Ktl-icon-tai-lieu

GV

Được đăng lên bởi thuthuysbinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT BẮC BÌNH
TRƯỜNG TH SÔNG BÌNH
Phụ lục số 1A
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ)
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1975

Giới tính: Nữ

Hạng viên chức: 03

Hệ số lương: 3,65

Thâm niên công tác: 19 năm
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiểu học
Trình độ đào tạo:

Trung cấp □

Cử nhân, kỹ sư : x

Thạc sỹ □

Tiến sỹ □

I.CÔNG VIỆC:

STT

Nhiệm vụ

Ước tính %
thời gian
thực hiện
nhiệm vụ
(nếu có thể)

1

Giảng dạy

24,3%

2

Bồi dưỡng học sinh giỏi,phụ đạo
học sinh yếu, rèn chữ viết.

2,97%

3

Chấm bài

5,73%

4

Soạn bài

27,86%

5

Công tác chủ nhiệm

20,4%

Đầu ra (sản
phẩm) của mỗi
nhiệm vụ
Giảng dạy.
Bồi dưỡng học
sinh, phụ đạo và
rèn chữ viết.
Chấm vở bài tập,
bài thi; kiểm tra
kiến thức cũ, thực
hành bài mới.
Soạn bài, nghiên
cứu tài liệu, chọn
hình thức tổ chức,
phương pháp dạy
học, làm đồ dùng
dạy học,…
Theo dõi học sinh,
đánh giá khen
thưởng; quản lý nề
nếp học tập, các
hoạt động ngoại
khóa,..

Số lượng
đầu ra (sản
phẩm)
trung
bình/năm
700 tiết
(467 giờ)
86 tiết
(57giờ)
166 tiết
(110 giờ)

700 bài
soạn (535
giờ)

392 giờ

Phối hợp với gia đình và cộng
đồng giáo dục học sinh

1,04%

Công việc trang trí lớp học, tạo
môi trường học tập thân thiện.

0,83%

8

Dự giờ,thao giảng.

0,63%

9

Tham gia Họp Hội đồng sư
phạm, họp chuyên môn.

4,17%

10

Tham gia Họp tổ

4,17%

11

Tham gia sinh hoạt công đoàn,
đội.

2,08%

12

Công tác phổ cập, hỗ trợ y tế học
đường.

1,2%

6

7

Nghiên cứu khoa học sư phạm
13

ứng dụng và sáng kiến kinh

2,08%

nghiệm.
Tham gia học tập chính trị, bồi
14

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và

1,25%

học tập nâng cao trình độ
15

Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng
dạy, giáo dục.

1,25%

Họp, thông báo kết
quả học tập của học
sinh và ghi biên
bản cuộc họp. Phối
hợp với gia đình và
địa phương để giáo
dục học sinh,thăm
gia đình học sinh.
Lập sơ đồ lớp học,
sắp xếp chỗ ngồi;
sắp xếp trang trí
lớp học; tạo bồn
hoa trước lớp,trồng
cây xanh trong lớp
nhằm xây dựng
trường học XSĐ và
thân thiện.
Dự giờ, nhận xét
tiết dạy.
Họp, ghi nội dung
họp trong tháng,kế
hoạch tháng.
Họp, ghi nội dung
họp trong tổ,lên kế
hoạch xây dựng
chuyên đề…
Họp, ghi nội dung
họp, văn nghệ, thể
thao, tham quan,
giao lưu,…
Làm các biểu mẫu,
báo cáo, vận động
học sinh
Nghiên cứu tài liệu,
internet, viết sáng
kiến kinh nghiệm,
…
Học tập, nghiên
cứu các nghị quyết,
tham gia các lớp
tập huấn chuyên
môn, nghiệp vụ
Làm học bạ, phiếu
phối hợp, kế hoạch
dạy họ...
PHÒNG GD & ĐT BẮC BÌNH
TRƯỜNG TH SÔNG BÌNH
Phụ lục số 1A
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ)
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1975 Giới tính: Nữ
Hạng viên chức: 03 Hệ số lương: 3,65
Thâm niên công tác: 19 năm
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiểu học
Trình độ đào tạo: Trung cấp □ Cử nhân, kỹ sư : x Thạc sỹ □ Tiến sỹ □
I.CÔNG VIỆC:
STT Nhiệm vụ
Ước tính %
thời gian
thực hiện
nhiệm vụ
(nếu có thể)
Đầu ra (sản
phẩm) của mỗi
nhiệm vụ
Số lượng
đầu ra (sản
phẩm)
trung
bình/năm
1 Giảng dạy 24,3% Giảng dạy.
700 tiết
(467 giờ)
2
Bồi dưỡng học sinh giỏi,phụ đạo
học sinh yếu, rèn chữ viết.
2,97%
Bồi dưỡng học
sinh, phụ đạo và
rèn chữ viết.
86 tiết
(57giờ)
3 Chấm bài 5,73%
Chấm vở bài tập,
bài thi; kiểm tra
kiến thức cũ, thực
hành bài mới.
166 tiết
(110 giờ)
4 Soạn bài 27,86%
Soạn bài, nghiên
cứu tài liệu, chọn
hình thức tổ chức,
phương pháp dạy
học, làm đồ dùng
dạy học,…
700 bài
soạn (535
giờ)
5 Công tác chủ nhiệm 20,4%
Theo dõi học sinh,
đánh giá khen
thưởng; quản lý nề
nếp học tập, các
hoạt động ngoại
khóa,..
392 giờ
GV - Trang 2
GV - Người đăng: thuthuysbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GV 9 10 728