Ktl-icon-tai-lieu

Hành Vi Khách Hàng

Được đăng lên bởi livelikecloud-gmail-com
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 2923 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Biên soạn: ThS. TẠ THỊ HỒNG HẠNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2009

0

MỤC LỤC
Bài 1:

TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG VÀ
CHIẾN LƯỢC MARKETING ........................................... 10

I.

Hành vi khách hàng là gì? .............................................................. 11

II.

Tại sao phải nghiên cứu hành vi khách hàng? ............................... 14

III. Phân biệt và xác định vai trò của khách hàng ................................. 15
IV. Nghiên cứu hành vi khách hàng ..................................................... 17
V. Hành vi khách hàng và chiến lược Marketing ............................... 20
Tóm tắt bài 1 .......................................................................................... 23
Bài tập .................................................................................................... 25

Bài 2:

HÀNH VI KHÁCH HÀNG TRƯỚC KHI MUA SẮM
– NHẬN BIẾT NHU CẦU VÀ TÌM KIẾM THÔNG
TIN ........................................................................................ 26

I.

Nhận biết nhu cầu ........................................................................... 28

II.

Tìm kiếm thông tin ......................................................................... 36

Tóm tắt bài 2 .......................................................................................... 47
Bài tập .................................................................................................... 48

Bài 3:

HÀNH VI KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM – ĐÁNH
1

GIÁ VÀ LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP .......................... 49
I.

Các tiêu chuẩn đánh giá ............................................................... 50

II.

Các quy tắc quyết định ................................................................. 59

Tóm tắt bài 3 .......................................................................................... 63
Bài tập .................................................................................................... 64

Bài 4:

NHỮNG TÁC ĐỘNG TÌNH HUỐNG – LỰA CHỌN
CỬA HÀNG VÀ MUA SẮM .............................................. 65

I.

Những tác động tình huống ......................................................... 67

II.

Lựa chọn cửa hàng và mua sắm ................................................... 76

Tóm tắt bài 4 .......................................................................................... 82
Bà...
0
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC M THÀNH PH H CHÍ MINH
TÀI LIU HƯỚNG DN HC TP
HÀNH VI KHÁCH HÀNG
Biên son: ThS. T TH HNG HNH
THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009
Hành Vi Khách Hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành Vi Khách Hàng - Người đăng: livelikecloud-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
Hành Vi Khách Hàng 9 10 367