Ktl-icon-tai-lieu

Hàm nhiều biến

Được đăng lên bởi duc-duc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8

HÀM NHIỀU BIẾN
(Functions of Several Variables)
1. Hàm của hai dạng nhiều biến độc lập:
+ Hàm của 2 biến độc lập:

j = f(x,y)

→

+ Hàm của nhiều biến độc lập: u = f(x,y,z) →

S = xy
V = xyz

u = f(w,x,y,z)
Ví dụ: Hàm chi phí của hai sản phẩm
Một Công ty sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Hàm chi phí mỗi tuần của mỗi loại sản
phẩm như sau:
Sản phẩm A: C(x) = 500 + 70x , x số lượng sản phẩm A
Sản phẩm B: C(y) = 200 + 100y

, y số lượng sản phẩm B

Hàm chi phí của hai sản phẩm A và B là C(x,y)
C(x,y) = C(x) + C(y)
C(x,y) = 700 + 70x + 100y
Tính chi phí để sản xuất ra 10 sản phẩm A và 5 sản phẩm B:
C(10,5) = 700 = 70*10 + 100*5 = 1900$
C(20,10) = 3100$
Ví dụ: Các hàm doanh thu, chi phí và lợi nhuận
Gọi p là giá của sản phẩm A
q là giá của sản phẩm B
p và q được xác định như sau:

⎧ p = 210 − 4 x + y
⎨
⎩q = 300 + x − 12 y

⇒

⎧ 4 x − y = 210 − p
⎨
⎩ x − 12 y = q − 300

210 − p
−1
q − 300
− 12
x=
4
−1
1
− 12

y=

4
1
4
1

210 − p
q − 300
−1
− 12

a/ Hàm doanh thu hàng tuần R(x,y)

R(x,y) = px + qy = (210-4x+y)x + (300+x-12y)y
R(x,y) = 210x+300y-4x2+2xy-12y2
Xác định doanh thu ở mức 20m sản phẩm A và 10 sản phẩm B.
R(20,10) = 4800$
Cao Hào Thi

79

b/ Hàm lợi nhuận hàng tuần P(x,y)

P(x,y) = R(x,y) - C(x,y)
P(x,y) = 140x+200y-4x2+2xy-12y2-700
P(20,10) = 1700$
2. Đạo hàm riêng phần: (Partial Derivatives)

2.1 Đạo hàm riêng phần bậc 1
Cho z = f(x,y)
a. Đạo hàm riệng phần theo biến x được ký hiệu:

∂Ζ
f ( x + ∆x , y ) − f ( x , y )
= lim ∆Χ→0
∆x
∂Χ
b. Đạo hàm riêng phần theo biến y được ký hiệu

∂Ζ
f ( x , y + ∆y ) − f ( x , y )
= lim ∆Υ →0
∆y
∂Υ

∂Ζ
, fx hay fx(x,y)
∂Χ

∂Ζ
, fy hay fy(x,y)
∂Υ

Ví dụ:
P(x,y) = 140x+ 200y-4x2+2xy-12y2-700

∂Ρ
= Px(x,y) = 140-8x+2y
∂Χ
Px(15.10) = 40
Ở mức sản lượng A là 15,B = 10. Nếu gửi nguyên sản lượng B, khi sản lượng A
tăng 1 đơn vị thì chi phí tăng 40$.
2.2 Đạo hàm riêng phần 2: (Second order Partial Derivative)
Cho z = f(x,y) thì ta có các đạo hàm riêng phần như sau:
∂ 2 z ∂ ⎛ ∂z ⎞
=
⎜ ⎟ = f ΧΞ ( x , y ) = f ΧΧ
∂x 2 ∂x ⎝ ∂x ⎠

∂ 2 z ∂ ⎛ ∂z ⎞
= ⎜ ⎟ = f ΥΥ ( x , y ) = f ΥΥ
∂y 2 ∂y ⎝ ∂y ⎠
⎫
∂ 2z
∂ ⎛ ∂z ⎞
= ⎜ ⎟ = f ΧΥ ( x , y ) = fxy ⎪
⎪
∂xyz ∂x ⎝ ∂y ⎠
⎬ f ΧΥ = f ΥΧ
2
∂ z
∂ ⎛ ∂z ⎞
= ⎜ ⎟ = f ΥΧ ( x , y ) = f ΥΧ ⎪
⎪⎭
∂ y∂ x ∂ y ⎝ ∂ x ⎠

Cao Hào Thi

80

Ví dụ: Cho z=f(x,y) = 3x2-2xy3+1. Tìm
∂ 2 ∂ 2z
∂ 2z ∂ 2z
,
fxy(2,1)
b/ 2 , 2
a/
∂xyz ∂y∂x
∂x ∂ y
Giải:
a/

∂z
∂ 2z
∂
2
= −6 xy ⇒
= ( −6 xy 2 ) = −6 y 2
∂y
∂ x∂ y ∂ x
∂z
∂ 2z
∂
= +6 x − 2 y 3 ⇒
= ( −6 x 2 − 2 y 3 ) = − 6 y 2
∂y
∂ x∂ y ∂ y

fxy(2,1) = fyx(2,1) = -6*12 = -6
∂ ...
Cao Hào Thi 79
Chương 8
HÀM NHIU BIN
(Functions of Several Variables)
1. Hàm ca hai dng nhiu biến độc lp:
+ Hàm ca 2 biến độc lp: j = f(x,y) S = xy
+ Hàm ca nhiu biến độc lp: u = f(x,y,z) V = xyz
u = f(w,x,y,z)
Ví d: Hàm chi phí ca hai sn phm
Mt Công ty sn xut 2 loi sn phm A và B. Hàm chi phí mi tun ca mi loi sn
phm như sau:
Sn phm A: C(x) = 500 + 70x , x s lượng sn phm A
Sn phm B: C(y) = 200 + 100y , y s lượng sn phm B
Hàm chi phí ca hai sn phm A và B là C(x,y)
C(x,y) = C(x) + C(y)
C(x,y) = 700 + 70x + 100y
Tính chi phí để sn xut ra 10 sn phm A và 5 sn phm B:
C(10,5) = 700 = 70*10 + 100*5 = 1900$
C(20,10) = 3100$
Ví d: Các hàm doanh thu, chi phí và li nhun
Gi p là giá ca sn phm A
q là giá ca sn phm B
p và q được xác định như sau:
pxy
qxy
=−+
=+
210 4
300 12
4 210
12 300
xy p
xyq
−=
−=
x
p
q
=
−−
−−
210 1
300 12
41
112
y
p
q
=
4 210
1 300
41
112
a/ Hàm doanh thu hàng tun R(x,y)
R(x,y) = px + qy = (210-4x+y)x + (300+x-12y)y
R(x,y) = 210x+300y-4x
2
+2xy-12y
2
Xác định doanh thu mc 20m sn phm A và 10 sn phm B.
R(20,10) = 4800$
Hàm nhiều biến - Trang 2
Hàm nhiều biến - Người đăng: duc-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hàm nhiều biến 9 10 17