Ktl-icon-tai-lieu

hàm nhiều biến

Được đăng lên bởi vuphamduykhanh1996
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VI TÍCH PHÂN A2
1) Tìm miền xác định của các hàm số:
a) z = x2 + y2.

b) z = 1 − x 2 − y 2

x2 y 2 z 2
d) z = 1 − 2 − 2 − 2
a b
c

e) u = R 2 − x 2 − y 2 − z 2 + z 2 + x 2 + y 2 − r 2 (0 < r < R)

2) Cho hàm số: f ( x, y ) = xy +
3) Cho f ( x, y ) =

c ) z = x 2 + y 2 − 1 + ln(4 − x 2 − y 2 )

y
y
. Tìm f(y,x); f(- x, - y); f (1, )
x
x

1 1
x2 − y2
. Tính f ( , ) , f(- x, -y).
2 xy
x y

Giới hạn của hàm hai biến.

1) Tìm các giới hạn sau:
a) lim
( x − 2 x + y − 6 y + 4)
x →1
2

2

y →3

x2 + y 2
c ) lim( 2
)
x→0
x + y2 + 1 − 1
y →0

b ) lim
(x + y )
x →1
2

2

y →3

⎧ 2 xy
, ( x, y ) ≠ (0,0)
⎪
2) Xét sự liên tục của hàm tại O(0,0): z = ⎨ x 2 + y 2
⎪0, ( x, y ) = (0,0)
⎩
Đạo hàm và vi phân

1). Tính đạo hàm riêng của các hàm số sau:
a) z = x2y + 3xy4 +4y2.

b) z = xy (x > 0)

c) u = x + y + z − x 2 + y 2 + z 2

2). Tính đạo hàm riêng của các hàm số sau:
a) z = (sinx)xy (sinx > 0)

b) z = ln(x + x 2 + y 2 )

3). Tính đạo hàm riêng của các hàm số sau: a) z = 10 x − y
2

4). Cho z = yln(x2 – y2). Chứng minh rằng:

2

c) u =

1
x 2 + y 2 + z 2 −1

b) z = e xy( x + y ) + sin 2
2

2

y
x

1 ∂z 1 ∂z z
+
=
x ∂x y ∂y y 2

Hàm khả vi và vi phân toàn phần

1) Tìm vi phân của hàm số sau: z = xy2
2) Tìm vi phân toàn phần của hàm số sau: z = arctg

x
y

3) Tìm vi phân toàn phần của hàm số sau: z = yx + xy, với y > 0.
1

4) Cho u =

1
x 2 + y2 + z2

. Tính du.

Ứng dụng của vi phân

Tính gần đúng giá trị của biểu thức: A = ln( 3 1,03 + 0,98 − 1) , A = (0,98) 2 + (0,03)3
Đạo hàm của hàm hợp:

∂z ∂z
,
∂x ∂y

1). Cho z = eu.sinv, với u = x2 + y2, v = xy. Tính

2). Cho hàm z = (1 + xy)y, x = u2 – v2, y = u + v. Tính
3). Cho z = ex.siny với x = uv, y = u + v. Tính
4). Cho z = x 3 + y trong đó y = sin2x. Tính

∂z ∂z
,
∂u ∂v

∂z ∂z
,
∂u ∂v
dz
dx

5). Cho hàm z = sin2(x + y2), trong đó x = cos3t, y = sin3t. Tính

dz
dt

Đạo hàm của hàm ẩn:

x 2 y2
1). Tính y’x, biết: a) 2 + 2 = 1
a
b

b). y + tg(x + y) = 0

2). Tính các đạo hàm riêng của hàm ẩn z = z(x,y) các định bởi pt: x2 + y2 + z2 = 1
3). Tính các đạo hàm riêng của hàm z, biết:
a) x2 + z3 – 3xyz = a3

b) z3 – x3 – y3 = a3

4). a) x3 + y3 + ln(x2 + y2) = a2. Tính y’.
z
c) x = z ln . Tính dz và dx.
y

b)

c) x3 + y3 – z3 = sin(xyz)

y
y
dx
+ sin = y . Tính
x
x
dy

d) xey + yex – xez = 1. Tính dz.

Đạo hàm và vi phân cấp cao:

1). Tính các đạo hàm riêng cấp một và cấp hai của: a) z = 2x2y3

b) z = sinx.cosy

2). Cho hàm z = e x + y . Tính các đạo hàm riêng cấp hai của z.
2

⎛ ∂z ∂z ⎞ ∂ 2 z
∂ 2z
+ 2⎜ + ⎟ = 2
3). Cho hàm ...
BÀI TP VI TÍCH PHÂN A2
1) Tìm min xác định ca các hàm s:
a) z = x
2
+ y
2
. b)
22
1 yxz = c )4ln(1
2222
yxyxz ++= )
2
2
2
2
2
2
1
c
z
b
y
a
x
z =
22222222
ryxzzyxRu +++= (0 < r < R) e) )
d
x
y
xyyxf +=),(
. Tìm f(y,x); f(- x, - y); ),1(
x
y
f
2) Cho hàm s:
xy
yx
yxf
2
),(
22
=
. Tính
)
1
,
1
(
yx
f
, f(- x, -y). 3) Cho
Gii hn ca hàm hai biến.
1) Tìm các gii hn sau:
1
a) )462(lim
22
3
1
+
+
yyxx
y
x
b )(lim
22
3
1
yx
y
x
+
c )
11
(lim
22
22
0
0
++
+
yx
yx
y
x
) )
=
+
=
)0,0(),(,0
)0,0(),(,
2
22
yx
yx
yx
xy
z
2) Xét s liên tc ca hàm ti O(0,0):
Đạo hàm và vi phân
1). Tính đạo hàm riêng ca các hàm s sau:
a) z = x
2
y + 3xy
4
+4y
2
. b) z = x
y
(x > 0) c)
22
uxyz x y z
2
=
++ + +
2).
Tính đạo hàm riêng ca các hàm s sau:
a) z = (sinx)
xy
(sinx > 0) b)
22
zln(x x y)=++ c)
222
1
u
xyz
=
++
1
a)
22
xy
z10
=
b)
22
xy( x y ) 2
y
ze sin
x
+
=+
3).
Tính đạo hàm riêng ca các hàm s sau:
4). Cho z = yln(x
2
– y
2
). Chng minh rng:
2
1z 1z z
xx yy y
+
=
∂∂
Hàm kh vi và vi phân toàn phn
1) Tìm vi phân ca hàm s sau: z = xy
2
2) Tìm vi phân toàn phn ca hàm s sau:
x
zarctg
y
=
3) Tìm vi phân toàn phn ca hàm s sau: z = y
x
+ xy, vi y > 0.
hàm nhiều biến - Trang 2
hàm nhiều biến - Người đăng: vuphamduykhanh1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hàm nhiều biến 9 10 283