Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu kỹ thuật đánh cầu lông

Được đăng lên bởi Bo Truong Nguyen
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I: LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT
TRIỂN MÔN CẦU LÔNG ......................................................2
I. Vị trí – tác dụng của môn cầu lông ................................................................2
II. Nguồn gốc ra đời môn cầu lông ....................................................................2
CHƯƠNG II: NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KỸ THUẬT
ĐÁNH CẦU LÔNG ................................................................5
I. Các khâu cơ bản của kỹ thuật đánh cầu lông .................................................5
II. Các yếu tố cơ bản của kỹ thuật đánh cầu lông ..............................................7
III. Sức mạnh và điều khiển sức mạnh trong đánh cầu lông .............................8
CHƯƠNG III: KỸ THUẬT ĐÁNH CẦU LÔNG ......................................10
I. Kỹ thuật tay (thủ pháp) ................................................................................10
1.1 Cách cầm vợt .............................................................................................10
1.2 Kỹ thuật phát cầu .......................................................................................11
1.3 Kỹ thuật đỡ phát cầu ..................................................................................16
1.4 Kỹ thuật đánh cầu ......................................................................................18
II. Kỹ thuật bước di chuyển (bộ pháp) ............................................................29
2.1 Kỹ thuật bước di chuyển lên lưới ..............................................................29
2.2 Kỹ thuật bước di chuyển lùi sau ................................................................30
2.3 Kỹ thuật bước di chuyển sang hai bên ......................................................31
2.4 Kỹ thuật bước di chuyển bật nhảy đánh cầu .............................................32
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CẦU LÔNG ..................33
I. Kỹ thuật chủ yếu và phương pháp giảng dạy kỹ thuật cầu lông ..................33
1.1 Phương pháp giảng dạy kỹ thuật tay .........................................................33
1.2 Phương pháp giảng dạy kỹ thuật di chuyển bước chân .............................35
II. Tri thức chiến thuật môn cầu lông ..............................................................37
2.1 Ý nghĩa chiến thuật của môn cầu lông ......................................................37
2.2 Yêu cầu chiến thuật của môn cầu lông .......................................................
MC LC
Trang
CHƯƠNG I: LCH S RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT
TRIN MÔN CU LÔNG ......................................................2
I. V trí – tác dng ca môn cu lông ................................................................2
II. Ngun gc ra đời môn cu lông ....................................................................2
CHƯƠNG II: NGUYÊN LÝ CƠ BN CA K THUT
ĐÁNH CU LÔNG ................................................................5
I. Các khâu cơ bn ca k thut đánh cu lông .................................................5
II. Các yếu t cơ bn ca k thut đánh cu lông ..............................................7
III. Sc mnh và điu khin sc mnh trong đánh cu lông .............................8
CHƯƠNG III: K THUT ĐÁNH CU LÔNG ......................................10
I. K thut tay (th pháp) ................................................................................10
1.1 Cách cm vt .............................................................................................10
1.2 K thut phát cu .......................................................................................11
1.3 K thut đỡ phát cu ..................................................................................16
1.4 K thut đánh cu ......................................................................................18
II. K thut bước di chuyn (b pháp) ............................................................29
2.1 K thut bước di chuyn lên lưới ..............................................................29
2.2 K thut bước di chuyn lùi sau ................................................................30
2.3 K thut bước di chuyn sang hai bên ......................................................31
2.4 K thut bước di chuyn bt nhy đánh cu .............................................32
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP GING DY CU LÔNG ..................33
I. K thut ch yếu và phương pháp ging dy k thut cu lông ..................33
1.1 Phương pháp ging dy k thut tay .........................................................33
1.2 Phương pháp ging dy k thut di chuyn bước chân .............................35
II. Tri thc chiến thut môn cu lông ..............................................................37
2.1 Ý nghĩa chiến thut ca môn cu lông ......................................................37
2.2 Yêu cu chiến thut ca môn cu lông ......................................................37
2.3 Tư tưởng ch đạo chiến thut ca môn cu lông .......................................38
2.4 Chiến thut đánh đơn .................................................................................38
2.5 Chiến thut đánh đôi ..................................................................................40
CHƯƠNG V: LUT CU LÔNG ...............................................................42
TÀI LIU THAM KHO..............................................................................53
1
giới thiệu kỹ thuật đánh cầu lông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu kỹ thuật đánh cầu lông - Người đăng: Bo Truong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
giới thiệu kỹ thuật đánh cầu lông 9 10 427