Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống bôi trơn

Được đăng lên bởi thattram123
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1944 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ch¬ng 12 HÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬
ch¬ng 12
hÖ thèng b«i tr¬n
12.1. Nhiãûm vuû cuía û túng bäi tn vaì cäng duûng cuía dáöu
nhåìnñ
thèng b«i tr¬n cña ®éng c¬ ®èt trong cã nhiÖm cung cÊp dÇu nhên ®Õn c¸c mÆt
ma s¸t ®Ó lµm gi¶m ma s¸t ®ång thêi lµm m¸t vµ tÈy röamÆt æ trôc. vËy chñng
lo¹i tÝnh n¨ng hcña dÇu b«i tr¬n, lu lîng ¸p suÊt cña dÇu b«i tr¬n trong
thèng b«i tr¬n nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn nhiÖm cña hÖ
thèng b«i tr¬n.
DÇu b«i tr¬n (dÇu nhên) dïng cho ®éng ®èt trong cã bèn c«ng dông sau ®©y:
1 - B«i tr¬nt ma s¸t, lµm gi¶m c«ng ma s¸t: Khi b«i tr¬n bÒ mÆt ma s¸t,u nhên
®ãng vai trß nh mét chÊt ®Öm ng¨n c¸ch hai t ma s¸t kh«ng trùc tiÕp tiÕp xóc víi
nhau.
ChÝnh c¨n vµo tÝnh chÊt nµy ngêi ta ®· ph©n lo¹i ma s¸t trît cña æ trôc thµnh
c¸c lo¹i:
Ma s¸t kh« (khi mÆt ma s¸t kh«ng cã dÇu).
Ma s¸t ít (khi bÒ mÆt ma s¸t cã ®ñ dÇu).
Ma s¸t nöa kh« (khi mÆt ma s¸t thiÕu dÇu).
Ma s¸t tíi h¹n (khi bÒ mÆt ma s¸t tån t¹i mét mµng dÇu cùc máng).
HÖ thèng b«i tr¬n ®¶m b¶o cung p dÇu ®Ó c¸c æ trôc lµm viÖc ë tr¹ng th¸i ma s¸t ít.
HÖ sè ma s¸t ít thêng nhá h¬nsè ma s¸t kh« 2 ®Õn 5n. dô khi ë tr¹ng th¸i
ma s¸t ít, hÖ sè ma s¸t ít cña thÐp víi babÝt lµ 0,05 trong khi ®ã ë ma s¸t kh« lµ 0,25.
ma s¸t cña thÐp víi ®ång khi ma s¸t kh« 0,15 nhng khi ma s¸t ít ®· gi¶m
xuèng 0,01...
2 - m m¸t æ trôc: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc c«ng ma s¸t chuyÓn thµnh nhiÖt lµm
nãng æ trôc lµm gi¶m ®é nhít cña dÇu nhên vµ g©y bã, ch¸y æ trôc. V× vËy lu lîng dÇu
®i qua æ trôc sÏ ®em nhiÖt a æ trôc ®i lµm m¸t æ trôc vµ do ®ã ®¶m b¶o nhiÖt ®é lµm
viÖc cña æ trôc.
3 - TÈy röa mÆt ma s¸t: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, c¸c mÆt ma s¸t cä x¸t víi nhau, m¹t
kim lo¹i r¬i ra ®îcu nhên ®a ra khái mÆt ma s¸t khiÕn mÆt ma s¸t s¹ch vµ gi¶m ma
s¸t do m¹t kim lo¹i g©y ra.
4 - Bao n c¸c khe gi÷a pitt«ng víi xÐcm¨ng, gi÷a pitt«ng víi xilanh m gi¶m
kh¶ n¨ng lät khÝ.
12.2. Dáöu nìn duìng trong âäüng âäút trong
DÇu nhên dïng cho ®éng c¬ ®èt trong cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i, mang c¸c nh·n hiÖu th-
¬ng phÈm cña rÊt nhiÒu h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi nh ESSO, SHELL, BP,
CASTROL, MORIC, CALTEX... hoÆc mang c nh·n hiÖu ph©n lo¹i theo tiªu chuÈn
1
hệ thống bôi trơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống bôi trơn - Người đăng: thattram123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
hệ thống bôi trơn 9 10 48