Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu tóm tắt Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia TulaLiên Bang Nga

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường đại học tổng hợp quốc gia Tula

®

Trường đại học tổng hợp quốc gia Tula (TulGu) –
Là trường đại học lớn vùng trung tâm Nga, được thành lập
năm 1930. Trường đào các chuyên gia hầu như theo tất cả
các ngành hiện nay về văn hóa, khoa học và kỹ thuật.
Đáp ứng tích cực xu hướng của thời đại, trường đại học luôn phát triển
nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống lâu đời cúa mình. Hiện nay trong
trường đào tạo hơn 20.000 sinh viên, 400 nghiên cứu sinh và người đang làm luận
án tiến sĩ khoa học. Có hơn 600 sinh viên nước ngoài đến từ 30 nước trên thế giới,
trong đó có hơn 100 sinh viên và nghiên cứu sinh từ Việt Nam.
Địa chỉ của trường: 300600 Tula, số 92 đại lộ Lênin
Trang web của trường: http://www/tsu.tula.ru
Hiệu trưởng của trường:
Грязев Михаил Васильевич,
điện thoại: +7(4872)352155
Phó giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế :
Кухарь Владимир Денисович,
Điện thoại: +7(4872)358200
Phụ trách tiếp nhận sinh viên nước ngoài:
Trưởng khoa ngọai quốc:
Полтавец Юрий Васильевич,
Điện thoại/Fax: +7(4872)332420
Email: foreign@tsu.tula.ru
Trong môi trường giáo dục, TulGu có dịch vụ chọn gói. Trường đào tạo các
cử nhân, thạc sĩ, chuyên gia theo 150 ngành và hướng ngành kỹ thuật quân sự,
công nghệ, xây dựng mỏ, máy tính – thông tin, tự nhiên, kinh tế, luật, xã hội nhân
văn, và y học.
Trường có 9 khoa, trường đại học y, trung tâm đào tạo cho sinh viên nước
ngoài, trung tâm nâng cao trình độ chuỵên môn nghiệp vụ và 73 bộ môn. Trường

có hơn 1200 giảng viên, trong đó có 278 tiến sĩ khoa học, giáo sư và 742 phó tiến
sĩ khoa học, phó giáo sư.
Sinh viên nước ngoài được đào tạo tại TulGu từ năm 1962. Trong thời gian
đó đào tạo chuyên gia chất lượng cao, và được tích lũy kinh nghiệm đào tạo cán
bộ nước ngoài.
Trong trường đại học tổng hợp các chương trình được giới thiệu với sinh
viên nước ngoài:
- Chương trình đào tạo dự khóa tiếng Nga theo hướng ngành kỹ thuật, kinh
tế, nhân văn, tự nhiên, y tế và sinh học cho việc học tiếp theo trên các khoa của
trường và trong các trường đại học khác ở Nga.
- Đào tạo đại học theo 150 hướng ngành và ngành trong các lĩnh vực như:
kiến trúc, xây dựng, quản lý rộng đất và ngành mỏ, tự động và điều khiển, chế tạo
khí cụ và kỹ thuật điện, máy công nghệ và thiết bị, phương tiện giao thông và năng
lượng, đo lường, tiêu chuNn và chứng nhận; điện tử học và kỹ thuật rađio; thông tin
và kỹ thuật tính; kỹ sư nông nghiệp và bảo vệ môi trường xung quanh, luyện kim
và vật liệu học; vật lý và toán học; kinh tế và quản lý; luật học; khoa học xã hội và
v...
Trường đại hc tng hp quc gia Tula
Trường đại hc tng hp quc gia Tula (TulGu)
Là trường đại hc ln vùng trung tâm Nga, được thành lp
năm 1930. Trường đào các chuyên gia hu như theo tt c
các ngành hin nay v văn hóa, khoa hc và k thut.
Đáp ng tích cc xu hướng ca thi đại, trường đại hc luôn phát trin
nhưng vn gi vng được nhng truyn thng lâu đi cúa mình. Hin nay trong
trường đào to hơn 20.000 sinh viên, 400 nghiên cu sinh người đang làm lun
án tiến sĩ khoa hc. Có hơn 600 sinh viên nước ngoài đến t 30 nước trên thế gii,
trong đó có hơn 100 sinh viên và nghiên cu sinh t Vit Nam.
Địa ch ca trường: 300600 Tula, s 92 đại l Lênin
Trang web ca trường: http://www/tsu.tula.ru
Hiu trưởng ca trường:
Грязев Михаил Васильевич,
đin thoi: +7(4872)352155
Phó giám đốc ph trách quan h quc tế :
Кухарь Владимир Денисович,
Đin thoi: +7(4872)358200
Ph trách tiếp nhn sinh viên nước ngoài:
Trưởng khoa ngai quc:
Полтавец Юрий Васильевич,
Đin thoi/Fax: +7(4872)332420
Email: foreign@tsu.tula.ru
Trong môi trường giáo dc, TulGu dch v chn gói. Trường đào to các
c nhân, thc sĩ, chuyên gia theo 150 ngành hướng ngành k thut quân s,
công ngh, xây dng m, máy nh thông tin, t nhiên, kinh tế, lut, hi nhân
văn, và y hc.
Trường có 9 khoa, trường đại hc y, trung tâm đào to cho sinh viên nước
ngoài, trung tâm nâng cao trình độ chuên môn nghip v 73 b môn. Trưng
®
Giới thiệu tóm tắt Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia TulaLiên Bang Nga - Trang 2
Giới thiệu tóm tắt Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia TulaLiên Bang Nga - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giới thiệu tóm tắt Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia TulaLiên Bang Nga 9 10 862