Ktl-icon-tai-lieu

HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Môn: Giải tích cơ bản
GV: PGS.TS. Lê Hoàn Hóa
Đánh máy: NTV
Phiên bản: 2.0 đã chỉnh sửa ngày 19 tháng 10 năm 2004

HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC
1

Giới hạn liên tục

Định nghĩa 1.1 Cho I ⊂ R, điểm x0 ∈ R được gọi là điểm giới hạn (hay điểm tụ) của I nếu
với mọi δ > 0, I ∩ (x0 − δ, x0 + δ)\{x0 } = 0. Cho f : I → R và x0 là điểm giới hạn của I. Ta
nói:
lim f (x) = a ∈ R ⇐⇒ ∀ε, ∃δ > 0 : ∀x ∈ I, 0 < |x − x0 | < δ =⇒ |f (x) − a| < ε

x→x0

lim f (x) = +∞ (−∞) ⇐⇒ ∀A ∈ R, ∃δ > 0 : ∀x ∈ I, 0 < |x−x0 | < δ =⇒ f (x) > A (f (x) < A)

x→x0

Định nghĩa 1.2 Cho f : I → R và x0 ∈ I. Ta nói:
f liên tục tại x0 ⇐⇒ ∀ε > 0, ∃δ > 0 : ∀x ∈ I, |x − x0 | < δ =⇒ |f (x) − f (x0 )| < ε
Nếu x0 là điểm giới hạn của I thì:
f liên tục tại x0 ⇐⇒ lim f (x) = f (x0 )
x→x0

Nếu f liên tục tại mọi x ∈ I, ta nói f liên tục trên I.
f liên tục trên I ⇐⇒ ∀x ∈ I, ∀ε > 0, ∃δ > 0 : ∀x ∈ I, |x − x | < δ =⇒ |f (x) − f (x )| <
Ta nói:
f liên tục đều trên I ⇐⇒ ∀ε > 0, ∃δ > 0 : ∀x, x ∈ I, |x − x | < δ =⇒ |f (x) − f (x )| <
Hàm số liên tục trên một đoạn:
Cho f : [a, b] → R liên tục. Khi đó:
i) f liên tục đều trên [a, b].
ii) f đạt cực đại, cực tiểu trên [a, b].
Đặt m = min{f (x), x ∈ [a, b]}, M = max{f (x), x ∈ [a, b]}. Khi đó f ([a, b]) = [m, M ] (nghĩa là
f đạt mọi giá trị trung gian giữa m, M).

1

2

Sự khả vi
f (x0 + t) − f (x0 )
t→0
t

Định nghĩa 2.1 Cho f : I → R và x0 ∈ I. Ta nói f khả vi tại x0 nếu lim
tồn tại hữu hạn. Khi đó đặt

f (x0 + t) − f (x0 )
gọi là đạo hàm của f tại x0
t→0
t

f (x0 ) = lim

Nếu f khả vi tại mọi x ∈ I, ta nói f khả vi trên I.
Định lí 2.1 (Cauchy) Cho f, g : [a, b] → R liên tục trên [a, b], khả vi trên (a, b). Giả sử
f (x) = 0 trên (a, b). Khi đó, tồn tại c ∈ (a, b) sao cho:
f (c)[g(b) − g(a)] = g (c)[f (b) − f (a)]
Trường hợp g(x) = x, ta có công thức Lagrange
f (b) − f (a) = f (c)(b − a)
Quy tắc Lôpitan: Cho x0 ∈ R hoặc x0 = ±∞, f, g khả vi trong lân cận của x0 . Giả sử g và
g khác không và lim f (x) = lim g(x) = 0 hoặc lim f (x) = lim g(x) = +∞ hoặc −∞.
x→x0

Khi đó: Nếu lim

x→x0

x→x0

x→x0

x→x0

f (x)
f (x)
= A thì lim
= A (A có thể là hữu hạn hoặc vô hạn).
x→x
g (x)
0 g(x)

Công thức đạo hàm dưới dấu tích phân:
Cho f liên tục, u, v khả vi. Đặt
v(x)

F (x) =

f (t) dt
u(x)

Khi đó: F khả vi và F (x) = v (x)f (v(x)) − u (x)f (u(x)).

3

Vô cùng bé - Vô cùng lớn
Hàm f được gọi là lượng vô cùng bé khi x → x0 nếu lim f (x) = 0.
x→x0

Cho f, g là hai lượng vô cùng bé khi x → x0 . Giả sử lim

x→x0

f (x)
=k
g(x)

- Nếu k = 1, ta nó...
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Môn: Giải tích bản
GV: PGS.TS. Hoàn Hóa
Đánh y: NTV
Phiên bản: 2.0 đã chỉnh sửa ngày 19 tháng 10 năm 2004
HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC
1 Giới hạn liên tục
Định nghĩa 1.1 Cho I R, điểm x
0
R được gọi điểm giới hạn (hay điểm tụ) của I nếu
với mọi δ > 0, I (x
0
δ, x
0
+ δ)\{x
0
} = 0. Cho f : I R x
0
điểm giới hạn của I. Ta
nói:
lim
xx
0
f(x) = a R ε, δ > 0 : x I, 0 < |x x
0
| < δ = |f(x) a| < ε
lim
xx
0
f(x) = + (−∞) A R, δ > 0 : x I, 0 < |xx
0
| < δ = f(x) > A (f (x) < A)
Định nghĩa 1.2 Cho f : I R x
0
I. Ta nói:
f liên tục tại x
0
ε > 0, δ > 0 : x I, |x x
0
| < δ = |f(x) f(x
0
)| < ε
Nếu x
0
điểm giới hạn của I thì:
f liên tục tại x
0
lim
xx
0
f(x) = f(x
0
)
Nếu f liên tục tại mọi x I, ta nói f liên tục trên I.
f liên tục trên I x I, ε > 0, δ > 0 : x
I, |x x
| < δ = |f(x) f(x
)| <
Ta nói:
f liên tục đều trên I ε > 0, δ > 0 : x, x
I, |x x
| < δ = |f(x) f(x
)| <
Hàm số liên tục trên một đoạn:
Cho f : [a, b] R liên tục. Khi đó:
i) f liên tục đều trên [a, b].
ii) f đạt cực đại, cực tiểu trên [a, b].
Đặt m = min{f(x), x [a, b]}, M = max{f(x), x [a, b]}. Khi đó f ([a, b]) = [m, M] (nghĩa
f đạt mọi giá trị trung gian giữa m, M).
1
HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC 9 10 615