Ktl-icon-tai-lieu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu- Bài 2

Được đăng lên bởi ngoctuyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4905 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2:
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Tiết 2)
GVHD: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa
SVTH: Huỳnh Thị Ngọc Tuyền – K34103059

2.Hoạt động của một hệ quản trị CSDL (QTCSDL)

Hệ QTCSDL có những
thành phần chính nào?

Bộ xử lý truy vấn
Bộ xử lý dữ liệu

2.Hoạt động của một hệ quản trị CSDL (QTCSDL)

-Bộ

xử lý truy vấn có nhiệm vụ tiếp nhận các truy vấn

trực tiếp của người dùng và tổ chứccthực hiện các chương
Chức năng của cá
trình ứng dụng. Nếu thành phần? xử lý truy vấn thì các
không có bộ
chương trình ứng dụng không thể thực hiện được và các
truy vấn không thể liên hệ với dữ liệu trong CSDL.
- Bộ quản lý dữ liệu có nhiệm vụ quản lý dữ liệu hiện có.

2.Hoạt động của một hệ quản trị CSDL (QTCSDL)

Khi có yêu cầu của
người dùng, hệ
QTCSDL sẽ gửi yêu
Chứ đến thành
cầu đóc năng của
phầnQTCSDL là
hệ có nhiệm vụ
thực hiện và yêu cầu
gì?
hệ điều hành tìm một
số tệp chứa dữ liệu
cần thiết.

3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL


Người quản trị CSDL



Người lập trình ứng dụng



Người dùng

3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL


Người quản trị CSDL:

- Bảo trì hệ CSDL: thực hiện các công việc bảo vệ và
khôi phục hệ CSDL
- Nâng cấp hệ CSDL: bổ sung, sửa đổi để cải tiến chế
độ khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng
- Tổ chức hệ thống: phân quyền truy cập cho người
dùng, đảm bảo an ninh cho hệ CSDL
- Quản lý các tài nguyên của CSDL

3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL


Người lập trình ứng dụng:

Là những người có nhiệm vụ xây dựng các
chương trình ứng dụng hỗ trợ khai thác thông tin từ
CSDL. Mỗi chương trình sẽ có các câu lệnh yêu cầu
hệ QTCSDL thực hiện một số thao tác trên CSDL
đáp ứng nhu cầu cụ thể đặt ra.

3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL


Người dùng:

-Là những người có nhu cầu khai thác thông tin từ
CSDL.
- Tương tác với hệ thống thông qua việc sử dung
những chương trình ứng dụng đã được viết trước
- Người dùng được phân thành từng nhóm, mỗi nhóm
có một số quyền hạn nhất định để truy cập và khai
thác CSDL

4. Các bước xây dựng CSDL


Bước 1: Khảo sát

-Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lý
- Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên
hệ giữa chúng
- Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai
thác thông tin, đáp ứng các yêu cầu đặt ra
- Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể
khai thác, sử dụng

4. Các bước xây dựng CSDL


Bước 2: Thiết kế

-Thiết kế CSDL
- Lựa ch...
Bài 2:
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Tiết 2)
GVHD: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa
SVTH: Huỳnh Thị Ngọc Tuyền – K34103059
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu- Bài 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu- Bài 2 - Người đăng: ngoctuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu- Bài 2 9 10 287