Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống giáo dục

Được đăng lên bởi Piano Sonata
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 4391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A Look at… 

First Grade
in California Public Schools
and the
Common Core State Standards

CURRICULUM FRAMEWORKS AND INSTRUCTIONAL RESOURCES DIVISION

INSTRUCTION AND LEARNING SUPPORT BRANCH


CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION
October 2011 Edition

Contents
Page
First-Grade Curriculum.................................................................................................................................... 1.1

 
 
English Language Arts ...................................................................................................................................... 1.2

 
Overview .......................................................................................................................................................... 1.2

 
What First-Grade Students Should Know........................................................................................................ 1.2

 
What Students Learn in First Grade................................................................................................................. 1.3

 
Reading ........................................................................................................................................................ 1.3

 
Writing ......................................................................................................................................................... 1.5

 
Speaking and Listening ................................................................................................................................ 1.5

 
Language ...................................................................................................................................................... 1.5

 
Extra Support for Struggling Readers .............................................................................................................. 1.6

 
Support for English Learners ........................................................................................................................... 1.7

 
The Standards................................................................................................................................................... 1.9

 
Mathematics ..................................................................................................................................................... 1.16

 
Overview ..............................................................................................................
First Grade
in California Public Schools
and the
Common Core State Standards
A Look at…
CURRICULUM FRAMEWORKS AND INSTRUCTIONAL RESOURCES DIVISION
INSTRUCTION AND LEARNING SUPPORT BRANCH
CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION
October 2011 Edition
hệ thống giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống giáo dục - Người đăng: Piano Sonata
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
hệ thống giáo dục 9 10 129