Ktl-icon-tai-lieu

Hấp Thụ

Được đăng lên bởi Trần Nhật Tân
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2456 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HẤP THỤ
I.Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị
II.Vận tốc trong quá trình hấp thụ
III.Tính toán trong các thiết bị

CÁC THIẾT BỊ HẤP THỤ

THIẾT BỊ HẤP THỤ LOẠI BỀ MẶT

THIẾT BỊ HẤP THỤ LOẠI MÀNG.

THIẾT BỊ LOẠI PHUN

THIẾT BỊ LOẠI PHUN THẲNG ĐỨNG
VÀ NẰM NGANG

THIẾT BỊ LOẠI CÁNH KHUẤY

THIẾT BỊ HẤP THỤ LOẠI ĐĨA

THÁP ĐỆM

THÁP ĐĨA CHÓP

THÁP ĐĨA LỖ

THÁP ĐĨA CHỮ S

tháp đĩa không có ống chảy chuyền

Tính vận tốc trong thiết bị hấp thụ
Từ phương trình lưu lượng ta có:

D

V
0.785

Tuy nhiên phương pháp tính vận tốc được xét đến đối với từng loại
thiết bị trong các trường hợp cụ thể.
* Thiết bị loại màng
Vận tốc lỏng trong thiết bị loại màng (m/s)

Ux
x 
 x
Ux 

Gx
3600 L

Trường hợp chất lỏng chảy thành màng dọc
Thì vận tốc lỏng trog thiết bị màng còn được tính theo trở lực
 x2 l
H 
d td 2 g

H d td 2 g
l 
Nếu chất lỏng chảy thành màng dọc

x 

x 

Ux

 x

H
1
l
2d td g



Đặt giá trị của vào phương trình trên ta có:

 2  x g
x 
3
Vận tốc của khí chảy qua thiết bị

4Vk
x 
 (d  2 ) 2



96
Re x



96 
 x d td  x

Tháp đệm
Vận tốc làm việc trong tháp được tính theo công thức chung

D

Vx
0.78

 (0.75  0.9)dp
Vận tốc đảo pha được tính theo công thức

y 1.2e  4 x
2
dp

   x   x 
 
y
3
g Ftd  x   n 
 Gx 

x 
G 
 y

1/ 4

 y 
 
 x 

0.16

1/ 8

Tháp đĩa có ống chảy chuyền
Tháp đĩa chóp để xác định vận tốc khí đi trong tháp có thể dùng công thức.
Vận tốc giới hạn dưới:

Fr
1 
Fd

g  x
hr
  y

Vận tốc giới hạn trên

2 

3 .4
d c0.67

H  x
y

H =H - H
0 (0.8  0.9)2
D

C

Nếu tính theo trở lực thì vận tốc làm việc thích hợp của khí được tính theo công thức :

02  y
pk 
2

Tháp đĩa lỗ(đĩa lưới)
Vận tốc làm việc của khí được xác định theo công thức

 8.5 10  5 C

x   y
y

C 1.2C1  4(Vx  35)

 Đĩa Supap
Vận tốc làm việc của khí trong tháp được tính theo công thức

y 10 e  4 x
 2  y
 y 
 
y
g d td Ftd  x   x 

 Gx 

x 
G 
 y

0.25

0.16

1/ 8

 y 
 
 x 

Tháp đĩa sóng chữ S

x   y
 8.5 10 C
y
5

C C1  4(Vx  35)

C kC1  C2 (Vx  35)

0.33
1.2
g



h
2
x
b
Tháp đĩa không có ống chảy chuyến p 
,
N
/
m
tt
 0.4 Ftd0.1

Tính toán thiết bị
Loại màng
Đường kính tháp

Vk
0.785 
Trở lực trong thiết bị được tính theo công thức
  x2
H 
 l
d td 2 g
D

4 f 4 L
d td 

4
L
L

Chiều cao thiết bị được tính theo công thức

  x2
H 
 l
d td 2 g...
I.Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các thiết b
II.Vận tốc trong quá trình hấp thụ
III.Tính toán trong các thiết bị
HẤP THỤ
Hấp Thụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hấp Thụ - Người đăng: Trần Nhật Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hấp Thụ 9 10 843