Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ NHÓM OXI

Được đăng lên bởi Phuong Do
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ
NHÓM OXI
BÀI TẬP VỀ TÍNH OXI HÓA – KHỬ CỦA SO2 VÀ H2S
Bài 1 : Trung hòa 200 ml dung dịch KOH 1,5 M thì thể tích dung dịch H2SO4 1 M
cần dùng là
A 0,5 lit

B 0,25 lit

C 0,3 lit

D số khác

Hướng dẫn giải
nH2SO4 = 1/2nKOH = 0,3 mol. VH2SO4 = 0,3 lit. Đáp án C
Bài 2 : Cho V lít khí SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch brom dư. Thêm dung
dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp trên thì thu được 2,33g kết tủa. V nhận giá trị nào
trong số các phương án sau?
A. 0,112 lít

B. 0,224 lít

C. 1,120 lít

D. 2,24 lít

Hướng dẫn giải
SO2 + Br2 + H2O

H2SO4 + 2HBr

nSO2 = nH2SO4 = nBaSO4 = 0,01 mol
VSO2 = 0,224 lít . Đáp án B
Bài 3 : Thể tích khí lưu huỳnh đioxit (SO2) thu được ở điều kiện tiêu chuẩn, khi
đốt 18 gam lưu huỳnh trong oxi (vừa đủ) là: (S=32)
A. 8,4 lít

B. 12,6 lít

C. 24,0 lít

D. 4,2 lít

Hướng dẫn giải
Bảo toàn nguyên tố : nSO2 = nS =0,5625 mol, VSO2 = 12,6 lit
Đáp án B

Bài 4 :Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không
khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích :
84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp
X là :
A.

42,31%

B. 59,46%

C. 19,64%

D. 26,83%

Hướng dẫn giải
Quy hỗn hợp X về x Fe, y S tác dụng với a mol O2, 4a mol N2
Fe, S + O2

Fe2O3 + SO2

Sau pư thu được 4a mol N2, 35/53* a mol SO2, 3/53 *a mol O2
Bảo toàn nguyên tố S, nS = nSO2= 35/53* a mol
Bảo toàn electron 3x + 4*35/53* a = (1 – 3/53)a *4
x = 20/53a mol
FeS m mol, FeS2 n mol, ta có hpt :

n + m = 20/53a

2n + m = 35/53a
n = 15/53a, m = 5/53a
Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là : %mFeS = 19,64%
Đáp án C

Bài 5 :Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4.Cho khí CO vào m gam X nung
nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và và hỗn hợp khí Z.Cho toàn
bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa.
Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được
1,008 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch chứa 18 gam muối.
Giá trị của m là:
A.7,12g

B. 6,8g

C. 5,68g

D. 13,52g

Hướng dẫn giải
n CaCO3 = n CO2 = 0,04 mol
Qui hỗn hợp Y về hai nguyên tố Fe (x mol) và O (y mol)
mFe2(SO4)3 = 18 g

nFe2(SO4)3= 0,045 mol

3x = 2y + 0,09

y = 0,09 mol

Hỗn hợp X + CO

Hỗn hợp Y + CO2 + CO ( dư)

mX + mCO(PƯ) = mY + mCO2

x= 0,09 mol

mX = 7,12 g

Đáp án A

Bài 6 :Hòa tan hết 82 g hỗn hợp X gồm FeCO3, FeS2 và Fe3O4 trong 300...
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ
NHÓM OXI
BÀI TẬP VỀ TÍNH OXI HÓA – KHỬ CỦA SO
2
VÀ H
2
S
Bài 1 : Trung hòa 200 ml dung dịch KOH 1,5 M thì thể tích dung dịch H2SO4 1 M
cần dùng là
A 0,5 lit B 0,25 lit C 0,3 lit D số khác
Hướng dẫn giải
nH2SO4 = 1/2nKOH = 0,3 mol. VH2SO4 = 0,3 lit. Đáp án C
Bài 2 : Cho V lít khí SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch brom dư. Thêm dung
dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp trên thì thu được 2,33g kết tủa. V nhận giá trị nào
trong số các phương án sau?
A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 1,120 lít D. 2,24 lít
Hướng dẫn giải
SO2 + Br2 + H2O H2SO4 + 2HBr
nSO2 = nH2SO4 = nBaSO4 = 0,01 mol
VSO2 = 0,224 lít . Đáp án B
Bài 3 : Thể tích khí lưu huỳnh đioxit (SO2) thu được ở điều kiện tiêu chuẩn, khi
đốt 18 gam lưu huỳnh trong oxi (vừa đủ) là: (S=32)
A. 8,4 lít B. 12,6 lít C. 24,0 lít D. 4,2 lít
Hướng dẫn giải
Bảo toàn nguyên tố : nSO2 = nS =0,5625 mol, VSO2 = 12,6 lit
Đáp án B
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ NHÓM OXI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ NHÓM OXI - Người đăng: Phuong Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ NHÓM OXI 9 10 624