Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống diesel

Được đăng lên bởi Hai Hoang
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC
CHÖÔNG I :HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU TREÂN ÑOÄNG CÔ DIESEL
I . SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU
1. Maïch haï aùp :
2. Maïch cao aùp :
3. Maïch daàu veà :
II. NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC CUÛA HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU :
III. NHIEÄM VUÏ VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU:
IV. CAÁU TAÏO CAÙC CHI TIEÁT TREÂN HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU: 1.
Thuøng chöùa nhieân lieäu :
2. Loïc nhieân lieäu :
3. Bôm tieáp vaän nhieân lieäu :
4. Kim phun nhieân lieäu :
V. BUOÀNG ÑOÁT TRONG ÑOÄNG CÔ DIESEL.
1. Buoàng ñoát thoáng nhaát :
2. Buoàng ñoát ngaên caùch
Muïc luïc

1

CHÖÔNG II : HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU BÔM PF
I. KHAÙI NIEÄM VEÀ BÔM CAO AÙP :
1.1 Coâng duïng vaø phaân loaïi toång quaùt :
1.2 Caùc phöông phaùp aán ñònh löu löôïng nhieân lieäu cuûa bôm cao aùp :

II - BÔM CAO AÙP CAÙ NHAÂN PF :
2.1 Sô ñoà heä thoáng nhieân lieäu PF :
2.2 Coâng duïng cuûa bôm PF.
2.3 Caáu taïo bôm PF
2.4 Nguyeân lyù vaän chuyeån
2.5 Ñaëc ñieåm cuûa bôm cao aùp PF
2.6 Thaùo raùp söûa chöõa bôm cao aùp PF
2.7 Caân ñoàng löôïng bôm cao aùp PF
2.8 Caân bôm cao aùp vaøo ñoäng cô
Muïc luïc

2

PE V.
ÑAËC ÑIEÅM BÔM CAO AÙP PE VI. THAÙO RAÕ BÔM PE V
ÔM CAO AÙP PE XI. CAÂN BÔM CAO AÙP PE VAØO ÑOÄNG CÔ

Muïc luïc

3

CHÖÔNG IV : BOÄ ÑIEÀU TOÁC DUØNG TREÂN BÔM
CAO AÙP PF- PE
I. COÂNG DUÏNG
II. PHAÂN LOAÏI
III. NGUYEÂN TAÉC VAØ CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
IV. BOÄ ÑIEÀU TOÁC CÔ KHÍ
1. Nguyeân lyù caáu taïo
2. Nguyeân lyù laøm vieäc V. BOÄ ÑIEÀU TOÁC AÙP THAÁP
1. Caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc
2. Nguyeân lyù vaän chuyeån

3. Ñieàu chænh boä tieát cheá toác ñoä loaïi aùp thaáp
VI. BOÄ ÑIEÀU TOÁC NHIEÀU CHEÁ ÑOÄ
1. Caáu taïo
2. Hoaït ñoäng

Muïc luïc

4

CHÖÔNG V:
HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU BÔM KIM LIEÂN HÔÏP GM.
I. SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU BÔM KIM GM.
II. KEÁT CAÁU BÔM KIM LIEÂN HÔÏP GM.
III. NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BÔM KIM GM.
IV. CAÙC KÍ HIEÄU ÑÖÔÏC GHI TREÂN BÔM KIM GM.
V. THAÙO LAÉP.
VI. KIEÅM TRA SÖÛA CHÖÕA BÔM KIM GM.
A. Kieåm tra bôm kim lieân hôïp GM.
B. Söûa chöõa bôm kim lieân hôïp GM.
VII. CAÂN BÔM KIM GM VAØO ÑOÄNG CÔ VAØ ÑIEÀU CHÆNH.

Muïc luïc

5

CHÖÔNG I :
HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU TREÂN ÑOÄNG CÔ DIESEL
I . SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU:
10

4

4

6

7
9

1. Thuøng chöùa
2. Loïc sô
caáp
3.Bộ điều tốc

8

4. Loïc thöù caáp

5
3

5. Bôm cao aùp

2
1

Hình 1 -1 : Heä thoáng nhieân lieäu treân ñoäng cô
Muïc luïc
diezel

6. OÁng cao aùp
6

7. Kim Phun

Heä thoáng nhieân lieäu ñöôïc dieãn taû ôû hình veõ goàm 3 maïch nhieân lieäu chính laø:
1. Maïch haï aùp:
Laø maïch daàu t...
Muïc luïc
MUÏC LUÏC
CHÖÔNG I :H THOÁNG NHIEÂN LIEÄU TREÂN ÑOÄNG DIESEL
I . SÔ ÑOÀ H THOÁNG NHIEÂN LIEÄU
1. Maïch haï aùp :
2. Maïch cao aùp :
3. Maïch daàu veà :
II. NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC CUÛA HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU :
III. NHIM VUÏ VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI H THOÁNG NHIEÂN LIEÄU:
IV. CAÁU TAÏO CAÙC CHI TIEÁT TREÂN HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU: 1.
Thuøng chöùa nhieân lieäu :
2. Loïc nhieân lieäu :
3. Bôm tieáp vaän nhieân lieäu :
4. Kim phun nhieân lieäu :
V. BUOÀNG ÑOÁT TRONG ÑOÄNG DIESEL.
1. Buoàng ñoát thoáng nhaát :
2. Buoàng ñoát ngaên caùch
1
hệ thống diesel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống diesel - Người đăng: Hai Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
hệ thống diesel 9 10 125