Ktl-icon-tai-lieu

hàm số lũy thừa

Được đăng lên bởi HungBa4Phuong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG II
HAØM SOÁ LUÕY THÖØA
HAØM SOÁ MUÕ, HAØM SOÁ LOÂGARIT

Bµi 2: HµM Sè lòy thõa.
GV: Đoàn Thị Kim Phượng
Lớp dạy: 12A

Kiểm tra miệng:
Nêu tính chất cña luy thừa víi sè mò thùc
Áp dụng: Rút gọn biểu thức

a

.a2E=
(a2 )3
7 1

7

(a>0)

CÁC TÍNH CHẤT CỦA LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

a > 0, b > 0;  ,   R




1) a .a  a

 



a
 
2)   a
a
3)  a







a

6) 

 a 1


 a a













4) (a.b)  a .b
a
 a
5)     ;
b
 b

 .

   ;

 a 1
7)
   ;


 a a

• Ta đã biết các hàm số :

y  x, y  x , y  x
1
1
viết lại y  x
y
x
2

y  x viết lại y  x
Các hàm số trên đều có dạng:

3

1
2

y  x ,   R

Hãy viết dạng tổng quát
của các hàm số trên?

Tiết 28 §2 . HÀM SỐ LŨY THỪA
  KHAÙI NIEÄM :
Haøm soá y  x  , vôùi   R, ñöôïc goïi laø haøm soá luõy thöøa
1
1
2
2

3
VD : Caùc haøm soá y=x, y=x , y= , y=x , y=x , y=x
x

HĐ1: Quan sát trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm
số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng:
1
2

y  x 2 ; y  x ; y  x -1

TXÑ cuûa haøm soá y=x 2 laø D=R

y
fx = x2

1
2

TXÑ cuûa haøm soá y=x laø D=  0;+ 
TXÑ cuûa haøm soá y=x -1 laø D=R\  0
1

gx = x 2

1
hx = x-1
x
O

1

TXĐ của hàm số lũy thừa
phụ thuộc vào yếu tố nào?

Tiết 24 §2 . HÀM SỐ LŨY THỪA
  KHAÙI NIEÄM :
Haøm soá y  x  , vôùi   R, ñöôïc goïi laø haøm soá luõy thöøa
1
1
VD : Caùc haøm soá y=x, y=x 2 , y= , y=x 3 ,y=x 2 ,y=x
x

CHUÙ YÙ: Taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá luõy thöøa
y=x tuøy thuoäc vaøo giaù trò cuûa  . Cuï theå,
-Vôùi  nguyeân döông, taäp xaùc ñònh laø R
-Vôùi  nguyeân aâm hoaëc baèng 0, taäp xaùc ñònh laø R\{0}
-Vôùi  khoâng nguyeân, taäp xaùc ñònh laø(0;+)

Nhắc lại đạo hàm của các hàm số sau:

1
a) y  ;
x
TL :

b) y  x ;

c) y x n (n  N* )

1
a) y  - 2 ;
x
,

b) y 
,

1

2 x

;

c) y  nx (n  N )
n-1

*

Đạo hàm của hàm số luy thừa được
tính như thế nào ?

II/ ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA:

x 


/

 x

 1

, x  0,  R

VD: Tính đạo hàm các hàm số sau với

2
1) y  x 5

GIẢI:

x0

2) y  x 2
/
2 1
2) y  2 x
( x 0 )

Chuù yù : Ñaïo haøm cuûa haøm soá hôïp cuûa haøm soá luõy thöøa laø
(u )'   u 1 .u '
Coâng thöùc tính ñaïo haøm cuûa haøm hôïp ñoái vôùi
hs
y  un

Chuù yù : Ñaïo haøm cuûa haøm soá hôïp cuûa haøm soá luõy thöøa laø
(u )'   u 1 .u '

VD:Tính đạo hàm của hàm số sau

y   2 x  x  1
2

GIẢI:

1
2

3
2

/
3
2
2
y   2 x  x  1  2...
CHÖÔNG II
HAØM SOÁ LUÕY THÖØA
HAØM SOÁ MUÕ, HAØM SOÁ LOÂGARIT
Bµi 2: HµM Sè lòy thõa.


hàm số lũy thừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàm số lũy thừa - Người đăng: HungBa4Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
hàm số lũy thừa 9 10 105