Ktl-icon-tai-lieu

hàm số

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu I (2 điểm)
A.Hàm hữu tỷ:

2x  1
.
x2
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng –5.
2x  1
Câu 2. Cho hàm số y 
có đồ thị là (C)
x2
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
2. Chứng minh đường thẳng d: y = – x + m luôn luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm
m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.
Câu 3:(2 điểm):
3x  4
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số: y 
. Tìm các điểm thuộc (C) cách đều 2 tiệm cận.
x2
2. Tìm các giá trị của m để phương trình sau có 2 nghiệm trên đoạn [0, 2π/3].
sin6x + cos6x = m (sin4x + cos4x)
Câu 4:
2x  4
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y =
x 1
2. Tìm trên (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(–3; 0) và N(–1; –1)
x
Câu 5:(2.0 điểm) Cho hàm số y 
(C)
x 1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)
2. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C), biết rằng khoảng cách từ tâm đối xứng của đồ thị (C)
đến tiếp tuyến là lớn nhất.
x2
Câu 6: (2,0 điểm) Cho hàm số y 
, có đồ thị là (C)
x2
1. Khảo sát và vẽ (C)
2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(–6; 5)
2x  3
Câu 7: (2 điểm): Cho hàm số y =
có đồ thị là (C)
x2
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
2. Tìm trên (C) những điểm M sao cho tiếp tuyến tại M của (C) cắt 2 tiệm cận của (C) tại A, B sao
cho AB ngắn nhất.
2x  1
Câu 8: (2 điểm): Cho hàm số y 
(C)
x 1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm m để đường thẳng d: y = x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho ΔOAB vuông tại
O.
2x  1
Câu 9: (2 điểm) Cho hàm số y 
có đồ thị (C).
x 1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
2. Với điểm M bất kỳ thuộc đồ thị (C) tiếp tuyến tại M cắt 2 tiệm cận tại A và B. Gọi I là giao hai
tiệm cận, tìm vị trí của M để chu vi tam giác IAB đạt giá trị nhỏ nhất.
2x  3
Câu 10: (2 điểm) Cho hàm số y 
(C)
x2
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Cho M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận tại A và B. Gọi I
là giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp ΔIAB có diện tích nhỏ
nhất.
x3
Câu 11: (2 điểm) Cho hàm số y =
x 1
1
Câu 1: Cho hàm số y 

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Cho điểm Mo(xo; yo) thuộc đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) tại M o cắt các tiệm cận của (C) tại các
điểm A và B. Chứng minh Mo là trung điểm của ...
LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu I (2 điểm)
A.Hàm hữu tỷ:
Câu 1: Cho hàm số
2x 1
y
x 2
.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng –5.
Câu 2. Cho hàm số
2x 1
y
x 2
có đồ thị là (C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
2. Chứng minh đường thẳng d: y = – x + m luôn luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm
m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.
Câu 3:(2 điểm):
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số:
3x 4
y
x 2
. Tìm các điểm thuộc (C) cách đều 2 tiệm cận.
2. Tìm các giá trị của m để phương trình sau có 2 nghiệm trên đoạn [0, 2π/3].
sin
6
x + cos
6
x = m (sin
4
x + cos
4
x)
Câu 4:
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y =
2x 4
x 1
2. Tìm trên (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(–3; 0) và N(–1; –1)
Câu 5:(2.0 điểm) Cho hàm số
x
y
x 1
(C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)
2. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C), biết rằng khoảng cách từ tâm đối xứng của đồ thị (C)
đến tiếp tuyến là lớn nhất.
Câu 6: (2,0 điểm) Cho hàm số
x 2
y
x 2
, có đồ thị là (C)
1. Khảo sát và vẽ (C)
2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(–6; 5)
Câu 7: (2 điểm): Cho hàm số y =
2x 3
x 2
có đồ thị là (C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
2. Tìm trên (C) những điểm M sao cho tiếp tuyến tại M của (C) cắt 2 tiệm cận của (C) tại A, B sao
cho AB ngắn nhất.
Câu 8: (2 điểm): Cho hàm số
2x 1
y
x 1
(C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm m để đường thẳng d: y = x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho ΔOAB vuông tại
O.
Câu 9: (2 điểm) Cho hàm số
2x 1
y
x 1
có đồ thị (C).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
2. Với điểm M bất kỳ thuộc đồ thị (C) tiếp tuyến tại M cắt 2 tiệm cận tại A và B. Gọi I là giao hai
tiệm cận, tìm vị trí của M để chu vi tam giác IAB đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 10: (2 điểm) Cho hàm số
2x 3
y
x 2
(C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Cho M điểm bất trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận tại A B. Gọi I
giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp ΔIAB diện tích nhỏ
nhất.
Câu 11: (2 điểm) Cho hàm số y =
x 3
x 1
1
hàm số - Trang 2
hàm số - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hàm số 9 10 835