Ktl-icon-tai-lieu

Hàm biến phức

Được đăng lên bởi nhungct91
Số trang: 567 trang   |   Lượt xem: 5865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ sở lý thuyết hàm biến phức
Nguyễn Thủy Thanh
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006, 565 Tr.
Từ khoá: Mặt phẳng phức, Hàm số phức, số phức, Hàm biến phức, Điểm tụ,
Biên của tập hợp, Tập hợp compact, Hàm phức biến thực, Miền đơn liên, Đa
liên, Hàm chỉnh hình, Ánh xạ bảo giác, Ánh xạ chỉnh hình, Nguyên lý thác triển
giải tích, tập hợp mờ, Hàm đa trị, Diện đa liên, Lý thuyết thặng dư, Hàm đơn
diệp, Phiến hàm liên tục, Diện Riemann.

Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn
phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và
tác giả.

˜
’ THANH
ˆ N THUY
NGUYE

. ’. ´
ˆ´T
CO SO LY THUYE
.
´
`
ˆ
´
HAM BIEN PHU C

’ N DAI HOC QUO
` XUA
ˆ´T BA
ˆ´C GIA HA
` NO
ˆ. I
NHA
.
.
H`
a Nˆ
o.i – 2006

Mu.c lu.c
`au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oi dˆ
L`
o.i n´
a h`
am biˆ
e´n ph´
u.c
1 M˘
a.t ph˘
a’ng ph´
u.c v`
1.1 Tˆa.p ho..p sˆo´ ph´
u.c, m˘a.t ph˘a’ng ph´
u.c . .
- i.nh ngh˜ıa sˆo´ ph´
1.1.1 D
u.c . . . . . . .
1.1.2 Da.ng da.i sˆo´ cu’a sˆo´ ph´
u.c . . . .
1.1.3 Ph´ep tr`
u. v`a ph´ep chia sˆo´ ph´
u.c
u.c . . . . . . . .
1.1.4 M˘a.t ph˘a’ng ph´
1.1.5 Mˆodun v`a acgumen cu’a sˆo´ ph´
u.c
1.1.6 Ph´ep khai c˘an sˆo´ ph´
u.c . . . . .

1.2

10
. . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . 20

. .
.
1.1.7 Da.ng m˜
u cu’a sˆo´ ph´
uc . . . . . . .
`e m˘a.t ph˘a’ng mo’. rˆo.ng .
1.1.8 Kh´ai niˆe.m vˆ
1.1.9 Khoa’ng c´ach trˆen C . . . . . . . .
C´ac kh´ai niˆe.m tˆopˆo co. ba’n trˆen m˘a.t ph˘a’ng
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

Tˆopˆo
`an
Phˆ
- iˆe’m
D

8

. . . . . . . . . . . 28
. . . . . . . . . . . 29
. . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . 33
ph´
u.c . . . . . . . 35

trˆen C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
`an ngo`ai . . . . . . . . . . . . . . . . 38
trong v`a phˆ

tu.
Biˆen cu’a
Tˆa.p ho..p
Tˆa.p ho..p

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
tˆa.p ho..p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
comp˘´ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

liˆen thˆong . . . . .
.
H`am ph´
u c biˆe´n thu..c. Tuyˆe´n
`ong luˆan . . . . . . .
Ph´ep dˆ
`en do.n liˆen v`a da liˆen . .
Miˆ

. . . . . . . . . . . . . . . 42
v`a du.`o.ng cong . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . 53
. . . . . . . . . . . . . . . 56

2

MU
...
Cơ s lý thuyết hàm biến phc
Nguyn Thy Thanh
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006, 565 Tr.
T khoá: Mt phng phc, Hàm s phc, s phc, Hàm biến phc, Đim t,
Biên ca tp hp, Tp hp compact, Hàm phc biến thc, Min đơn liên, Đa
liên, Hàm chnh hình, Ánh x bo giác, Ánh x chnh hình, Nguyên lý thác trin
gii tích, tp hp m, Hàm đa tr, Din đa liên, Lý thuyết thng dư, Hàm đơn
dip, Phiến hàm liên tc, Din Riemann.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n
phc v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và
tác gi.
Hàm biến phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm biến phức - Người đăng: nhungct91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
567 Vietnamese
Hàm biến phức 9 10 911