Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống công thức nguyên lý thống kê

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2118 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài liệu ôn tập HP Nguyên lý thống kê

2013

ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Chương I: Các khái niệm và thuật ngữ.
Phân tổ với các khoảng cách tổ bằng nhau.

hi 

Trong đó:
hi : Trị số khoảng cách tổ.

X imax  X imin

X imax : Lƣợng biến lớn nhất của tiêu thức phân tổ.

n

X imin : Lƣợng biến nhỏ nhất của tiêu thức phân tổ.

n : Số tổ càn chia.
Các bƣớc phân tổ thống kê:
Bƣớc 1: Lựa chọn tiêu thức phân tổ.
Bƣớc 2: Xác định số tổ cần phân và khoảng cách tổ.
Bƣớc 3: Phân phối các đơn vị vào từng tổ.
Chương II: Đánh giá thống kê.
STT

1

Tên
Số tƣơng
đối động
thái
( T§ T § G ),

Công thức

y1
y0
y
 i
yi 1

T§ T § G 
T§ TLH

Đơn
vị
%,
pđv

yKH
y0
y
 1
yKH

2

Số tƣơng
đối kế
hoạch
( TKH ),
( TTK )

3

4

5

Số tƣơng
đối kết
cấu ( TKC )
Số tƣơng
đối cƣờng
độ ( TCD )
Số tƣơng
đối không
gian
( TKG )

TTK

%,
pđv

y0 : Mức độ của hiện tƣợng kỳ gốc.
định gốc).
T§ TLH : Số tƣơng đối động thái liên hoàn (Tốc độ PT
liên hoàn).
TKH : Số tƣơng đối nhiệm vụ kế hoạch.

TTK : Số tƣơng đối hoàn thành kế hoạch.
yKH : Mức độ của hiện tƣợng kỳ kế hoạch.
y0 : Mức độ thực tế của chỉ tiêu ở kỳ gốc so sánh.
y1 : Mức độ của hiện tƣợng kỳ báo cáo.

Hệ quả:

TDT  TKH  TTK
T
 TTK  DT
TKH
T
TKH  DT
TTK
y
TKC  bq
yTT

y1 : Mức độ của hiện tƣợng kỳ nghiên cứu.

T§ T § G : Số tƣơng đối động thái định gốc (Tốc độ PT

( T§ TLH )

TKH 

Chú thích

%,
pđv

ybq : Mức độ của bộ phận.

yTT : Mức độ của tổng thể.

TC § 

m
n

%

m : Mức độ của hiện tƣợng cần đánh giá phổ biến.
n : Mức độ của hiện tƣợng nào đó có liên quan.

TKG 

x1
x2

%,
pđv

x1 : Mức độ của hiện tƣợng ở không gian thứ nhất

SV: Ngô Thị Linh Hòa – KT 4D - QUI

cần phân tích.
x2 : Mức độ của hiện tƣợng ở không gian thứ hai
dùng làm cơ sở so sánh.
Page 1

Tài liệu ôn tập HP Nguyên lý thống kê

6

7

Số bình
quân cộng
giản đơn
(X )
Số bình
quân cộng
gia quyền
(X )

8

Trị số
giữa
( Xg )

9

Số bình
quân
chung từ
các số
bình quân
tổ ( X t )

n

X

X
i 1

X
i 1

 fi

i

f
i 1

f i : Quyền số (Tần số)
X i  fi : Gia quyền

i

đvt
X max  X min
2
(với lƣợng biến có khoảng
cách tổ)
k
đvt
X

n
 i i
X t  i 1 k
 ni
đvt

M
i 1
n

12

X i : Số bình quân tổ i.

ni : Quyền số hoặc số đơn vị tổ i.
K: Số lƣợng tổ.

M i  X i  fi : Gia quyền.
(Vận dụng khi chƣa biết tần số hay tần số ẩn)

i

i 1

i

Khi có:

M1  M 2  ...  M n  M
thì:

n
n

1

X

X

i

đvt

n

 Xi

n

X i : Lƣợng biến (i=1, 2, 3,…,n)
n : Số đơn vị ( Số lƣợng biến).

i 1

 n X 1. X 2 . X 3 ..... X n
n

Số bình
quân nhân
gia quyền
(X )

X min...
Tài liu ôn tp HP Nguyên lý thng kê
2013
SV: Ngô Th Linh Hòa KT 4D - QUI Page 1
ÔN TP MÔN NGUYÊN LÝ THNG KÊ
Chương I: Các khái niệm và thut ng.
Phân t vi các khong cách t bng nhau.
max min
ii
i
XX
h
n
Trong đó:
i
h
: Tr s khong cách t.
max
i
X
: Lƣợng biến ln nht ca tiêu thc phân t.
min
i
X
: Lƣợng biến nh nht ca tiêu thc phân t.
n
: S t càn chia.
Các bƣớc phân t thng kê:
Bƣớc 1: La chn tiêu thc phân t.
Bƣớc 2: Xác định s t cn phân và khong cách t.
Bƣớc 3: Phân phối các đơn vị vào tng t.
Chương II: Đánh giá thống kê.
Tên
Công thc
Chú thích
S tƣơng
đối động
thái
(
§§
TG
T
),
(
§
TLH
T
)
1
§§
0
TG
y
T
y
§
1
i
TLH
i
y
T
y
1
y
: Mức độ ca hiện tƣng k nghiên cu.
0
y
: Mức độ ca hiện tƣng k gc.
§§
TG
T
: S tƣơng đối động thái định gc (Tốc độ PT
định gc).
§
TLH
T
: S tƣơng đối động thái liên hoàn (Tốc độ PT
liên hoàn).
S tƣơng
đối kế
hoch
(
KH
T
),
(
TK
T
)
0
KH
KH
y
T
y
1
TK
KH
y
T
y
H qu:
DT KH TK
T T T
DT
TK
KH
T
T
T

DT
KH
TK
T
T
T
KH
T
: S tƣơng đối nhim v kế hoch.
TK
T
: S tƣơng đối hoàn thành kế hoch.
KH
y
: Mức độ ca hiện tƣng k kế hoch.
0
y
: Mức độ thc tế ca ch tiêu k gc so sánh.
1
y
: Mức độ ca hiện tƣng k báo cáo.
S tƣơng
đối kết
cu (
KC
T
)
bq
KC
TT
y
T
y
bq
y
: Mức độ ca b phn.
TT
y
: Mức độ ca tng th.
S tƣơng
đối cƣờng
độ (
CD
T
)
§
C
m
T
n
m
: Mức độ ca hiện tƣng cần đánh giá phổ biến.
n
: Mức độ ca hiện tƣợng nào đó có liên quan.
S tƣơng
đối không
gian
(
KG
T
)
1
2
KG
x
T
x
1
x
: Mức độ ca hiện tƣng không gian th nht
cn phân tích.
2
x
: Mức độ ca hiện tƣng không gian th hai
dùng làm cơ sở so sánh.
Hệ thống công thức nguyên lý thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống công thức nguyên lý thống kê - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hệ thống công thức nguyên lý thống kê 9 10 351