Ktl-icon-tai-lieu

ham so mu va logarit trong de thi dai hoc

Được đăng lên bởi Bees Eagles
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3840 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PT-BPT MŨ LÔGARIT TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2002-2011
***







1. ĐH-D-2011 Giải phương trình log2 8  x 2  log 1
2



1  x  1  x  2  0( x  R)

log (3y  1)  x
2. ĐH-B-2010. Giải hệ phương trình  x 2 x
 x, y  R 
2
4  2  3y
3. ĐH-D-2010 Giải phương trình 42 x 
4.

5.

6.
7.

3

 2x  4x

x 2

x 2

 2x

3

 4 x 4

 x  R

 x 2  4 x  y  2  0
ĐH-D-2010 Giải hệ phương trình 
( x , y  R)
2 log2 ( x  2)  log 2 y  0
log 2 ( x 2  y 2 )  1  log 2 ( xy )
ĐH-A-2009. Giải hệ phương trình:  2 2
3x  y  xy  81
*CĐ-2009. Cho 0<a<b<1. Chứng minh BĐT: a 2 ln b  b 2 ln a  ln a  ln b
2
2
ĐH-A-2008. Giải phương trình: log 2 x 1 (2 x  x  1)  log x 1 (2 x  1)  4


x2  x 
8. ĐH-B- 08 Giải bất phương trình: log 0,7  log 6
0
x4 

x 2  3x  2
9. ĐH-B-08 Giải bất phương trình: log 1
0
x
2
10. ĐH-A-07 Giải bất phương trình: 2log 3 (4 x  3)  log 1 (2 x  3)  2
11. *ĐH-B-07 Giải phương trình:



 
x

2 1 



3

x

2 1  2 2  0

12. *ĐH-D-07 Giải phương trình: log (4 x  15.2 x  27)  log
2
2





1
4.2 x  3

0

13. *Tham khảo 2007. Giải BPT: log 8  log x 2 log 2 x  0
x
4
2
14. *Tham khảo 2007. Giải PT: log 4 ( x  1) 

1
log 2 x 1 4



1
 log 2 x  2 .
2

2

15. Tham khảo 2007. Giải PT: log3 ( x  1)  log 3 (2 x  1)  2
16. *Tham khảo 2007. Giải PT: (2  log 3 x)log 9 x 3 
17. Tham khảo 2007. Giải BPT: log 1
2
3x 1

4
1
1  log 3 x

1
1
2
2 x 2  3x  1  log 2  x  1 
2
2

 7.22x  7.2x  2  0
19. *ĐH-A-2006 Giải phương trình 3.8 x  4.12 x  18 x  2.27 x  0
20. Tham khảo 2006 Giải PT log x 2  2log 2 x 4  log 2 x 8

18. Tham khảo 2007. Giải BPT: 2

21. ĐH-B-2006 Giải BPT log 5  4x  144   4log 5 2  1  log 5  2x 2  1

22. Tham khảo 2006 log

2

x  1  log 1 (3  x)  log8 ( x  1)3  0
2

23. *Tham khảo 2006 9 x

2  x 1

 10.3x

2  x2

1  0

1



e x  e y  ln(1  x)  ln(1  y )

24. ĐH-D-2006 CM với mỗi a>0 hệ sau có nghiệm duy nhất 

y  x  a

2

2

25. ĐH-D-2006 Giải PT 2 x  x  4.2 x  x  22 x  4  0
26. Tham khảo 2006 Giải PT log 3 3x  1 log 3 3x 1  3  6









ln(1  x)  ln(1  y )  x  y
27. ***Tham khảo 2006 Giải HPT 
2
2
 x  12 xy  20 y  0.
1
28. Tham khảo 2006 Giải 2  log 2 x  1 log 4 x  log 2  0
4

 x  1  2  y  1

29. *ĐH-B-2005 Giải hệ 

2
3
3 log 9 (9 x )  log 3 y  3.
x

x

x

12
15
20
30. ***ĐH-D-2005 CMR          3x  4 x  5 x
 ...
1
PT-BPT MŨ LÔGARIT TRONG ĐỀ THI ĐẠI HC T NĂM 2002-2011
***
1. ĐH-D-2011 Gii phương trình
2
21
2
log 8 log 1 1 2 0( )
x
xx xR 
2. ĐH-B-2010. Gii h phương trình

2
2
log (3 1)
,
423
xx
yx
x
yR
y


3. ĐH-D-2010 Gii phương trình
33
22 2 44
4242
xx x xx x x
x
R
 

4. ĐH-D-2010 Gii h phương trình
2
2
2
420
(, )
2log ( 2) log 0
xxy
x
yR
xy


5. ĐH-A-2009. Gii h phương trình:
22
22
22
log ( ) 1 log ( )
381
xyxy
x
yxy



6.
*CĐ-2009
. Cho 0<a<b<1. Chng minh BĐT:
22
ln ln ln lnabba a b
7.
ĐH-A-2008.
Gii phương trình:
22
21 1
log (2 1) log (2 1) 4
xx
xx x


8.
ĐH-B- 08
Gii bt phương trình:
2
0,7 6
log log 0
4
xx
x



9.
ĐH-B-08
Gii bt phương trình:
2
1
2
32
0
xx
x

log
10.
ĐH-A-07
Gii bt phương trình:
31
3
2log (4 3) log (2 3) 2xx 
11. *ĐH-B-07 Gii phương trình:

21 21 22 0
xx

12.
*ĐH-D-07
Gii phương trình:
22
1
log (4 15.2 27) log 0
4.2 3
xx
x

13.
*Tham kho 2007
. Gii BPT:

2
42
log 8 log log 2 0
x
xx
14.
*Tham kho 2007
. Gii PT:
42
21
11
log ( 1) log 2
log 4 2
x
xx

.
15.
Tham kho 2007
. Gii PT:
2
3
3
log ( 1) log (2 1) 2xx 
16.
*Tham kho 2007
. Gii PT:
39
3
4
(2 log )log 3 1
1log
x
x
x

17.
Tham kho 2007
. Gii BPT:

2
1
1log
2
1
132log
2
2
2
2
1
xxx
18.
Tham kho 2007
. Gii BPT:
3x 1 2x x
2 7.2 7.2 2 0

19.
*ĐH-A-2006
Gii phương trình3.8 4.12 18 2.27 0
xxxx

20.
Tham kho 2006
Gii PT
2
2
log 2 2log 4 log 8
xx
x

21.
ĐH-B-2006
Gii BPT

xx2
555
log 4 144 4log 2 1 log 2 1

22.
Tham kho 2006
3
18
2
2
log 1 log (3 ) log ( 1) 0xxx
23.
*Tham kho 2006
12
22
9 10.3 1 0
xx xx 

www.daykemquynhon.ucoz.com
ham so mu va logarit trong de thi dai hoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ham so mu va logarit trong de thi dai hoc - Người đăng: Bees Eagles
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ham so mu va logarit trong de thi dai hoc 9 10 925