Ktl-icon-tai-lieu

Gợi ý Trắc Địa Đại Cương

Được đăng lên bởi hiep-tran-hoang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3662 lần   |   Lượt tải: 32 lần
GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
I.Bài toán thuận nghịch – bình sai
Bài tập 1:
Cho đoạn thẳng

có độ dài 120,250

Hãy xác định tọa độ điểm

, góc định hướng

= 140 17′, biết điểm

= 500,00
= 500,00

tọa độ là:

?

Gợi ý:
Ta có:

∆
∆

Như vậy:

= cos
= sin

= 120,250 × cos
= 120,250 × sin
=
=

+∆
+ ∆

= −92,498
= 76,839

= 407,502
= 576,839

Bài tập 2:
Cho 2 điểm

,

có tọa độ như sau:

= 750,00
= 500,00

= 750,25
= 600,00

Hãy xác định độ dài cạnh

, và tìm giá trị góc định hướng nghịch của cạnh này nếu biết góc định hướng thuận là

Gợi ý:
Đầu tiên tính :

∆
∆

=
=

Để tính góc định hướng, chú ý xem xét dấu của ∆

,∆

= #∆

$

− = 0,25
− = 100 ,00

+∆

= %&' tan *

∆
∆

$

= 100,00

. Trong trường hợp này cùng là dương nên :
* = 89 51′ 24,34′′

?

Do đề hỏi góc định hướng nghịch nên:

+ 180

=
Bài tập 3:

Biết độ dài cạnh
là:

, + là 200,00

Hãy tính tọa độ các điểm :
Gợi ý:
Tìm tọa độ

Nhớ là:

:

269 51′ 24,34′′

. Góc định hướng ,-.

/00 . Góc

700,00
500,00

,+?
∆
∆

180

Cuối cùng :

mà nó âm thì lấy nó cộng thêm 360 để thỏa

"∆
" ∆
∆
∆

Vì góc 1 đo nằm bên trái tuyến theo hương chuyền từ

89 30′ . Tọa độ điểm

cos
sin

Mà góc định hướng thì nằm trong khoảng 0 3 360 nên sau khi có
điều kiện vừa nêu.

Tìm tọa độ :

có giá trị là 1

4

4

cos
4 sin

4

đến + nên:

4

4

180 " 1

4

Tương tự tính được :

"∆
" ∆

4

4

Bài tập 4:

Cho :

Gợi ý:

,

4

500,00
500,00

,∆

100 27′

185,00

4

và tọa độ điểm + ?

Hướng giải là: đầu tiên tính ∆

→

Để tính
thì nhớ phải xét dấu của ∆
45 .

→

4

∆
∆

,∆

→∆

4, ∆

4

→ +.

200,00
200,00

để quyết định chọn hàm tính

Vì góc đo nằm bên trái nên:

180 " 1

4

Vì góc định hướng không âm nên cộng thêm 360 vào

Và cuối cùng :

4

300,00
300,00
1

Hãy tính :

4

∆
∆

4

4

4

nên
4

4

4

cos
sin

34 33′

4

4

325 27′

phù hợp. Trong trường hợp này

"∆
" ∆

4

4

Bài tập 5:

4

4

Hãy bình sai và tính tọa độ các điểm trong đường chuyền kinh vĩ sau:

7

Biết :

618,20
592,48

6

500,00
500,00

1

50 34′ 00′′

14

64 50′ 00′′

1

Và góc nối 7

Gợi ý:

223 58′. Hướng đo từ

→

→ +.

Đầu tiên ta phải tính góc định hướng cạnh 6 . Có
Khi xét dấu ∆

8

,∆

8

∆ 8
∆ 8

8

4

64 35′ 00′′

4

87,25

74,50

87,10

, ta sẽ chuyền góc định hướng vào các cạnh còn lại.
8

8

118,20
92,48

ta thấy cả 2 thành phần đều âm, tức thuộc phần tư thứ III, nên công thức áp dụng là:

8

180 + %&' tan *

∆
∆

8
8

* = 218 2′23′′

ta thấy góc đo nối 7 đang nằm bên trái tuyến nên:

Để tính góc định hướng

=

8

− 180 + 7 = 262 0′23′′

N...
GI Ý GII BÀI TP TRC ĐỊA ĐI CƯƠNG
I.Bài toán thun nghch – bình sai
Bài tp 1:
Cho đon thng độ dài  , góc định hướng



biết đim ta độ là:



Hãy xác định ta độ đim ?
Gi ý:
Ta có:













 !
Như vy:
"


"

 !
Bài tp 2:
Cho 2 đim  có ta độ như sau:





Hãy xác định độ dài cnh  , và tìm giá tr góc định hưng nghch ca cnh này nếu biết góc định hướng thun là

?
Gi ý:
Đầu tiên tính :






#


$
"

$

Để tính góc định hướng, chú ý xem xét du ca 

, 

. Trong trường hp này cùng là dương nên :

%&'()*




*

!′′
Gợi ý Trắc Địa Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gợi ý Trắc Địa Đại Cương - Người đăng: hiep-tran-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Gợi ý Trắc Địa Đại Cương 9 10 469