Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống các bài tập dùng từ ở Tiểu học

Được đăng lên bởi gdthvb2k6
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
*Hệ thống các bài tập dùng từ ở tiểu học:
-Nhiệm vụ: Tích cực hoá vốn từ cho HS, chuyển những từ HS đã tích luỹ được thành
những từ sống luông được sd trong hđ giao tiếp và tư duy, gồm các dạng: Điền từ;thay
thế từ;tạo ngữ; tạo câu; viết đoạn văn.
1. Điền từ: Gồm 2 loại nhỏ(cho sẵn từ cần điền hoặc tự tìm từ cần điền)
-Dạng cho sẵn từ cần điền:
VD: Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống:
(chúc, trúc): cây...., ....mừng
(chở, trở): ...lại, che...
Hay: chọn từ trong ngoặc thích hợp điền vào chổ trống(giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn)
Con meo, con mèo
...theo con chuột
Vuốt, ...nanh
Luồn hang, .. hốc
-Dạng tự tìm từ cần điền:
VD: Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:
a. Cô Tuyết Mai..môn Tiếng Việt.
b. Cô ..rất dễ hiểu
c. Cô...chúng em chăm học
2. Bài tập thay thế từ ngữ:
VD: Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau: Tây
Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má...
(quê quán, đất nước, tổ quấc, nơi chân nhau cắt rốn)
3.BT tạo câu:
-Loại 1: ghép nối từ cho sẵn thành câu
VD: Ghép các từ ở cột A thành cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?
A
B
Em
là cô giáo.
Mẹ em
là con của bò mẹ.
Bê con
là học sinh tiểu học.
-Loại 2: Dùng từ đặt câu.
VD: Đặt câu với một từ cùng nghĩa với yêu thương hoặc một câu trái nghĩa với yêu
thương.
4. BT tạo ngữ
VD: Ghép từ lễ phép vaò trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây để tạo thành những cụm từ
có nghĩa: em bé, cô gái, là điều hay, là đức tính tốt, với người lớn.
5. BT viết đoạn văn:
-BT này thường yêu cầu sử dụng từ viết một đoạn văn theo chủ đề. VD: Viết đoạn văn
nói về hđ du lịch hay thám hiểm, trong đó có một số từ ngữ em vừa tìm được ở BT 1 hay
Btập 2

...
*Hệ thống các bài tập dùng từ ở tiểu học:
-Nhiệm vụ: Tích cực hoá vốn từ cho HS, chuyển những từ HS đã tích luỹ được thành
những từ sống luông được sd trong hđ giao tiếp và tư duy, gồm các dạng: Điền từ;thay
thế từ;tạo ngữ; tạo câu; viết đoạn văn.
1. Điền từ: Gồm 2 loại nhỏ(cho sẵn từ cần điền hoặc tự tìm từ cần điền)
-Dạng cho sẵn từ cần điền:
VD: Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống:
(chúc, trúc): cây...., ....mừng
(chở, trở): ...lại, che...
Hay: chọn từ trong ngoặc thích hợp điền vào chổ trống(giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn)
Con meo, con mèo
...theo con chuột
Vuốt, ...nanh
Luồn hang, .. hốc
-Dạng tự tìm từ cần điền:
VD: Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:
a. Cô Tuyết Mai..môn Tiếng Việt.
b. Cô ..rất dễ hiểu
c. Cô...chúng em chăm học
2. Bài tập thay thế từ ngữ:
VD: Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau: Tây
Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má...
(quê quán, đất nước, tổ quấc, nơi chân nhau cắt rốn)
3.BT tạo câu:
-Loại 1: ghép nối từ cho sẵn thành câu
VD: Ghép các từ ở cột A thành cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?
A B
Em là cô giáo.
Mẹ em là con của bò mẹ.
Bê con là học sinh tiểu học.
-Loại 2: Dùng từ đặt câu.
VD: Đặt câu với một từ cùng nghĩa với yêu thương hoặc một câu trái nghĩa với yêu
thương.
4. BT tạo ngữ
VD: Ghép từ lễ phép vaò trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây để tạo thành những cụm từ
có nghĩa: em bé, cô gái, là điều hay, là đức tính tốt, với người lớn.
5. BT viết đoạn văn:
-BT này thường yêu cầu sử dụng từ viết một đoạn văn theo chủ đề. VD: Viết đoạn văn
nói về hđ du lịch hay thám hiểm, trong đó có một số từ ngữ em vừa tìm được ở BT 1 hay
Btập 2
Hệ thống các bài tập dùng từ ở Tiểu học - Người đăng: gdthvb2k6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hệ thống các bài tập dùng từ ở Tiểu học 9 10 501