Ktl-icon-tai-lieu

Hành chính so sánh

Được đăng lên bởi gialinh-huatran
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1703 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN
1 Vương quốc Anh:
Vương quốc Anh là quốc gia quân chủ lập hiến ở Châu Âu với dân số là
59,6 triệu người và diện tích là 241.752 km2. Nữ hoàng Anh là người đứng đầu
nhà nước về mặt danh nghĩa. Nghị viện gồm hai viện là Thượng viện gồm các
nghị viên thừa kế theo dòng tộc, Hạ viện gồm 659 nghị viên. Thủ tướng là
người đứng đầu chính phủ và có quyền bổ nhiệm nội các gồm các thành viên từ
Thượng viện hoặc Hạ viện1. Hiện tại ở trung ương có 12 bộ chủ yếu chịu trách
nhiệm về các vấn đề mang tính chính sách.
Vương quốc Anh là tập hợp của bốn nước: Anh, Xcốt-len, Bắc Ai-len và
xứ Uên. Tại Xcốt-len, Bắc Ai-len và xứ Uên, hệ thống chính quyền địa phương
là một cấp, nghĩa là một cơ quan chính quyền chịu trách nhiệm cung cấp mọi
dịch vụ trên địa bàn. Tại Anh, hệ thống chính quyền địa phương có thể một cấp
hoặc hai cấp. ở các thành phố lớn thì chính quyền địa phương theo một cấp,
còn tại nông thôn thì chính quyền địa phương theo hai cấp là cấp hạt (county –
tương đương tỉnh), và cấp quận. Tuy nhiên, có sự phân công rất rõ ràng về lại
hình dịch vụ mỗi cấp cung ứng. Hội đồng hạt thì chịu trách nhiệm về những
dịch vụ có phạm vi rộng và có tính chiến lược như giao thông, tài nguyên,
đường xá, xử lý rác thải v.v. Hội đồng quận thì chủ yếu chịu trách nhiệm về các
dịch vụ trực tiếp trên địa bàn như môi trường, nhà ở, và th gom rác. Riềng một
số công trình phúc lợi như viện bảo tàng, phòng trưng bày và công viên thì cả
hai cấp hội đồng cùng chia sẻ trách nhiệm. Ngoài ra, dù không thành một cấp,
song ở một số địa phận có hội đồng xã (parish).
Hiện nay công vụ nước Anh bao gồm khoảng 370 nghìn công chức (con
số này là kết quả của những nỗ lực cải cách công vụ trong thập kỷ 1980 thời bà
Thatcher làm Thủ tướng, đã tinh giản từ hơn 700 nghìn công chức trước đó),
làm việc tại các Bộ ở trung ương, những người làm việc tại các cấp chính
quyền địa phương không được xem là công chức. Jim Cordell đã khái quát các
đặc điểm chính của nền công vụ Vương quốc Anh hiện nay là: (a) Tính thường
nhiệm với đại đa số các công chức làm việc theo chế độ chức nghiệp; (b) Tính
trung lập và vô nhân xưng1 đối với đảng phái chính trị để có thể phục vụ cho
bất kỳ đảng cầm quyền nào; và (c) cơ cấu theo hệ thứ bậc với chức vụ Thư ký
thường trực là người đứng đầu công vụ tại mỗi Bộ. Có nhiều cấp và hạng khác
nhau trong công vụ, song có thể chia thành ba nhóm chính là: Các nhóm phục
vụ làm việc tại các bộ khác nhau, mỗi nhóm có thang bảng lương riêng và yêu
cầu riêng về trình độ chuyên môn...
ƯỚC PHÁT TRIỂN
Vương quốc Anh
 !"
#$%&'()*!)'+,-.#,/0,12*3435
 607'!89):0);<):0=
9>'?/'@2!A'B%CD):0&#$9>;' 
*3435+EF6GH)0B=:0='>'?
;<)27CD)
C)'D'(E,GBF9'(=
)06=I360'++"=
'<G %J'K@%LMK@
N4O>;DJ'K@%LMK@N4O>%)'+F639
0B'I%80B'+F69'(=)0I0P
!9Q'(>39G;D%)'+F639E'R0B'I
27I=' 'S+F639'@20B'I%
A'DT'T'S+F639'@2IID'U2'FV
'3'WX%I;F>%E"YT(I'(Z(6D
S!9Q0[I4CB3:D''S9'(=)061
!9QED0(BE'+<2'T%'F>%
3*N=%N\](='^CB3:'SF9'(=)06=
!9Q'(Y''(>39G0T'(*%%'20(=_60B'
"T'(S`<)G^2'%A'(GFT>'S^
IB3:a"b'(=)02(%!a/T'0B'I%
"20B'"39EB3:NcU("X
C)FTQ G2:0/2^d.eST4U2
"F/'^1[Y^=TQ'(2'/f$ge'*G
;'@(0;' %3c'^'?.eeST4'( 3EX%
0)'D=LB'(%1*0)'D=I+
F639/T3<N@0T4h02(!@3c/=='=
373R0+6TQ)FUX;+'*
)0 3D3"=T40)'@23B4)iUGX;+
'(TN
33^=+'(93RE'RQQ2
GI'/j3^50F62iUXI'@2)'4G 4Q;/]
'*'(Y*3435TQ'D0[LBE6ID/=
'(2TQ%"2E'R'GE0+Các nhóm phục
vụ0)'D=GB/=%0[E0E'G^(>F>
5(>6'(S3BF>0T/20'(2TQi Các nhóm
chuyên gia, kỹ thuậtiCác ngạch riêng của mỗi Bộ''('%^
%=0Q>NI'^
,
;?3E3F%)'TQT4
'*NF>3<^=%2')0"2"Y=''(R
1
Theo www.clgf. org.uk
1
Impersonality: ng i công ch c l m vi c không v l i, nhân danh công quy n ch không nhân danh mình ườ à
v i t cách l m t con ng i c th (các TG). ư à ườ
2
Jim Cordell, S d, tr. 192-192.đ
1
Hành chính so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành chính so sánh - Người đăng: gialinh-huatran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Hành chính so sánh 9 10 266