Ktl-icon-tai-lieu

Gửi Lời Chúc Đến Thầy Nhân Ngày 20 Tháng 11

Được đăng lên bởi Lam Van Phu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gửi Lời Chúc Đến Thầy Nhân Ngày 20 Tháng 11
phanhung09h1012049_i92c on 19/11/2010, 22:10

Nhân ngày 20-11 em xin chúc thầy .lời chúc tốt đẹp nhất. chúc thầy hoàn thành nhiệm vụ cao
cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người,Mười năm trồng cây, trong công cuộc đổi
mới của đất nước. Em chân thành cám ơn các thầy cô
Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm
đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước.
Trong hành trình cuộc đời, Thầy đã làm phong phú linh hồn em mở mang trí lực của em, nhóm
lên cho em ánh sáng hy vọng. Cám ơn Thầy, Thầy giáo của em.
Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất. Trong
ngày lễ này, em kính dâng Thầy tấm lòng tôn kính của em.
. Thầy là một biển lớn kiến thức, em lái con thuyền nhỏ, thả sức quăng lưới đánh bắt, phải
không thưa Thầy?
". Bài giảng của thầy cô luôn phong phú nhiều mầu sắc, mỗi chương mỗi tiết đều tựa như mở
ra một cửa sổ trước mặt em, khiến em thấy một thế giới rực rỡ sắc màu.
Thầy ơi! Thầy đã dùng tình cảm cao cả nhất của nhân loại - tình yêu, để gieo hạt giống mùa
xuân, gieo hạt giống ý tưởng, gieo hạt giống sức mạnh...
Thầy ơi! Thầy đã dùng tình cảm cao cả nhất của nhân loại - tình yêu, để gieo hạt giống mùa
xuân, gieo hạt giống ý tưởng, gieo hạt giống sức mạnh...
Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu những vết nhăn trên trán Thầy, làm tóc mai Thầy thêm sợi bạc,
nhưng tấm lòng yêu thương của Thầy đối với chúng em, mãi mãi không cạn kiệt...
Thầy ơi! Thầy đứng trên cương vị thiêng liêng đó, như một tháp chỉ đường chỉ dẫn hết lớp
người này đến lớp người khác, hướng về phía trước, hướng về phía trước..."
Th ầy a.,ngừời ta thường nói

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
Mười năm trồng cây

Ơn Thầy

Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa

Bao mùa thu đi qua
Thầy xưa nay đã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây đời nở hoa

Từng lời giảng yêu thương

Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vấn vương

Mai lớn khôn nên người
Khi nào em quên được?
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo.

(Sưu tầm)

Thầy Và Ch...
G i L i Chúc Đ n Th y Nhân Ngày 20 Tháng 11 ế
phanhung09h1012049_i92c on 19/11/2010, 22:10
Nhân ngày 20-11 em xin chúc th y .l i chúc t t đ p nh t. chúc th y hoàn thành nhi m v cao
c c a mình trong s nghi p trăm năm tr ng ng i,M i năm tr ng cây, trong công cu c đ i ườ ườ
m i c a đ t n c. Em chân thành cám n các th y cô ướ ơ
Th y là đ m l a đã nhen nhóm lên ng n l a tâm h n c a chúng em. Th y là nh ng b c th m
đá đ chúng em b c t ng b c ti n lên phía tr c. ướ ư ế ướ
Trong hành trình cu c đ i, Th y đã làm phong phú linh h n em m mang trí l c c a em, nhóm
lên cho em ánh sáng hy v ng. Cám n Th y, Th y giáo c a em. ơ
Em không là h c trò xu t s c nh t c a Th y, nh ng Th y là ng i mà em yêu quý nh t. Trong ư ườ
ngày l này, em kính dâng Th y t m lòng tôn kính c a em.
. Th y là m t bi n l n ki n th c, em lái con thuy n nh , th s c quăng l i đánh b t, ph i ế ướ
không th a Th y? ư
". Bài gi ng c a th y cô luôn phong phú nhi u m u s c, m i ch ng m i ti t đ u t a nh m ươ ế ư
ra m t c a s tr c m t em, khi n em th y m t th gi i r c r s c màu. ướ ế ế
Th y i! Th y đã dùng tình c m cao c nh t c a nhân lo i - tình yêu, đ gieo h t gi ng mùa ơ
xuân, gieo h t gi ng ý t ng, gieo h t gi ng s c m nh... ưở
Th y i! Th y đã dùng tình c m cao c nh t c a nhân lo i - tình yêu, đ gieo h t gi ng mùa ơ
xuân, gieo h t gi ng ý t ng, gieo h t gi ng s c m nh... ưở
Th y i! Tu i tác đã h n sâu nh ng v t nhăn trên trán Th y, làm tóc mai Th y thêm s i b c, ơ ế
nh ng t m lòng yêu th ng c a Th y đ i v i chúng em, mãi mãi không c n ki t...ư ươ
Th y i! Th y đ ng trên c ng v thiêng liêng đó, nh m t tháp ch đ ng ch d n h t l p ơ ươ ư ườ ế
ng i này đ n l p ng i khác, h ng v phía tr c, h ng v phía tr c..."ườ ế ườ ư ướ ướ ướ
Th y a.,ng i ta th ng nói ừờ ườ
M t đ i ng i - m t dòng sông... ườ
M y ai làm k đ ng trông b n b , ế
"Mu n qua sông ph i l y đò"
Đ ng đ i muôn b c c y nh ng i đ a ...ườ ư ườ ư
Gửi Lời Chúc Đến Thầy Nhân Ngày 20 Tháng 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gửi Lời Chúc Đến Thầy Nhân Ngày 20 Tháng 11 - Người đăng: Lam Van Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Gửi Lời Chúc Đến Thầy Nhân Ngày 20 Tháng 11 9 10 93