Ktl-icon-tai-lieu

HỆ PHƯƠNG TRÌNH - TRẦN PHƯƠNG

Được đăng lên bởi huandtnt
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
H phương trình

H

I. H

x=

B C NH T 2

c1
c2

Dx
=
D
a1
a2

b1
b2
b1

PHƯƠNG TRÌNH

is

IS

a1 x + b1 y = c1


 a 2 x + b2 y = c 2


N:

=

a1
a2

Dy
c1b2 − b1 c 2
; y=
=
a1b2 − a 2 b1
D
a1

b2

a2

c1
c2
b1

=

a1c 2 − a 2 c1
( ( D ≠ 0)
a1b2 − a 2 b1

b2

( a + b ) x + ( a − b ) y = a

Bài m u: Gi i bi n lu n h phương trình: 
( 2a − b ) c + ( 2a + b ) y = b

D=

a +b a −b
a a −b
a+b a
= 6ab ; Dx =
= 2a 2 + b 2 ; D y =
= b 2 + 2ab − 2a 2
2a − b 2a + b
b 2a + b
2a − b b

2
2
2
2
• N u ab ≠ 0 thì D ≠ 0 nên h có nghi m x = 2a + b ; y = b + 2ab − 2a
6ab
6ab

• N u ab = 0 ; a 2 + b 2 > 0 thì h vô nghi m
• N u a = b = 0 thì h có vô s nghi m ( x, y ) ∀x, y ∈ »
Bài t p:
 3 1
 2 − 6 = −4
 x − y =1
 x −1 2 − y


; 
;

 5 − 4 =9
5
2
 x + y = 3  x −1 y − 2



II. H

B C NH T 3

N:

2a 2 x + 3 ( a − 1) y = 3

;

a ( x + y ) − 2 y = 2


(
)

6ax − a − 2 y = 3

( a − 1) x − ay = 2


a1 x + b1 y + c1 z = d 1


 a 2 x + b2 y + c 2 z = d 2

 a 3 x + b3 y + c 3 z = d 3


N u D ≠ 0 thì h có nghi m duy nh t x =

Dy
Dx
D
;y=
; z = z trong ó
D
D
D

a1
D = a2

b1
b2

c1
d1
c2 ; Dx = d 2

b1
b2

c1
a1
c2 ; D y = a2

d1
d2

c1
a1
c2 ; Dz = a2

b1
b2

d1
d2

a3

b3

c3

b3

c3

d3

c3

b3

d3

d3

a3

a3

199

Chương VI. Phương trình và b t phương trình

i s – Tr n Phương

 1 + 2 1+ y −
x −3

1
Bài m u: Gi i h phương trình:  3
 2( x − 3) − 3 1 + y

 5 − 3 1+ y −
x −3

1 2 −3

0

2 −3

1

3
=0
2z − 1
1
+
=−5
3
2 2z − 1
1
= −12
2z − 1

0 −3

1 2

0

D = 3 − 1 1 = 55 ; Dx = − 5 − 1 1 = − 55 ; Dy = 3 − 5 1 = 110 ; Dz = 3 − 1 − 5 = 55
2 3 2 3
3 3 2
3
2 3 2
3
2 3 3 3
5 −3 −1
−12 −3 −1
5 −12 −1
5 −3 −12

V y h có nghi m

1 = −1; 1 + y = 2 ;
1
=1 ⇔ x = 2 ; y = 3; z =1
x−3
2z − 1

Bài t p:

 2 x − 2 y − z = −1  x − y + z = 1




y + z = 1 ;  2x + y + z = 2 ;



 − x + y + z = −1  3 x + y + 2 z = 0



III. H

 2x − y − z = 4
3 x + 2 y + z = 5




 3 x + 4 y − 2 z = 11 ;  2 x + 3 y + z = 1


 3 x − 2 y + 4 z = 11  2 x + y + 3 z = 11



CH A M T PHƯƠNG TRÌNH B C NH T:

 y = 1 ( c − ax )
ax + by = c

b


⇔

 f ( x, y ) = d
 f x, 1 ( c − ax ) = d


b


(

)

 x + y = −1

Bài m u: Gi i h phương trình: 
(1)
3
3
x − y = 3( x − y)

 x = y = −1
 x = y = −1

2

2
 x + y = −1


(1) ⇔ 
⇔   y = −1 − x
⇔  x = 1; y = −2

2
2

( x − y ) ( x + xy + y − 3) = 0
 2


 x = −2 ; y = 1

 x + x − 2 = 0

x + y = m
2 x + 7 y = m
x + y = 5
2 x − y = 7




Bài t p: 
;
;
;
2
2
2
2
4
4
 x ...
H phương trình đi s
199
H PHƯƠNG TRÌNH ĐI S
I. H BC NHT 2 N:
1 1 1
2 2 2
a x b y c
a x b y c
+ =
+ =
1 1
2 2
1 2 1 2
1 2 2 1
1 1
2 2
x
c b
c b
D
c b b c
x
D a b a b
a b
a b
= = =
;
1 1
2 2
1 2 2 1
1 2 2 1
1 1
2 2
y
a c
D
a c
a c a c
y
a b
a b
= = =
(
(
)
0
D
Bài mu:
Gii bin lun h phương trình:
( ) ( )
( ) ( )
2 2
a b x a b y a
a b c a b y b
+ + =
+ + =
2 2 2 2
6 ; 2 ; 2 2
2 2 2 2
x y
a b a b a a b a b a
D ab D a b D b ab a
a b a b b a b a b b
+ +
= = = = + = = +
+ +
Nếu
0
ab
thì
0
D
n h nghim
2 2 2 2
2 2 2
;
6 6
a b b ab a
x y
ab ab
+ +
= =
Nếu
2 2
0 ; 0
ab a b
= + >
thì h nghim
Nếu
0
a b
= =
thì h có vô s nghim
( , ) ,x y x y
»
Bài tp:
3
1
1
2
5
3
x y
x y
=
+ =
;
6
2
4
1 2
5
4
9
1 2
x y
x y
=
=
;
( )
( )
2
2 3 1 3
2 2
a x a y
a x y y
+ =
+ =
;
( )
( )
6 2 3
1 2
ax a y
a x ay
=
=
II. H BC NHT 3 N:
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
a x b y c z d
a x b y c z d
a x b y c z d
+ + =
+ + =
+ + =
Nếu
0
D
thì h có nghim duy nht
; ;
y
x
z
D
D
D
x y z
D D D
= = =
trong đó
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
; ; ;
x y z
a b c d b c a d c a b d
D a b c D d b c D a d c D a b d
a b c d b c a d c a b d
= = = =
HỆ PHƯƠNG TRÌNH - TRẦN PHƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ PHƯƠNG TRÌNH - TRẦN PHƯƠNG - Người đăng: huandtnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
HỆ PHƯƠNG TRÌNH - TRẦN PHƯƠNG 9 10 74