Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu Khoa Vô tuyến điện tửHVKTQS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹I HäC Kü THUËT L£ QUý §¤N
Kü THUËT QU¢N Sù
KHOA
V¤ TUYÕN §IÖN Tö
Nhµ H3, 100 Hoµng Quèc ViÖt, CÇu GiÊy, Hµ Néi, §T: 069-515384

GIỚI THIỆU KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ
Khoa Vô tuyến Điện tử là một trong hai
khoa được thành lập đầu tiên của Học
viện Kỹ thuật Quân sự.
Với bề dày lịch sử hơn 45 năm, Khoa
Vô tuyến Điện tử đã đào tạo được
hàng ngàn kỹ sư có chất lượng cao,
đang đảm đương các vị trí quan trọng
trong các ngành điện tử, viễn thông
của quân sự và dân sự.
Mục tiêu của Khoa Vô tuyến Điện tử
là đào tạo ra các kỹ sư có trình độ
chuyên môn tốt, đáp ứng được nhu
cầu về nhân lực chất lượng cao của xã
hội về các ngành điện tử và viễn thông.
Sinh viên theo học Khoa Vô tuyến
Điện tử, sau khi ra trường có thể làm
việc tại các doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ điện tử-viễn thông, các cơ quan
nghiên cứu trong và ngoài nước, hay
theo học chuyển tiêp lên trình độ cao
hơn ở các trường đại học trong và
ngoài nước.
CÁC SỐ LIỆU TIÊU BIỂU
 Tổng số cán bộ, giảng viên: 120
 10 PGS, 40 tiến sỹ tốt nghiệp từ
các nước Anh, Úc, Nga, Hungari,
Trung Quốc, Ba Lan…
 7 bộ môn + 1 Trung tâm Kỹ thuật
Viễn thông + 1 Xưởng thực hành
điện tử
 90% sinh viên tốt nghiệp có việc
làm theo đúng nghề

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
Khoa Vô tuyến Điện tử thực hiện đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh theo tất
cả các cấp học, bao gồm:
 Đào tạo hệ đại học: đào tạo các kỹ sư ngành điện tử, viễn thông hệ đào
tạo chính qui 5 năm, hệ kỹ sư văn bằng hai 2 năm và hệ cao đẳng 3 năm.
 Đào tạo hệ sau đại học: đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ và cao học ngành
điện tử viễn thông, và định vị dẫn đường.
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Khoa Điện tử-Viễn thông thực hiện đào tạo Kỹ sư Điện-Điện tử thuộc Chuyên
ngành Điện tử-Viễn thông. Sinh viên theo học chuyên ngành điện tử-viễn
thông được trang bị các kiến thức chuyên ngành sau đây:


Kỹ thuật thiết kế mạch điện tử



Kỹ thuật vi xử lý và cấu trúc máy tính



Kỹ thuật xử lý tín hiệu và đo lường



Kỹ thuật thông tin vô tuyến



Kỹ thuật thông tin di động



Kỹ thuật thông tin quang



Kỹ thuật thông tin vệ tinh



Kỹ thuật truyền số liệu và mạng truyền thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo của Khoa Vô tuyến Điện tử được xây dựng trên cơ sở
tích hợp giữa chương trình khung ngành điện tử-viễn thông của Bộ Giáo dục
và Đào tạo với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến của Mỹ,
Úc và Nhật Bản mang lại cho sinh viên các điểm lợi sau đây:
 Có kiến thức cơ sở lý thuyết vững chắc theo chương trình đào tạo của
Bắc Mỹ.
 Định hướng kịp thời theo phát triển của ...
KHOA V¤ TUYÕN §IÖN Tö
§¹I HäC THUËT QUý §¤N
Kü THUËT QU¢N Sù
Nhµ H3, 100 Hoµng Quèc ViÖt, CÇu GiÊy, Hµ Néi, §T: 069-515384
GII THIỆU KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN T
Khoa Vô tuyến Điện t là một trong hai
khoa được thành lập đầu tiên ca Hc
vin K thuật Quân sự.
Vi b dày lịch s hơn 45 năm, Khoa
tuyến Điện t đã đào tạo được
hàng ngàn kỹ chất lượng cao,
đang đảm đương các v trí quan trọng
trong các ngành đin t, viễn thông
của quân sự và dân sự.
Mục tiêu của Khoa Vô tuyến Điện t
đào tạo ra các k trình độ
chuyên môn tốt, đáp ng được nhu
cu v nhân lc chất ng cao ca
hi v các ngành điện t và viễn thông.
Sinh viên theo học Khoa tuyến
Điện t, sau khi ra trường th m
vic tại các doanh nghiệp kinh doanh
dch v đin t-viễn thông, các cơ quan
nghiên cứu trong và ngoài nước, hay
theo hc chuyển tiêp lên trình đ cao
hơn các trường đại hc trong
ngoài nước.
CÁC SỐ LIỆU TIÊU BIỂU
Tng s cán bộ, giảng viên: 120
10 PGS, 40 tiến s tt nghip t
các nước Anh, Úc, Nga, Hungari,
Trung Quốc, Ba Lan…
7 b môn + 1 Trung tâm Kỹ thut
Viễn thông + 1 Xưởng thực hành
đin t
90% sinh viên tốt nghiệp việc
làm theo đúng nghề
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TO
Khoa Vô tuyến Điện t thc hiện đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh theo tt
c các cấp hc, bao gm:
Đào tạo h đại hc: đào tạo các kỹ ngành đin t, viễn thông hệ đào
tạo chính qui 5 năm, h k sư văn bằng hai 2 năm và hệ cao đẳng 3 năm.
Đào tạo h sau đại hc: đào tạo nghiên cứu sinh tiến cao học ngành
đin t viễn thông, và định v dẫn đường.
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Khoa Điện t-Vin thông thực hiện đào to K sư Điện-Điện t thuc Chuyên
ngành Điện t-Viễn thông. Sinh viên theo học chuyên ngành điện t-vin
thông được trang b các kiến thức chuyên ngành sau đây:
K thut thiết kế mạch điện t
K thut vi x lý và cấu trúc máy tính
K thut x tín hiệu và đo lường
K thuật thông tin vô tuyến
K thuật thông tin di động
K thuật thông tin quang
K thuật thông tin vệ tinh
K thut truyn s liệu và mạng truyền thông
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo của Khoa tuyến Điện t được xây dựng trên sở
tích hợp giữa chương trình khung ngành đin t-viễn thông của B Giáo dục
và Đào tạo với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến ca M,
Úc và Nhật Bn mang li cho sinh viên các điểm li sau đây:
Có kiến thức cơ sở lý thuyết vng chắc theo chương trình đào tạo ca
Bc M.
Định hướng kp thi theo phát triển ca th trường theo chương trình
đào tạo của Úc.
Nâng cao kỹ năng thực hành của chương trình đào tạo ca Nht Bn.
Giới thiệu Khoa Vô tuyến điện tửHVKTQS - Trang 2
Giới thiệu Khoa Vô tuyến điện tửHVKTQS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giới thiệu Khoa Vô tuyến điện tửHVKTQS 9 10 781