Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban

Được đăng lên bởi loanh1710
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban

1

CHƯƠNG I: ðỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
1. Toạ ñộ góc
Là toạ ñộ xác ñịnh vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố ñịnh bởi góc ϕ (rad) hợp giữa mặt phẳng ñộng
gắn với vật và mặt phẳng cố ñịnh chọn làm mốc (hai mặt phẳng này ñều chứa trục quay)
Lưu ý: Ta chỉ xét vật quay theo một chiều và chọn chiều dương là chiều quay của vật ⇒ ϕ ≥ 0
2. Tốc ñộ góc
Là ñại lượng ñặc trưng cho mức ñộ nhanh hay chậm của chuyển ñộng quay của một vật rắn quanh một trục
∆ϕ
* Tốc ñộ góc trung bình: ωtb =
(rad / s )
∆t
dϕ
* Tốc ñộ góc tức thời: ω =
= ϕ '(t )
dt
Lưu ý: Liên hệ giữa tốc ñộ góc và tốc ñộ dài v = ωr
3. Gia tốc góc
Là ñại lượng ñặc trưng cho sự biến thiên của tốc ñộ góc
∆ω
* Gia tốc góc trung bình: γ tb =
(rad / s 2 )
∆t
d ω d 2ω
* Gia tốc góc tức thời: γ =
= 2 = ω '(t ) = ϕ ''(t )
dt
dt
Lưu ý: + Vật rắn quay ñều thì ω = const ⇒ γ = 0
+ Vật rắn quay nhanh dần ñều γ > 0
+ Vật rắn quay chậm dần ñều γ < 0
4. Phương trình ñộng học của chuyển ñộng quay
* Vật rắn quay ñều (γ = 0)
ϕ = ϕ0 + ωt
* Vật rắn quay biến ñổi ñều (γ ≠ 0)
ω = ω0 + γt
1
ϕ = ϕ0 + ωt + γ t 2
2
2
2
ω − ω0 = 2γ (ϕ − ϕ0 )
5. Gia tốc của chuyển ñộng quay
uur
* Gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm) an
r uur r
ðặc trưng cho sự thay ñổi về hướng của vận tốc dài v ( an ⊥ v )

v2
= ω 2r
r
ur
* Gia tốc tiếp tuyến at
an =

r ur
r
ðặc trưng cho sự thay ñổi về ñộ lớn của v ( at và v cùng phương)
dv
at =
= v '(t ) = rω '(t ) = rγ
dt
r uur ur
* Gia tốc toàn phần a = an + at
a = an2 + at2

r
uur
a
γ
Góc α hợp giữa a và an : tan α = t = 2
an ω
r uu
r
Lưu ý: Vật rắn quay ñều thì at = 0 ⇒ a = an

GV: Trần ðình Hùng – ðT: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trường THPT Thanh Chương 3

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban

2

6. Phương trình ñộng lực học của vật rắn quay quanh một trục cố ñịnh
M
M = I γ hay γ =
I
Trong ñó: + M = Fd (Nm)là mômen lực ñối với trục quay (d là tay ñòn của lực)
+ I = ∑ mi ri 2 (kgm2)là mômen quán tính của vật rắn ñối với trục quay
i

Mômen quán tính I của một số vật rắn ñồng chất khối lượng m có trục quay là trục ñối xứng
1
- Vật rắn là thanh có chiều dài l, tiết diện nhỏ: I = ml 2
12
- Vật rắn là vành tròn hoặc trụ rỗng bán kính R: I = mR2
1
- Vật rắn là ñĩa tròn mỏng hoặc hình trụ ñặc bán kính R: I = mR 2
2
2
- Vật rắn là khối cầu ñặc bán kính R: I = mR 2
5
7. Mômen ñộng lượng
Là ñại lượng ñộng học ñặc trưng cho chuyển ñộng quay của vật rắn quanh một trục
L = Iω (kgm2/s)
r
Lưu ý: Với chất ñiểm thì mômen ñộng lượng L = mr2ω =...
GV: Trn ðình Hùng – ðT: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trường THPT Thanh Chương 3
1
H thng công thc Vt Lý lp 12 chương trình Phân Ban
CHƯƠNG I: ðỘNG LC HC VT RN
1. To ñộ góc
Là to ñộ xác ñịnh v trí ca mt vt rn quay quanh mt trc c ñịnh bi góc ϕ (rad) hp gia mt phng ñộng
gn vi vt và mt phng c ñịnh chn làm mc (hai mt phng này ñều cha trc quay)
Lưu ý: Ta ch xét vt quay theo mt chiu và chn chiu dương là chiu quay ca vt ϕ 0
2. Tc ñộ góc
ñại lượng ñặc trưng cho mc ñộ nhanh hay chm ca chuyn ñộng quay ca mt vt rn quanh mt trc
* Tc ñộ góc trung bình:
( / )
tb
rad s
t
ϕ
ω
=
* Tc ñộ góc tc thi:
'( )
d
t
dt
ϕ
ω ϕ
= =
Lưu ý: Liên h gia tc ñ góc và tc ñộ dài v = ωr
3. Gia tc góc
ñại lượng ñặc trưng cho s biến thiên ca tc ñộ góc
* Gia tc góc trung bình:
2
( / )
tb
t
ω
γ
=
* Gia tc góc tc thi:
2
2
'( ) ''( )
d d
t t
dt dt
ω ω
γ ω ϕ
= = = =
Lưu ý: + Vt rn quay ñều thì
0
const
ω γ
= =
+ V
t r
n quay nhanh d
n
ñề
u γ > 0
+ V
t r
n quay ch
m d
n
ñề
u γ < 0
4. Phương trình ñộng hc ca chuyn ñộng quay
* V
t r
n quay
ñề
u (γ = 0)
ϕ = ϕ
0
+ ωt
* V
t r
n quay bi
ế
n
ñổ
i
ñề
u (γ
0)
ω = ω
0
+ γt
2
0
1
2
t t
ϕ ϕ ω γ
= + +
2 2
0 0
2 ( )
ω ω γ ϕ ϕ
=
5. Gia tc ca chuyn ñộng quay
* Gia tc pháp tuyến (gia tc hướng tâm)
n
a
uur
ðặc trưng cho s thay ñổi v hướng ca vn tc dài
v
r
(
n
a v
uur r
)
2
2
n
v
a r
r
ω
= =
* Gia tc tiếp tuyến
t
a
ur
ðặc trưng cho s thay ñổi v ñộ ln ca
v
r
(
t
a
ur
v
r
cùng phương)
'( ) '( )
t
dv
a v t r t r
dt
ω γ
= = = =
* Gia tc toàn phn
n t
a a a
= +
r uur ur
2 2
n t
a a a
= +
Góc
α
hp gia
a
r
n
a
uur
:
2
tan
t
n
a
a
γ
α
ω
= =
Lưu ý: Vt rn quay ñều thì a
t
= 0
a
r
=
n
a
uur
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban - Người đăng: loanh1710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban 9 10 408