Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu sơ lược về Nguyễn Tuân ?

Được đăng lên bởi phuonganhdinh1996
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Kieåm tra baøi cuõ:
1.Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn 3 cuûa baøi thô
Löôïm vaø phaân tích?

Tieát:103 - 104

Nguyeãn Tuaân

I . ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN
1.Tác giả

Giới thiệu sơ lược về Nguyễn Tuân ?

I.ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN
1.Tác giả
- Nguyeãn Tuaân (1910
– 1987), queâ ôû Haø Noäi.

- Sở trừơng về
thể tuỳ bút và kí

2.Tác phẩm
- Văn bản được trích từ đâu ?
- Bài Cô Tô được viết khi nào ?

I. ĐỌC -HIỂU VĂN
BẢN

1.Taùc giaû:
2.Taùc phaåm:
- Ñoaïn trích Coâ Toâ
trích ôû phaàn cuoái cuûa
baøi kí Coâ Toâ.
-Viết trong chuyến ra
thăm đảo cùng với
đoàn chính phủ

3.Đọc –Tìm hiểu chú thích
a. Đọc : SGK
b. Chú thích
- Cô Tô :quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ ,nằm
trong vịnh Bái Tử Long
- Thanh Luân :một đảo trong quần đảo Cô Tô

4.Bố cục
1.Töø ñaàu ….muøa soùng ôû ñaây.
Caûnh toaøn ñaûo Coâ Toâ sau côn baõo.
2. Tieáp ….nhòp caùnh.
Caûnh maët trôøi moïc treân bieån.
3. Coøn laïi.
Caûnh sinh hoaït cuûa con ngöôøi treân ñaûo.

Caûnh ñaûo Coâ Toâ

Caûnh ñaûo Coâ Toâ

Caûnh ñaûo Coâ Toâ

I. ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN
II.TÌM HIỂU VĂN BẢN

I. ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN
II. Tìm hieåu vaên baûn:
1. Böùc tranh toàn cảnh ñaûo Coâ Toâ
? Böùc tranh toaøn ñaûo Coâ Toâ ñöôïc taùc
giaû noùi ñeán trong thôøi gian nào ?

- Thời gian : sau khi trận
bão đi qua

Không gian ra sao ?
- Không gian : Một ngày trong
trẻo và sáng sủa

? Veû ñeïp trong saùng
cuûa ñaûo Coâ Toâ sau traän
baõo ñi qua ñöôïc mieâu
taû qua những chi tiết
nào?

- Baàu trôøi trong
saùng,caây xanh
möôït, nöôùc bieån
lam bieác,caùt vaøng
gioøn, caù naëng löôùi.

1. Böùc tranh ñaûo Coâ Toâ sau traän baõo:

? Em hãy tìm những từ ngữ đặc biệt là tính từ
diễn tả vẻ đẹp ấy trong đoạn đầu của bài ?
-Lam biếc , vàng giòn, xanh mượt
,vắng tăm biệt tích , hửng hồng
? Dùng những từ ngữ ấy có tác dụng
gì ?
Từ ngữ gợi tả màu sắc,cảnh đảo Cô Tô
bao la và tươi sáng

* Luyện tập
Viết một đoạn văn ngắn (5 đến 7 câu ) nêu cảm nghĩ
của em về Cô Tô sau cơn bão

CỦNG CỐ DẶN DÒ
1. Hướng dẫn chuẩn bị
-Đọc lại văn bản
-Tác giả đã miêu tả cảnh mặt trời mọc và cảnh
sinh hoạt của con người trên đảo Cô Tô như
thế nào ?
2.Hứơng dẫn học bài

Chợ Cô Tô vào một buổi sớm

C¶nh sinh ho¹t vµ lao ®éng
trong mét buæi s¸ng trªn ®¶o
Thanh Lu©n.

TIẾT 104

CÔ TÔ

I. Ñoïc – Tìm hieåu chuù thích:
II. Tìm hieåu vaên baûn:

1.Böùc tranh toaøn ñaûo Coâ Toâ:

2. Caûnh maët trôøi moïc treân bieån ñaûo
Coâ Toâ:

? Caûnh maët trôøi moïc treân bieån ñöôïc taùc giaû
mieâu taû theo trình töï naøo? Taùc giaû choïn ñieåm
quan saùt ôû ñaâu? Trong đó chi tiết nào em cho là
đặc sắc n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu sơ lược về Nguyễn Tuân ? - Người đăng: phuonganhdinh1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Giới thiệu sơ lược về Nguyễn Tuân ? 9 10 41