăng ký và kiểm tra chương trình Rèn luyện Đội
viên, sao nhi đồng đến 100% học sinh.
100% lớp, Chi đội có đủ và thực hiện tốt các loại sổ sách theo quy định
của Đội : Sổ chi đội ( khối 4,5), sổ nhi đồng ( khối 1,2,3), sổ nghị quyết
chi đội, lớp.
- Có đầy đủ sổ mà không ghi chép đầy đủ
- Thiếu một trong các sổ trên trừ 2 điểm
Tổ chức Đại hội chi đội đúng quy định trong tháng 10.
Tham gia vệ sinh lớp học, đổ rác đúng nơi quy định tốt
- Mỗi lần lớp nào bị học sinh lớp khác phát hiện và báo lại cho Liên đội
như : xả rác bừa bãi, đổ rác...
HĐĐ HUYỆN HÒN ĐẤT ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TH. BÌNH SƠN 3
GIAO ƯỚC THI ĐUA
CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI
Năm học : 2012 – 2013
Bình Sơn 3, ngày … tháng… năm 2012
- Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của HĐĐ huyện Hòn Đất, Xã
Bình Sơn, Liên Đội nhà trường năm học 2012 – 2013.
- Để có cơ sở đánh giá thực chất, khách quan, công bằng trong công tác khen thưởng cuối năm
công tác Đội của các Chi Đội (lớp)trong Liên Đội. Nay Liên Đội căn cứ vào chương trình công
tác đội năm học 2012-2013 soạn thảo nội dung giao ước thi đua giữa các Chi Đội (lớp) với
những nội dung cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG GIAO ƯỚC THI ĐUA:
TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THI ĐUA ĐIỂM ĐẠT
01 Có xây dựng và triển khai chương trình công tác Đội và phong trào
thiếu nhi năm học, bám sát theo chương trình hoạt động của Liên Đội
đề ra
20 điểm
02 BCH Chi Đội, anh(chị) phụ trách tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các
cuộc họp do Liên Đội triệu tập và tổ chức
10 điểm
( mỗi lần không
tham gia trừ 1đ)
03 Tham gia đầy đủ, có kết quả cao các phong trào, cuộc thi do Liên Đội,
các cấp phát động, tổ chức
20 điểm (tham gia
mà không đạt kp
cao 10đ)
04 Tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Chi Đội mình
nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đội viên, thiếu niên nhân
các ngày lễ lớn trong năm như : 20/11; 22/12; 26/3; 30/4; 1/5; 15/5;
19/5;…
10điểm(mỗi ngày
lễ không tổ chức
trừ 1 điểm)
05 Thực hiện tốt cuộc vận động “ Thiếu nhi Hòn Đất thi đua thực hiện tốt
5 điều bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng” bằng nhiều hoạt động thiết
thực, cụ thể như: Tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa,uống nước nhớ
nguồn, thăm hỏi tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính
sách, gia đình có công với cách mạng, các đơn vị bộ đội…
10điểm
06 Tổ chức và tham gia tốt phong trào “ Kế hoạch nhỏ”; “ Vòng tay bè
bạn” và tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện khác do cấp trên phát
động.( đạt đủ chỉ tiêu đề ra)
- Tham gia đạt trên 50% chỉ tiêu trở lên
- Tham gia dưới 50% chỉ tiêu
- Không tham gia
10điểm
8điểm
5điểm
0 điểm
07 Tổ chức họp Ban chỉ huy Chi Đội đúng thường kỳ , 1 tháng 1 lần.
( có biên bản họp )
10 điểm
08 Triển khai thực hiện đăng ký và kiểm tra chương trình Rèn luyện Đội
viên, sao nhi đồng đến 100% học sinh.
10điểm
09 100% lớp, Chi đội có đủ và thực hiện tốt các loại sổ sách theo quy định
của Đội : Sổ chi đội ( khối 4,5), sổ nhi đồng ( khối 1,2,3), sổ nghị quyết
chi đội, lớp.
- Có đầy đủ sổ mà không ghi chép đầy đủ
- Thiếu một trong các sổ trên trừ 2 điểm
10 điểm
5 điểm
10 Tổ chức Đại hội chi đội đúng quy định trong tháng 10. 10 điểm
11 Tham gia vệ sinh lớp học, đổ rác đúng nơi quy định tốt
- Mỗi lần lớp nào bị học sinh lớp khác phát hiện và báo lại cho Liên đội
như : xả rác bừa bãi, đổ rác không đúng quy định sẽ bị trừ 2 điểm
10 điểm
12 Thực hiện trang trí lớp học đúng theo kế hoạch Liên Đội và BGh đề ra
tốt.
- Khi Liên Đội, BGH kiểm tra đột xuất lớp, chi đội nào thiếu hoặc thực
hiện không tốt mỗi nội dung sẽ bị trừ 2 điểm.
10 điểm
giao ước thi đua - Trang 2
giao ước thi đua - Người đăng: dinh-kien-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
giao ước thi đua 9 10 708