Ktl-icon-tai-lieu

Giáo viên với vai trò là chủ nhiệm lớp

Được đăng lên bởi decame
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tác giả

Tạ Thị Luyến

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.

Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết Năm học 2008 - 2009, ngành giáo dục và đào tạo

chính thức phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực". Ðây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cuộc vận động "Hai không"
và "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
mà chúng ta đã và đang triển khai thực hiện trong toàn ngành giáo dục đã
khẳng định hiệu quả tích cực, tạo nên những bước chuyển quan trọng trong
quá trình đổi mới giáo dục cả về phương pháp và nội dung; góp phần lập lại
nền nếp, kỷ cương và chất lượng. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả
công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, chỉ thị số: 40/2008/CT-BGD&ĐT
Ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ra chỉ thị phát động phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường
phổ thông giai đoạn 2008 - 2013.
Năm học 2009 - 2010 là năm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nhiệm vụ trọng điểm là
“Đổi mới quản lý tài chính trong giáo dục, nâng cao chất lượng toàn diện”.
Hoà chung không khí thi đua của toàn ngành nói chung, trong những năm
gần đây trường Tiểu học Hoà Bình đã thực hiện, hưởng ứng phong trào thi
đua đã đạt hiệu quả tốt các nhiệm vụ đặt ra theo đúng yêu cầu của Bộ
GD&ĐT.
§èi víi häc sinh tiÓu häc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thêi gian ë trêng
chiÕm hÇu hÕt thêi gian ho¹t ®éng, häc tËp vui ch¬i cña c¸c em. V× vËy trêng
häc, líp häc lµ ng«i nhµ thø hai cña c¸c em. ThÇy c«, b¹n bÌ lµ nh÷ng ngêi
th©n yªu gÇn gòi nhÊt ®èi víi c¸c em. N¬i ®©y ®ãng vai trß v« cïng quan
träng viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cña c¸c em, bởi trong nhµ trêng, thÇy giáo,

1

Tác giả

Tạ Thị Luyến

c« gi¸o gi÷ vai trß chñ ®¹o, ®Æc biÖt lµ ngêi gi¸o viªn chñ nhiÖm lớp trong
trường Tiểu học (TH), trêng häc cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc
“Gi¸o dôc t tëng ®¹o ®øc, t¸c phong häc sinh tiểu học”. Muèn x©y dùng trêng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc ph¶i cã “Líp häc th©n thiÖn- häc sinh
tÝch cùc” mµ líp häc th©n thiÖn th× cÇn cã ®iÒu kiÖn g×? Ch¾c ch¾n ®iÒu kiÖn
kh«ng thÓ thiÕu ë ®ã lµ: C¸c em ®oµn kÕt, yªu th¬ng nhau, biÕt gióp ®ì nhau
cïng tiÕn bé. BiÕt chia sÎ buån vui víi b¹n, yªu thÝch ®Õn trêng, yªu thiªn
nhiªn, ham häc hái, kh¸m ph¸ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, t«n träng truyÒn thèng
d©n téc. TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn cã cña líp häc tÝch cùc l¹i chÝnh lµ môc tiªu
cña gi¸o dôc con ngêi toµn d...
Tác giả Tạ Thị Luyến
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết Năm học 2008 - 2009, ngành giáo dục đào tạo
chính thức phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực". Ðây được coi là một trong những nhiệm v trọng tâm
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cuộc vận động "Hai không"
"Mỗi thầy giáo, giáo một tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo"
chúng ta đã và đang triển khai thực hiện trong toàn ngành giáo dục đã
khẳng định hiệu qu tích cực, tạo nên những bước chuyển quan trọng trong
quá trình đổi mới giáo dục cả về phương pháp nội dung; góp phần lập lại
nền nếp, kỷ cương chất lượng. Tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả
công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, chỉ thị số: 40/2008/CT-BGD&ĐT
Ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ra chỉ thị phát động phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường
phổ thông giai đoạn 2008 - 2013.
Năm học 2009 - 2010 là năm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhiệm v trọng điểm là
“Đổi mới quản tài chính trong giáo dục, nâng cao chất lượng toàn diện”.
Hoà chung không khí thi đua của toàn ngành nói chung, trong những năm
gần đây trường Tiểu học Hoà Bình đã thực hiện, hưởng ứng phong trào thi
đua đã đạt hiệu quả tốt các nhiệm vụ đặt ra theo đúng yêu cầu của Bộ
GD&ĐT.
§èi víi häc sinh tiÓu häc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thêi gian ë trêng
chiÕm hÇu hÕt thêi gian ho¹t ®éng, häc tËp vui ch¬i cña c¸c em.vËy trêng
häc, líp häc ng«i nhµ thø hai cña c em. ThÇy c«, b¹n nh÷ng ngêi
th©n yªu gÇn gòi nhÊt ®èi víi c¸c em. N¬i ®©y ®ãng vai trß cïng quan
träng viÖc h×nh thµnh nh©n ch cña c¸c em, bởi trong nhµ trêng, thÇy giáo,
1
Giáo viên với vai trò là chủ nhiệm lớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo viên với vai trò là chủ nhiệm lớp - Người đăng: decame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo viên với vai trò là chủ nhiệm lớp 9 10 888