Ktl-icon-tai-lieu

hàm exel

Được đăng lên bởi Siêu Nhân Gao
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1
TỔNG QUAN VỀ EXCEL
1.1.Giới thiệu - Các chức năng chính của Excel
1. Giới thiệu
Excel là trình ứng dụng bảng tính trong Windows, thuộc bộ công cụ văn
phòng Microsoft Office (MsOffice). Excel là ứng dụng đa văn bản – nghĩa là có
thể mở đồng thời nhiều hơn một cửa sổ văn bản. Các thao tác trong Excel tuân
theo tiêu chuẩn của Windows, như: làm việc với cửa sổ, các hộp đối thoại, hệ
thống menu, sử dụng mouse, các biểu tượng lệnh...
Excel có thể được cài đặt một cách độc lập, nhưng thông thường là qua bộ cài
đặt MsOffice. Đường dẫn đến chương trình EXCEL.EXE thường là
...Programs\Microsoft Office\
2. Các chức năng chính của Excel
Là một ứng dụng bảng tính, mỗi cửa sổ văn bản của Excel là một WorkBook,
trong đó gồm nhiều Sheet – mỗi Sheet có thể là bảng tính, biểu đồ hoặc macro
bảng tính. Các Sheet có thể độc lập hoặc phụ thuộc nhau tùy vào sự tổ chức của
người sử dụng. Khi lưu (save) WorkBook, Excel tự động thêm phần mở rộng là
XLS.
Chức năng chính của Excel bao gồm:
- tính toán, phân tích, tạo biểu đồ, lập báo cáo... trên các dữ liệu được tổ
chức theo dạng bảng 2 chiều (mô hình quan hệ).
- chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng khác
Các chức năng này một phần được thực hiện thông qua các hàm đã được thiết
kế sẵn hoặc hàm do người sử dụng tự tạo; phần khác thông qua các công cụ được
tổ chức trong hệ thống menu hoặc biểu tượng lệnh.
Là ứng dụng trong bộ MsOffice nên Excel được tối ưu hóa để sử dụng các tính
năng bổ sung, như nhập văn bản từ Word, tạo chữ nghệ thuật từ WordArt, chèn
văn bản toán học từ Equation, bổ sung hình ảnh từ ClipArt Gallery... Ngược lại,
Excel cũng cung cấp các phương thức để các ứng dụng khác có thể sử dụng được
các chức năng mạnh của nó.
Ngoài ra, Excel còn được thiết kế để có thể sử dụng các nguồn dữ liệu từ các
ứng dụng khác, như dữ liệu từ FoxPro, từ Lotus 1-2-3...

1.2.Khởi động và kết thúc Excel
1. Khởi động
Có nhiều cách khởi động chương trình Excel, dưới đây là một số cách thông
dụng:

+ Chọn biểu tượng Excel từ thanh Shortcut Bar hoặc thanh Quick Launch
(nếu có)
→ thanh Quick Launch
+ Từ nút Start : [START]\Programs\(Microsoft Office)\Microsoft
Excel

Office

+ Hoặc khởi động từ biểu tượng Excel trong cửa sổ Windows Explorer

2. Kết thúc
Sau khi hoàn tất phiên làm việc trong Excel, ta kết thúc nó bằng một trong các
cách sau:
+ Chọn lệnh từ menu: [FILE]\Exit
+ Nhấn vào nút đóng cửa sổ [] ở góc trên phải, hoặc nhấn Alt–F4...
F Nếu các WorkBook có sửa đổi và chưa ghi lại sự thay đổi, thì Excel sẽ yêu
cầu ta xác nhận việc có ghi ha...
BÀI 1
TỔNG QUAN VỀ EXCEL
1.1.Giới thiệu - Các chức năng chính của Excel
1. Giới thiệu
Excel trình ứng dụng bảng tính trong Windows, thuộc bộ công c văn
phòng Microsoft Office (MsOffice). Excel ứng dụng đa văn bản nghĩa
thể mở đồng thời nhiều hơn một cửa sổ văn bản. Các thao tác trong Excel tuân
theo tiêu chuẩn của Windows, như: m việc với cửa sổ, các hộp đối thoại, hệ
thống menu, sử dụng mouse, các biểu tượng lệnh...
Excel thể được cài đặt một cách độc lập, nhưng thông thường qua bộ cài
đặt MsOffice. Đường dẫn đến chương trình EXCEL.EXE thường
...Programs\Microsoft Office\
2. Các chức năng chính của Excel
một ứng dụng bảng tính, mỗi cửa sổ văn bản của Excel là một WorkBook,
trong đó gồm nhiều Sheet mỗi Sheet thể bảng tính, biểu đồ hoặc macro
bảng tính. Các Sheet thể độc lập hoặc phụ thuộc nhau tùy vào sự tổ chức của
người sử dụng. Khi lưu (save) WorkBook, Excel tự động thêm phần mở rộng
XLS.
Chức năng chính của Excel bao gồm:
- tính toán, phân tích, tạo biểu đồ, lập báo cáo... trên các dữ liệu được tổ
chức theo dạng bảng 2 chiều (mô hình quan hệ).
- chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng khác
Các chức năng này một phần được thực hiện thông qua các hàm đã được thiết
kế sẵn hoặc hàm do người sử dụng tự tạo; phần khác thông quac công cụ được
tổ chức trong hệ thống menu hoặc biểu tượng lệnh.
Là ứng dụng trong bộ MsOffice nên Excel được tối ưu hóa để sử dụng các tính
năng b sung, như nhập văn bản từ Word, tạo chữ nghệ thuật từ WordArt, chèn
văn bản toán học từ Equation, bổ sung hình ảnh từ ClipArt Gallery... Ngược lại,
Excel cũng cung cấp các phương thức để các ứng dụng khác thể sử dụng được
các chức năng mạnh của nó.
Ngoài ra, Excel còn được thiết kế để thể sử dụng các nguồn dữ liệu từ các
ứng dụng khác, như dữ liệu từ FoxPro, từ Lotus 1-2-3...
1.2.Khởi động và kết thúc Excel
1. Khởi động
nhiều cách khởi động chương trình Excel, dưới đây là một số cách thông
dụng:
hàm exel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàm exel - Người đăng: Siêu Nhân Gao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
hàm exel 9 10 868