Ktl-icon-tai-lieu

GT hoá phân tích

Được đăng lên bởi phantruong010195
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 1773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr−êng §¹i häc n«ng nghiÖp Hµ Néi
--------------------------

Pgs.ts. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN (Chủ biên)
Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh

Gi¸o tr×nh

HOÁ PHÂN TÍCH

Năm 2007

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Phân tích…………………………………………1Lời nói ñầu
Giáo trình “ Hoá phân tích ” này ñược biên soạn trên cơ sở ñề cương môn học chính
thức dùng cho khối ngành Nông- Lâm- Ngư nghiệp ñã ñược Trường ðại học Nông
nghiệp I duyệt (Quyết ñịnh Qð 25/2004/Qð-ðH1 ngày 14. 1. 2004).
Giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Hoá phân tích
và dành cho sinh viên khối Nông Lâm Ngư nghiệp.
ðể tiếp thu ñược những nội dung trình bày trong giáo trình, yêu cầu sinh viên phải
có kiến thức về toán học cao cấp, toán xác suất thống kê, vật lí học, hoá học ñại cương,
hoá học vô cơ và hoá học hữu cơ.
Dù ñã rất cố gắng ñể cho giáo trình có nhiều thông tin, dễ ñọc và dễ tiếp thu, song,
không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, chúng tôi rất mong nhận ñược những í kiến
ñóng góp của bạn ñọc và ñồng nghiệp ñể khi tái bản giáo trình ñược hoàn thiện hơn.
Hà Nội, 2006
Các tác giả

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Phân tích…………………………………………2Bảng kí hiệu
Kí hiệu
A
C
D
ð
E
E%
e
e%
I
Ind
K
K’
L
l
l
λ
M
M
M
N
p
ppb
ppm
Q
q
T
T%
TKHH
TKPT
TK
w

Tiếng Việt
ñộ hấp thụ quang
nồng ñộ
mật ñộ quang
ñương lượng gam
thế ñiện cực, hiệu ñiện thế
phần trăm chiết
electron
sai số phần trăm
cường ñộ ánh sáng
chỉ thị
hằng số cân bằng
hằng số cân bằng biểu kiến, hằng số cân bằng
thực nghiệm
phối tử, ligand
chiều dài
lít
bước sóng ánh sáng
nồng ñộ mol/lít (nồng ñộ phân tử gam)
kim loại M
khèi l−îng mol ph©n tö (ph©n tö gam), khèi
l−îng mol ion (iongam),
nång ®é ®−¬ng l−îng gam
-lg
mét phÇn tØ
mét phÇn triÖu
hÖ sè ph©n bè
tØ sè ph©n bè
tÝch sè tan
®é truyÒn quang
tinh khiÕt ho¸ häc
tinh khiÕt ph©n tÝch
tinh khiÕt
khèi l−îng

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Phân tích…………………………………………3Mục lục

Trang

Lời nói ñầu
Bảng kí hiệu
Chương I: Các khái niệm cơ bản của Hoá phân tích
1. Hoá phân tích và vai trò của nó
2. Phân loại phương pháp phân tích
2.1. Phân loại theo bản chất của phương pháp phân tích
2.2. Phân loại theo khối lượng và lượng chứa của chất phân tích trong mẫu
2.3. Chọn lựa phương pháp phân tích
3. Các bước cơ bản trong Hoá phân tích
4. Lấy mẫu và xử lí mẫu phân tích
4.1. Lấy mẫu
4.2. Lập hồ sơ mẫu
4.3. Khoáng hoá mẫu
5. Hoá phân tích ñịnh tính
5.1. Phân t...
Trườn
g ðại hc Nông nghip Hà Ni – Giáo trình Hoá Phân tích…………………………………………1
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr−êng §¹i häc n«ng nghiÖp Hµ Néi
--------------------------
Pgs.ts. NGUYN TRƯỜNG SƠN (Ch biên)
Nguyn Th Hng Linh, Bùi Thế Vĩnh
Gi¸o tr×nh
HOÁ PHÂN TÍCH
Năm 2007
http://hoahocsp.tk
GT hoá phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GT hoá phân tích - Người đăng: phantruong010195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
GT hoá phân tích 9 10 581