Ktl-icon-tai-lieu

Hệ phương trình

Được đăng lên bởi sauto-96
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Website :  - Facebook: 

CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH





 xy 2 x 2  1  1  3 y 2  9  3 y

Bài 1: 
 3 x  1 x 2 y  xy  5  4 x 3  3x 2 y  7 x  0



2
2
2
2 3
x  x  y   x  2  x  y 
Bài 2: 
76 x 2  20 y 2  2  3 4 x 8 x  1


 x  y  1  1  4  x  y 2  3  x  y 

Bài 3: 
 5 x 2  1  3 2 y  x  4
 1 2x x  y
 2
 
Bài 4:  3 x 3 y 2 x  y
2 x 1  y  2  y

 





2x 1


3x
 2x  y
 x  2  1 
y

Bài 5: 
 y 2 1  3x  2 x 2  y 2  4 x

y

 1 x 3x  3 y
  
Bài 6:  2 x y 4 x 2  2 y

4 x  y  2 x  6  2 y
2

 y  2x  1 1 x  2 1 y
Bài 7: 
2

 y  x  y  1   y  2  1  x  1

x
 2
 x  x  1   y  1  x  1 y  1
Bài 8: 
4 x y  1  8 x   4 x 2  4 x  3 x  1


 3x  1  4  2 x  1  y  1  3 y
Bài 9: 

 x  y  2 x  y   4  6 x  3 y  0

 y 3  x3  3 y  2  3x 2  6 x  2
Bài 10: 
2
 1  x  1  2  y  y
 x 3  3x 2  9 x  22  y 3  3 y 2  9 y

Bài 11:  2
1
2
x  y  x  y 

2

Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com

Website :  - Facebook: 

 4 x 2  1 x   y  3 5  2 y  0
Bài 12: 
4 x 2  y 2  2 3  4 x  7
 x  x 2  1   y  4  3  y  0
Bài 13: 
4 x 2  y 2  2 3  4 x  7













 x2  1  x
y2 1  y  1

Bài 14: 
 x 6 x  2 xy  1  4 xy  6 x  1
 x2  1  x
y2 1  y  1

Bài 15: 
2 x 2  11y  21  3 3 4 y  4  0
 x3  4 y 2  1  2  x 2  1 x  6

Bài 16: 
2
2
2
x y 2  2 4 y 1  x  x 1






2
2

 x  2  3  y  y  x  4x  6 y  5
Bài 17: 

 2x  3  4 y 1  6

 x3  9 x 2  26 x  18  y 3  6 y 2  11y
Bài 18: 
2
 x  5  x  4 y  7  2 x  1  4 y  4  0
5
 2
2
 13
2
8  x  y   4 xy 
x  y


Bài 19: 
2 x  1  1

x y
2
2
3

5 x y  4 y x  3 y  2  x  y   0
Bài 20: 
2
2
2

 xy  x  y   2   x  y 

 xy  y 2  x  3 y  0

Bài 21:  3
2
2
2

2 x  x y  x  y  2 xy  y  0





4 x 2  x 2  1  1  x 2  y 3  3 y  2 

Bài 22: 
 1  x2 
2
 x 2   y  1  2 1 

y 


4
4

 x  1  x 1  y  2  y
Bài 23: 
2
2

 x  2 x  y  1  y  6 y  1  0

Mai Xuaân Vieät – Tel : 0938 680 277 – Email: xuanviet15@gmail.com

Website :  - Facebook: 

2 x 3 y  2 y 2  4.2 x  4 y  22 x 3 y  4 y 1

Bài 2...
Website : www.LuyenThiThuKhoa.vn - Facebook: www.fb.com/LuyenThiThuKhoa.vn
Mai Xuaân Vieät Tel : 0938 680 277 Email: xuanviet15@gmail.com
CHUYÊN Đ H PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1:
2 2 2
2 3 2
1 1 3 9 3
3 1 5 4 3 7 0
xy x y y
x x y xy x x y x
Bài 2:
3
2 2 2 2
22
3
2
76 20 2 4 8 1
x x y x x y
x y x x
Bài 3:
2
2
3
1 1 4 3
5 1 2 4
x y x y x y
x y x
Bài 4:
2
12
3 3 2
2 1 2 2 1
xy
x
x y x y
x y y x

Bài 5:
2 2 2
3
2 1 2
3
1 2 4
x
x x y
y
x
y x y x
y
Bài 6:
2
33
1
2 4 2
4 2 6 2
xy
x
x y x y
x y x y

Bài 7:
2
2
2 1 1 2 1
1 2 1 1
y x x y
y x y y x
Bài 8:
2
2
1 1 1
1
4 1 8 4 4 3 1
x
x y x y
x
x y x x x x
Bài 9:
Bài 10:
3 3 2
2
3 2 3 6 2
1 1 2
y x y x x
x y y
Bài 11:
3 2 3 2
22
3 9 22 3 9
1
2
x x x y y y
x y x y
Hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ phương trình - Người đăng: sauto-96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hệ phương trình 9 10 852