Ktl-icon-tai-lieu

hàng điểm điều hòa cực và đối cực

Được đăng lên bởi hieuohja-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2877 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Ứng dụng các khái niệm "hàng điểm
điều hòa", "cực và đối cực" để giải
một số bài toán hình học phẳng
Đào Huy Cường∗
Ngày 25 tháng 4 năm 2012

Lời nói đầu
Hình học phẳng là một chủ đề hấp dẫn trong các kì thi học sinh giỏi. Một
bài toán hình học phẳng luôn có thể được giải bằng nhiều cách khác nhau.
Áp dụng các khái niệm "hàng điểm điều hòa", "cực và đối cực" vào một số
bài toán sẽ cho ra lời giải ngắn gọn và đẹp mắt. Bài viết này bao gồm bốn
mục : mục thứ nhất giới thiệu khái niệm hàng điểm điều hòa, mục thứ hai
giới thiệu khái niệm cực và đối cực, mục thứ ba trình bày các ví dụ minh
họa, và mục cuối cùng là một số bài tập rèn luyện. Bài viết hướng đến các
đối tượng học sinh chuyên toán và các học sinh khá giỏi muốn tìm hiểu sâu
về hình học phẳng. Bài viết mới chỉ dừng lại ở việc khai thác các hàng điểm
điều hòa đơn giản và các hàng điểm điều hòa xuất hiện từ quan hệ giữa cực
và đối cực đối với một đường tròn nào đó để giải các bài toán. Bài viết chưa
đề cập đến các bài toán được giải bằng các hàng điểm điều hòa xuất hiện từ
các "tứ giác điều hòa".

1

Hàng điểm điều hòa. Chùm điều hòa

Khi bốn điểm phân biệt A, B, C, D thẳng hàng thì ta gọi tắt là hàng điểm
A, B, C, D.
∗

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu - TP.HCM

1

Định nghĩa 1. Ta nói rằng hàng điểm A, B, C, D theo thứ tự đó có tỉ số kép
là k, kí hiệu (ABCD) = k, nếu
DA CA
:
= k.
DB CB
Định nghĩa 2. Ta nói rằng hàng điểm A, B, C, D theo thứ tự đó là một hàng
điểm điều hòa nếu (ABCD) = −1.
Từ hai định nghĩa trên, ta dễ dàng có mệnh đề sau :
Mệnh đề 1. Nếu (ABCD) = −1 thì
(ABDC) = (BACD) = (CDAB) = (BADC) = (DCBA) = −1
Ta hãy định hướng đường thẳng ABCD, chọn trên đó một điểm O làm
gốc tọa độ và một vec-tơ đơn vị. Giả sử OA = a, OB = b, OC = c, OD = d.
Ta có mệnh đề sau :
Mệnh đề 2. (ABCD) = −1 khi và chỉ khi 2(ab + cd) = (a + b)(c + d).
Chứng minh.
(ABCD) = −1 ⇔
⇔

CA
DA
=−
CB
DB

a−d
a−c
=−
⇔ 2 (ab + cd) = (a + b) (c + d)
b−c
b−d

Từ mệnh đề trên, bằng cách chọn gốc tọa độ O trùng với trung điểm của
đoạn thẳng AB, ta có mệnh đề sau đây thường được dùng để chứng minh
hàng điểm điều hòa :
Mệnh đề 3. Gọi M là trung điểm AB. Khi đó
(ABCD) = −1 ⇔ M A2 = M B 2 = M C.M D.
Chứng minh. Chọn gốc tọa độ O trùng với điểm M . Khi đó a + b = 0 và
(ABCD) = −1 ⇔ 2 −a2 + cd = 0 ⇔ a2 = cd ⇔ M A2 = M C.M D

Định nghĩa 3. Cho (ABCD) = −1 và điểm I không thuộc đường thẳng
ABCD. Ta nói rằng bốn đường thẳng IA, IB, IC, ID theo thứ tự đó là một
chùm điều hòa.
2

Mệnh đề 4. Cho hàng điểm A, B, C, D và điểm I không thuộc đường thẳn...
Ứng dụng các khái niệm "hàng điểm
điều hòa", "cực và đối cực" để giải
một số bài toán hình học phẳng
Đào Huy Cường
Ngày 25 tháng 4 năm 2012
Lời nói đầu
Hình học phẳng một ch đề hấp dẫn trong các thi học sinh giỏi. Một
bài toán hình học phẳng luôn thể được giải bằng nhiều cách khác nhau.
Áp dụng các khái niệm "hàng điểm điều hòa", "cực và đối cực" vào một số
bài toán sẽ cho ra lời giải ngắn gọn và đẹp mắt. Bài viết y bao gồm bốn
mục : mục thứ nhất giới thiệu khái niệm hàng điểm điều hòa, mục thứ hai
giới thiệu khái niệm cực và đối cực, mục thứ ba trình y các dụ minh
họa, và mục cuối cùng một số bài tập rèn luyện. Bài viết hướng đến các
đối tượng học sinh chuyên toán và các học sinh khá giỏi muốn tìm hiểu sâu
v hình học phẳng. Bài viết mới chỉ dừng lại việc khai thác các hàng điểm
điều hòa đơn giản và các hàng điểm điều hòa xuất hiện từ quan hệ giữa cực
và đối cực đối với một đường tròn nào đó để giải các bài toán. Bài viết chưa
đề cập đến các bài toán được giải bằng các hàng điểm điều hòa xuất hiện từ
các "tứ giác điều hòa".
1 Hàng điểm điều hòa. Chùm điều hòa
Khi bốn điểm phân biệt A, B, C, D thẳng hàng thì ta gọi tắt hàng điểm
A, B, C, D.
Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu - TP.HCM
1
hàng điểm điều hòa cực và đối cực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàng điểm điều hòa cực và đối cực - Người đăng: hieuohja-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
hàng điểm điều hòa cực và đối cực 9 10 647