Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống bài tâp nitophotpho

Được đăng lên bởi Trương Cao Thuần
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4739 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tr­êng thpt Chu V¨n An – Gia NghÜa - §¨kN«ng
HỆ THỐNG CÁC DẠNG BÀI TẬP NITƠ – PHOTPHO

Huúnh Diªn Th­

CHỦ ĐỀ 1: KHÁI QUÁT NHÓM NITƠ ........................................1

4.4: NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT – HIỆU SUẤT..................... 10

CHỦ ĐỀ 2: NITƠ ............................................................................1

CHỦ ĐỀ 5: PHOTPHO ................................................................. 11

2.1: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT NITƠ ........................2

CHỦ ĐỀ 6: AXIT PHOTPHORIC - MUỐI PHOTPHAT............ 12

2.2: TÍNH LƯỢNG CHẤT KHI BIẾT HIỆU SUẤT.......................2

6.1: TÍNH CHẤT H3PO4; MUỐI PHOPHAT ..... Error! Bookmark

CHỦ ĐỀ 3: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI ..................................3

not defined.

3.1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC AMONIAC ......................................5

6.2: H3PO4 PHẢN ỨNG OH- ........................................................ 12

3.2: CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG Error! Bookmark not defined.

CHỦ ĐỀ 7: PHÂN BÓN HÓA HỌC ............................................ 13

3.3: NHIỆT PHÂN MUỐI AMONI.................................................5

CHỦ ĐỀ 8: LUYỆN TẬP ............................................................. 14

CHỦ ĐỀ 4: AXIT NITRIC – MUỐI NITRAT ................................6

8.1: NHẬN BIẾT........................................................................... 14

4.1: CÂN BẰNG PHẢN ỨNG ........................................................7

8.2: BÀI TẬP TỔNG HỢP............................................................ 14

4.2: KIM LOẠI PHẢN ỨNG AXIT ................................................9

8.3: ĐỀ THI ĐẠI HỌC LIÊN QUAN NITƠ - PHOTPHO ........... 15

4.3: HỢP CHẤT PHẢN ỨNG AXIT.............................................10

CHỦ ĐỀ 1: KHÁI QUÁT NHÓM NITƠ
Câu 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA là:
A. ns2np5
B. ns2np3
C. ns1np
D. ns2np5nd5
Câu 2. Trong nhóm N, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây không đúng:
A. Độ âm điện các nguyên tố giảm dần,
B. Bán kính của nguyên tử các nguyên tố tăng dần,
C. Năng lượng ion hoá của các nguyên tố giảm dần,
D. Nguyên tử các nguyên tố đều có cùng số lớp electron,
Câu 3. Trong nhóm N, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây không đúng:
A. Trong các axit, axit nitric là axit mạnh nhất,
B. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần,
C. Tính phi kim tăng dần đồng thời tính kim loại giảm dần,
D. Tính axit của các oxit giảm dần, đồng thời tính bazơ tăng dần,
Câu 4. Nguyên tố nào...
Trêng thpt Chu V¨n An – Gia NghÜa - §¨kN«ng Huúnh Diªn Th
Create by Ken0705 1
HỆ THỐNG CÁC DẠNG BÀI TẬP NITƠ – PHOTPHO
CHỦ ĐỀ 1: KHÁI QUÁT NHÓM NITƠ ........................................1
CHỦ ĐỀ 2: NITƠ ............................................................................1
2.1: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT NITƠ........................2
2.2: TÍNH LƯỢNG CHẤT KHI BIẾT HIỆU SUẤT.......................2
CHỦ ĐỀ 3: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI ..................................3
3.1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC AMONIAC ......................................5
3.2: CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG Error! Bookmark not defined.
3.3: NHIỆT PHÂN MUỐI AMONI.................................................5
CHỦ ĐỀ 4: AXIT NITRIC – MUỐI NITRAT ................................6
4.1: CÂN BẰNG PHẢN ỨNG ........................................................7
4.2: KIM LOẠI PHẢN ỨNG AXIT ................................................9
4.3: HỢP CHẤT PHẢN ỨNG AXIT.............................................10
4.4: NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT – HIỆU SUẤT..................... 10
CHỦ ĐỀ 5: PHOTPHO................................................................. 11
CHỦ ĐỀ 6: AXIT PHOTPHORIC - MUỐI PHOTPHAT............ 12
6.1: TÍNH CHẤT H
3
PO
4
; MUỐI PHOPHAT .....Error! Bookmark
not defined.
6.2: H
3
PO
4
PHẢN ỨNG OH
-
........................................................ 12
CHỦ ĐỀ 7: PHÂN BÓN HÓA HỌC ............................................ 13
CHỦ ĐỀ 8: LUYỆN TẬP ............................................................. 14
8.1: NHẬN BIẾT........................................................................... 14
8.2: BÀI TẬP TỔNG HỢP............................................................ 14
8.3: ĐỀ THI ĐẠI HỌC LIÊN QUAN NITƠ - PHOTPHO ........... 15
CHỦ ĐỀ 1: KHÁI QUÁT NHÓM NITƠ
Câu 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA là:
A. ns
2
np
5
B. ns
2
np
3
C. ns
1
np D. ns
2
np
5
nd
5
Câu 2. Trong nhóm N, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây không đúng:
A. Độ âm điện các nguyên tố giảm dần,
B. Bán kính của nguyên tử các nguyên tố tăng dần,
C. Năng lượng ion hoá của các nguyên tố giảm dần,
D. Nguyên tử các nguyên tố đều có cùng số lớp electron,
Câu 3. Trong nhóm N, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào sau đây không đúng:
A. Trong các axit, axit nitric là axit mạnh nhất,
B. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần,
C. Tính phi kim tăng dần đồng thời tính kim loại giảm dần,
D. Tính axit của các oxit giảm dần, đồng thời tính bazơ tăng dần,
Câu 4. Nguyên tố nào trong nhóm nitơ không có cộng hoá trị 5 trong các hợp chất ?
A. Photpho. B. Nitơ. C. Asen. D. Bitmut.
Câu 5. Chỉ ra nội dung đúng:
A. Tất cả các nguyên tố nhóm nitơ đều tạo được hiđrua.
B.
Các hiđrua của các nguyên tố nhóm nitơ có độ bền nhiệt tăng dần theo khối lượng phân tử.
C. Dung dịch các hiđrua của các nguyên tố nhóm nitơ có tính axit yếu.
D. Cả A, B và C.
Câu 6. Trong phản ứng nào sau đây NH
3
không thể hiện tính khử:
A. 4NH
3
+ 5O
2
4NO + 6H
2
O B. NH
3
+ HCl NH
4
Cl
C. 8NH
3
+ 3Cl
2
6NH
4
Cl + N
2
D. 2NH
3
+ 3CuO 3Cu + 3H
2
O + N
2
Câu 7. Từ phản ứng: 2NH
3
+ 3Cl
2
6 HCl + N
2
. Ta có kết luận:
A. NH
3
là cht kh B. NH
3
là cht oxi hoá C. Cl
2
va oxi hoá va kh D. Cl
2
là cht kh,
CHỦ ĐỀ 2: NITƠ
Câu 8. Nitơ có thể thể hiện bao nhiêu số oxi hoá trong các hợp chất?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 9. Chỉ ra nội dung sai :
A. Trong các hợp cht, các nguyên tố nm nitơ có s oxi hoá cao nht +5.
B. Trong các hp cht, ni thể có các s oxi h –3, +1, +2, +3, +4, +5.
C. Các nguyên tố nhóm nitơ thể hiện tính oxi hoá và tính khử.
D. Trong nhóm nitơ, khả năng oxi hoá của các nguyên tố tăng dần từ nitơ đến photpho.
Hệ thống bài tâp nitophotpho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống bài tâp nitophotpho - Người đăng: Trương Cao Thuần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hệ thống bài tâp nitophotpho 9 10 0