Ktl-icon-tai-lieu

Góc và cung lượng giác

Được đăng lên bởi thuydungbahuyen-dang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng VI. Gãc lîng gi¸c vµ c«ng thøc lîng gi¸c

Tiết 76: GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC
Gi¸o viªn : §Æng ThÞ Thuû
Trêng THPT Lý Thêng KiÖt

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
1. Về kiến thức:
+ Hiểu rõ số đo độ, số đo radian của cung tròn và góc, độ dài của cung tròn (hình
học).
+ Hiểu rõ góc lượng giác và số đo của góc lượng giác.
2. Về kĩ năng:
+ Biết đổi số đo độ sang số đo radian và ngược lại.
+ Biết tính độ dài cung tròn.
+ Biết mối liên hệ giữa góc hình học và góc lượng giác.
3. Về tư duy: biết qui lạ về quen, so sánh, phân tích.
4. Về thái độ: cẩn thận, chính xác, thấy được ứng dụng của toán học trong cuộc
sống.
II. Phương pháp giảng dạy:
Gợi mở vấn đáp + hoạt động nhóm
III. Chuẩn bị:
+ GV: Giáo án + máy chiếu + phần mềm GSP.
+ HS: Vở ghi + đồ dùng học tập.
IV. Các hoạt động và tiến trình bài dạy:
A. Các hoạt động:
+ Hoạt động 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn.
+ Hoạt động 2:. RÌn kÜ n¨ng ®æi ®é sang ra®ian vµ ngîc l¹i
+ Hoạt động 3: Khái niệm góc lượng giác và số đo của chúng.
+ Hoạt động 4: RÌn kÜ n¨ng tÝnh sè ®o vµ x¸c ®Þnh gãc lîng gi¸c
+ Hoạt động 5: Củng cố.
B. Tiến trình bài day:
+ Hoạt động 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của
HS
+H: Để đo góc ta dùng đơn +HS: Độ.
vị gì?
+H: Thế nào là số đo của

Nội dung ghi bảng
1. Đơn vị đo góc và cung tròn,
độ dài của cung tròn
a) Độ:

một cung tròn?
+H: Đường tròn bán kính
R có độ dài và có số đo
bằng bao nhiêu ?

+HS: Tr¶ lêi.
+HS: Đường tròn
bán kính R có độ
dài bằng 2 R và
có số đo bằng
3600.
+H: Nếu chia đường tròn
+HS: Mỗi cung
thành 360 phần bằng nhau tròn này sẽ có độ
thì mỗi cung tròn này có độ dài bằng
2 R  R
dài và số đo bằng bao

và có số
360
180
nhiêu ?
đo 10.
+H: Cung tròn bán kính R
có số đo a0 (0 a  360)
có đồ dài bằng bao nhiêu?
+H: Số đo của

3
4

đường

360

Cung trßn
Suy ra l =

180

a0

l

a
R
180

(1)

+HS: Có độ dài
a
R.
180

+HS:

tròn là bao nhiêu độ?
+H: Cung tròn bán kính R
có số đo 720 có độ dài bằng +HS:
bao nhiêu?
+GV: Giới thiệu ý nghĩa
đơn vị đo góc rađian và
định nghĩa.
+H: Toàn bộ đường tròn có
số đo bằng bao nhiêu
rađian?
+H: Cung có độ dài bằng l
thì có số đo bằng bao nhiêu
rađian?
+H: Cung tròn bán kính R
có số đo  rađian thì có độ
dài bằng bao nhiêu?

§é dµi …… Sè ®o
2 R
§.trßn
3600
Cung trßn 2 R   R
10

3
.360 0  270 0
4

 72
2 R
.R 
180
5

+HS: Theo dõi.

b)Ra®ian

+HS: 2 rad.

§é dµi ….
Cung trßn R
2 R
§.Trßn
Cung trßn

HS:

l
rad
R

+HS:

+H: Giả sử cung tròn có độ HS
dài l có số đo độ là a và ...
Ch¬ng VI. Gãc lîng gi¸c vµ c«ng thøc lîng gi¸c
Tiết 76: GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC
Gi¸o viªn : §Æng ThÞ Thuû
Trêng THPT Lý Thêng KiÖt
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
1. Về kiến thức:
+ Hiểu rõ số đo độ, số đo radian của cung tròn và góc, độ dài của cung tròn (hình
học).
+ Hiểu rõ góc lượng giác và số đo của góc lượng giác.
2. Về kĩ năng:
+ Biết đổi số đo độ sang số đo radian và ngược lại.
+ Biết tính độ dài cung tròn.
+ Biết mối liên hệ giữa góc hình học và góc lượng giác.
3. Về tư duy: biết qui lạ về quen, so sánh, phân tích.
4. Về thái độ: cẩn thận, chính xác, thấy được ứng dụng của toán học trong cuộc
sống.
II. Phương pháp giảng dạy:
Gợi mở vấn đáp + hoạt động nhóm
III. Chuẩn bị:
+ GV: Giáo án + máy chiếu + phần mềm GSP.
+ HS: Vở ghi + đồ dùng học tập.
IV. Các hoạt động và tiến trình bài dạy:
A. Các hoạt động:
+ Hoạt động 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn.
+ Hoạt động 2:. RÌn kÜ n¨ng ®æi ®é sang ra®ian vµ ngîc l¹i
+ Hoạt động 3: Khái niệm góc lượng giác và số đo của chúng.
+ Hoạt động 4: RÌn kÜ n¨ng tÝnh sè ®o vµ x¸c ®Þnh gãc lîng gi¸c
+ Hoạt động 5: Củng cố.
B. Tiến trình bài day:
+ Hoạt động 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của
HS
Nội dung ghi bảng
+H: Để đo góc ta dùng đơn
vị gì?
+H: Thế nào là số đo của
+HS: Độ. 1. Đơn vị đo góc và cung tròn,
độ dài của cung tròn
a) Độ:
Góc và cung lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Góc và cung lượng giác - Người đăng: thuydungbahuyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Góc và cung lượng giác 9 10 788