Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống bài tập nâng cao chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

Được đăng lên bởi VânVân Và VânVân
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 3828 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Hệ thống bài tập nâng cao chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

MỤC LỤC:

SV: Nguyễn Thị Phúc Nhi

1

Hệ thống bài tập nâng cao chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

PHẦN 1. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
A.KIM LOẠI KIỀM
I.Tính chất hóa học:
Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa nhỏ, vì vậy kim loại kiềm có
tính khử rất mạnh. Tính khử tăng dần từ liti đến xesi
Trong hợp chất, các kim loại kiềm có số oxi hóa+1.
1. Tác dụng với phi kim:
a/ Với O2 2Na + O2(khô)→Na2O2 4Na+O2(kk)→2Na2O
b/ Với Cl2 2K + Cl2→2KCl
2. Tác dụng với axit 2Na+2HCl→2NaCl+H2;
2Na+H2SO4→Na2SO4+H2
3. Tác dụng với H2O 2K+2H2O→2KOH+H2
Na nóng chảy và chạy trên mặt nước, K bùn cháy, Rb&Cs phản ứng mãnh liệt.
Kim loại kiềm dể tác dụng với H2O nên người ta bảo quản trong dầu hỏa.
II. Điều chế:
- Khử ion của KLK thành KL tự do M++e→M bằng cách Đpnc muối halogenua
của KLK
2NaCl2→Na+Cl2

B. HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM.
I.

Natri hidroxit

- NaOH (xút ăn da) là chất rắn, không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh tỏa nhiều
nhiệt
- NaOH là chất điện li mạnh: NaOH→Na+ + OH- NaOH td được với axit, oxitaxxit, muối
*CO2+2NaOH→Na2CO3 + H2OCO2+2OH-→CO32-+H2O
Hoặc CO2+NaOH→NaHCO3
*HCl+NaOH→NaCl+H2O:
H+ + OH- →H2O
*CuSO4+2NaOH→Na2SO4+ Cu(OH)2: Cu2+ + 2OH-→Cu(OH)2
SV: Nguyễn Thị Phúc Nhi

2

Hệ thống bài tập nâng cao chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

- NaOH Làm xà phòng, phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, luyện nhôm, tinh chế dầu mỏ.

II.

Natri hiđrocacbonat

- Na2CO3 là chất rắn, màu trắng tan nhiều trong nước.Ở nhiệt độ thường
Na2CO3.10H2O, ở nhiệt độ cao kết tinh tạo Na 2CO3. Na2CO3 là muối của axit yếu
và có những tính chất chung của muối.
- Na2CO3 dùng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm.
III. Kali nitrat:
- KNO3 là những tinh thể không màu, bền trong kk, tan nhiều trong nước. Bị nhiệt
phân 2KNO3→2KNO2+O2;
- Ở nhiệt độ cao KNO3 là chất oxi hóa mạnh.
- Dùng làm phân bón, tạo thuốc nổ 2KNO3+3C+S→N2 +3CO2+K2S

C. KIM LOẠI KIỀM THỔ. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA
KIM LOẠI KIỀM THỔ
KIM LOẠI KIỀM THỔ

I. Tính chất hoá học:
Kim loại kiềm thổ có tính khử manh. Tính khử tăng dần từ Be đến Ba
M→M2+ +2e.
Trong các hợp chất, klk thổ có số oxh là +2.
1/Tác dụng với phi kim: VD: 2Mg + O2 →2MgO
2/ Tác dụng với axit:
a) Kim loại kiềm thổ khử được H+ trong các dung dịch axit HCl, H2SO4 thành khí
H2: M + 2H+ M2+ + H2
b) Kim loại kiềm thổ khử được N+5 trong HNO3 loãng xuống N-3; S+6 trong
H2SO4 đặc xuống S-2.
4Mg+10HNO3loãng→4Mg(NO3)2+NH4NO3+ 3H2O
4Mg+50H2SO4đ→4MgSO4+H2S+ 4H2O
3/ Tác dụng với H2O :
-Ca, Sr, Ba tác dụng...
Hệ thống bài tập nâng cao chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
MỤC LỤC:
SV: Nguy n Th Phúc Nhi 1
Hệ thống bài tập nâng cao chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống bài tập nâng cao chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm - Người đăng: VânVân Và VânVân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Hệ thống bài tập nâng cao chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 9 10 634