Ktl-icon-tai-lieu

Hàm lồi lõm, bán lồibán lõm và nguyên lý biên (Phan Đình Trung)

Được đăng lên bởi dinhtrung11a1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀM LỒI, LÕM. HÀM BÁN LỒI, BÁN LÕM
VÀ NGUYÊN LÝ BIÊN
Thực hiện: Phan Đình Trung
I. Định nghĩa:
1. Hàm lồi, lõm:
Hàm số f được gọi là lồi trên đoạn [α; β] ⊂ R nếu với mọi x, y ∈ [α; β] và với mọi a, b ≥ 0 thỏa
a + b = 1 thì:
f (ax + by) ≥ af (x) + bf (y)
Ngược lại, f được gọi là lõm trên đoạn [α; β] ⊂ R nếu với mọi x, y ∈ [α; β] và với mọi a, b ≥ 0 thỏa
a + b = 1 thì:
f (ax + by) ≤ af (x) + bf (y)
Chú ý: Ta thừa nhận kết quả sau:
Nếu hàm f khả vi hai lần trên [α; β] thì f lồi trên [α; β] khi f ≤ 0, ∀x ∈ [α; β]. Ngược lại, f lõm trên
[α; β] khi f ≥ 0, ∀x ∈ [α; β]
2. Hàm bán lồi, bán lõm:
Hàm số f được gọi là bán lồi, bán lõm trên [α; β] ⊂ R nếu tồn tại hằng số γ ∈ [α; β] duy nhất sao cho
f lồi trên [α; γ] và lõm trên [γ; β] hoặc ngược lại.

II. Tính chất:
1. Nếu f là hàm lồi trên [α; β] thì ta có: min f = min{f (α); f (β)}
2. Nếu f lõm trên [α; β] thì ta có: max f = max{f (α); f (β)}
3. Nếu f là một hàm lõm trên đoạn [α; β] thì khi đó với mọi x, y, z ∈ R thỏa mãn đồng thời
β ≥ x ≥ z ≥ y ≥ α và x + y − z ≥ α thì
f (x) + f (y) − f (z) ≥ f (x + y − z)
Chứng minh: Đặt t = x − z, dễ thấy 0 ≤ t ≤ x − y ⇒ t = k(x − y), k ∈ [0; 1]. Ta có:
f (x) + f (y) − f (z) − f (x + y − z) = f (x) + f (y) − f (x − t) − f (y + t)
= f (x) + f (y) − f (x − k(x − y)) − f (y + k(x − y))
= f (x) + f (y) − f ((1 − k)x + ky) − f (kx + (1 − k)y)
≥ f (x) + f (y) − (1 − k)f (x) − kf (y) − kf (x) − (1 − k)f (y) = 0 (Q.E.D)
4. Nếu f lồi trên trên đoạn [α; β] thì khi đó với mọi x, y, z ∈ R thỏa mãn đồng thời β ≥ x ≥ z ≥ y ≥ α
và x + y − z ≥ α thì
f (x) + f (y) − f (z) ≤ f (x + y − z)
5. Nếu f lõm trên [α; β] thì với dãy số xn ∈ [α; β] thỏa

n
i=1 xi

≤ β + (n − 1)α thì khi đó:

f (x1 ) + f (x2 ) + ... + f (xn ) − (n − 1)f (a) ≤ f (x1 + x2 + ... + xn − (n − 1)α)
Chứng minh: Ta chứng minh bằng qui nạp theo n
Với n = 1, hiển nhiên đúng.
Giả sử tính chất 5 đúng tới n. Ta xét khi n + 1.
Không giảm tính tổng quát, giả sử xn+1 = max{x1 ; x2 ; ...; xn+1 }. Sử dụng giả thiết qui nạp ta chỉ cần
chứng minh:
f (x1 + x2 + ... + xn − (n − 1)α) + f (xn+1 ) ≤ f (α) + f (x1 + x2 + ... + xn+1 − nα)

Do xn+1 = max{x1 , x2 , ..., xn+1 } và xi ∈ [α; β] nên:
f (α) + f (x1 + x2 + ... + xn+1 − nα) ≥ f (x1 + x2 + ... + xn+1 − nα + α − xn+1 ) + f (xn+1 )
= f (x1 + x2 + ... + xn − (n − 1)α) + f (xn+1 )
Như vậy, khẳng định đúng với n + 1. Ta có đpcm.
6. Nếu f lồi trên [α; β] thì với dãy số xn ∈ [α; β] thỏa

n
i=1 xi

≤ β + (n − 1)α thì khi đó:

f (x1 ) + f (x2 ) + ... + f (xn ) − (n − 1)f (a) ≥ f (x1 + x2 + ... + xn − (...
HÀM LỒI, LÕM. HÀM BÁN LỒI, BÁN LÕM
VÀ NGUYÊN LÝ BIÊN
Thực hiện: Phan Đình Trung
I. Định nghĩa:
1. Hàm lồi, lõm:
Hàm số f được gọi lồi trên đoạn [α; β] R nếu với mọi x, y [α; β] và với mọi a, b 0 thỏa
a + b = 1 thì:
f(ax + by) af(x) + bf(y)
Ngược lại, f được gọi lõm trên đoạn [α; β] R nếu với mọi x, y [α; β] và với mọi a, b 0 thỏa
a + b = 1 thì:
f(ax + by) af(x) + bf(y)
Chú ý: Ta thừa nhận kết quả sau:
Nếu hàm f khả vi hai lần trên [α; β] thì f lồi trên [α; β] khi f

0, x [α; β]. Ngược lại, f lõm trên
[α; β] khi f

0, x [α; β]
2. Hàm bán lồi, bán lõm:
Hàm số f được gọi bán lồi, bán lõm trên [α; β] R nếu tồn tại hằng số γ [α; β] duy nhất sao cho
f lồi trên [α; γ] và lõm trên [γ; β] hoặc ngược lại.
II. Tính chất:
1. Nếu f hàm lồi trên [α; β] thì ta có: min f = min{f(α); f(β)}
2. Nếu f lõm trên [α; β] thì ta có: max f = max{f(α); f(β)}
3. Nếu f là một hàm lõm trên đoạn [α; β] thì khi đó với mọi x, y, z R thỏa mãn đồng thời
β x z y α và x + y z α thì
f(x) + f(y) f(z) f(x + y z)
Chứng minh: Đặt t = x z, dễ thấy 0 t x y t = k(x y), k [0; 1]. Ta có:
f(x) + f(y) f(z) f(x + y z) = f(x) + f(y) f(x t) f(y + t)
= f(x) + f(y) f (x k(x y)) f (y + k(x y))
= f(x) + f(y) f ((1 k)x + ky) f (kx + (1 k)y)
f(x) + f(y) (1 k)f(x) kf(y) kf(x) (1 k)f(y) = 0 (Q.E.D)
4. Nếu f lồi trên trên đoạn [α; β] thì khi đó với mọi x, y, z R thỏa mãn đồng thời β x z y α
và x + y z α thì
f(x) + f(y) f(z) f(x + y z)
5. Nếu f lõm trên [α; β] thì với y số x
n
[α; β] thỏa
n
i=1
x
i
β + (n 1)α thì khi đó:
f(x
1
) + f(x
2
) + ... + f(x
n
) (n 1)f(a) f(x
1
+ x
2
+ ... + x
n
(n 1)α)
Chứng minh: Ta chứng minh bằng qui nạp theo n
Với n = 1, hiển nhiên đúng.
Giả sử tính chất 5 đúng tới n. Ta xét khi n + 1.
Không giảm tính tổng quát, giả sử x
n+1
= max{x
1
; x
2
; ...; x
n+1
}. Sử dụng giả thiết qui nạp ta chỉ cần
chứng minh:
f(x
1
+ x
2
+ ... + x
n
(n 1)α) + f(x
n+1
) f(α) + f(x
1
+ x
2
+ ... + x
n+1
)
1
Hàm lồi lõm, bán lồibán lõm và nguyên lý biên (Phan Đình Trung) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm lồi lõm, bán lồibán lõm và nguyên lý biên (Phan Đình Trung) - Người đăng: dinhtrung11a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hàm lồi lõm, bán lồibán lõm và nguyên lý biên (Phan Đình Trung) 9 10 955